Kritiky.cz > Horory > Messengers 2: The Scarecrow (2009)

Messengers 2: The Scarecrow (2009)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Strašák v poli slou­ží pře­de­vším k pla­še­ní ptá­ků. Jenže co když ho posta­ví­te do pro­kle­té půdy, kte­rá zapří­či­ní jeho obživ­nu­tí a on se roz­hod­ne zabít vše živé v dohle­du?

Farmář John Rollins nepro­ží­vá zrov­na nej­šťast­něj­ší obdo­bí. Společně se svou ženou Mary a dět­mi pěs­tu­jí kuku­ři­ci, ale letoš­ní úro­da je vel­mi bíd­ná i díky pří­tom­nos­ti vel­ké­ho hej­na vran. Navíc se stá­le více zadlu­žu­je a měs­to mu chce zaba­vit poze­mek, což vede k čas­tým rodin­ným hád­kám a nedo­stat­ku času se věno­vat své dce­ři Lindsey a syno­vi Michaelovi. Jednoho dne nalez­ne John ve stá­ji staré­ho sla­mě­né­ho stra­šá­ka, kte­rý ho doslo­va fas­ci­nu­je a roz­hod­ne se jej posta­vit na pole. Brzy se sta­ne hoto­vý zázrak – vrá­ny jed­na podru­hé umí­ra­jí, úro­da se vzcho­pí a pole je opět plné kuku­ři­ce. Jenže kaž­dá min­ce má i dru­hou stra­nu. V oko­lí Johnovy far­my začí­na­jí za záhad­ných okol­nos­tí umí­rat lidé a John začí­ná mít podiv­né vidi­ny i noč­ní můry. Zdá se, že jeho půda se sta­la pro­kle­tým mís­tem, kte­ré si žádá za své služ­by nové a nové obě­ti. Je jen otáz­kou času než se dosta­ne do nebez­pe­čí i rodi­na a to John nechce při­pus­tit. Je roz­hod­nu­tý se zlem bojo­vat, jen­že kdo­ví jest­li už není pří­liš poz­dě!

Český název: Prokletí domu slu­neč­nic 2
Režie: Martin Barnewitz
Rok výro­by: 2009
Délka: 94 min
Země: USA

Hrají:
Norman Reedus ... (John Rollins)
Heather Stephens ... (Mary Rollins)
Claire Holt ... (Lindsey Rollins)
Richard Riehle ... (Jude Weatherby)
Darcy Fowers ... (Miranda Weatherby)
...a dal­ší

Tento film zve­dl pře­de­vším v Americe doce­la vel­ké pozdvi­že­ní, pro­to­že mělo jít údaj­ně o prequel prv­ní­ho Domu slu­neč­nic z roku 2007. Jenže jak se poz­dě­ji uká­za­lo, tak šlo pou­ze o jaký­si reklam­ní tah, kte­rým se sna­ži­li auto­ři nalá­kat pří­z­niv­ce prv­ní­ho fil­mu od brat­ří Pangů. I samot­ný název sním­ku je hod­ně zavá­dě­jí­cí, pro­to­že o něja­ké slu­neč­ni­ce tady neza­va­dí­te ani při oběd­vá­ní hlav­ních postav. Slunečnicové lány zde vystří­da­la kuku­ři­ce a jedi­né co zůsta­lo jakž­takž stej­né bylo oko­lí domu. Tento video film má na svě­do­mí nepří­liš zná­mý reži­sér Martin Barnewitz, kte­ré­ho si horo­ro­ví fanouš­ci mohou pama­to­vat hlav­ně díky dán­ské­mu horo­ru Kollegiet, kte­rý ovšem rov­něž moc slav­ně nedo­pa­dl.

Atmosféra obou fil­mů se nedá v žád­ném pří­pa­dě srov­ná­vat a zatím­co u fil­mu pod tak­tov­kou Pangů fun­go­va­la výbor­ně, tak zde má veli­ce vel­ké výky­vy, kte­ré sto­jí za hlav­ní pří­či­nou neú­spě­chu. Ani začá­tek fil­mu nepři­ne­sl zho­la nic co by doká­za­lo divá­ka navna­dit, tak­že ten se brzy musel smí­řit s fak­tem, že prv­ních čty­ři­cet minut sle­du­je jakési rodin­né dra­ma chudé rodi­ny, kte­rá má smůlu při­le­pe­nou na paty. Nebýt dvou pěk­ných here­ček, tak jsem to asi vypnul rov­nou. Tvůrci se ani nějak nesna­ži­li divá­ka něčím vystra­šit, pro­to­že za celou prv­ní část fil­mu se vlast­ně ani nic důle­ži­té­ho nesta­lo, pokud nepo­čí­tám pla­še­ní ptá­ků ve sto­do­le.

Teprve s obje­ve­ním stra­šá­ka se to všech­no tro­chu pohnu­lo k lep­ší­mu. Jeho zpra­co­vá­ní samo oso­bě moc stra­ši­del­né neby­lo, ale ta mas­ka se cel­kem poved­la. Od chví­le, kdy ho hlav­ní hrdi­na vzty­čil na poli, se koneč­ně obje­vil i jaký­si sla­bý náznak mys­te­ri­óz­ní atmo­sfé­ry, kte­rý se nám sna­ži­li napum­po­vat do žil. Zmohli se však jen na dět­ské hlás­ky v kuku­ři­ci a mrt­vé ptá­ky, tak­že scho­vá­vat se pod peři­nu urči­tě nebu­de­te. Na řadu nako­nec při­šla i tro­cha ero­ti­ky a svůd­né spr­cho­vá­ní pod zavla­žo­vá­ním. Herečka Darcy Fowers má urči­tě co nabíd­nout a tak své žen­ské před­nos­ti vysta­ví hned něko­li­krát. Přijal jsem to s povdě­kem, pro­to­že jsem se koneč­ně dočkal ale­spoň něja­ké­ho oži­ve­ní už tak sko­mí­ra­jí­cí­ho fil­mu. Pořádné při­tvr­ze­ní a tro­cha té umě­lé krve však při­šla až úpl­ně na závěr a ale­spoň čás­teč­ně byla má trpě­li­vost odmě­ně­na. Nečekejte však žád­nou bom­bu a krva­vý masa­kr. Tenhle film byl pojat ve vel­mi decent­ním sty­lu a ani po tri­ko­vé strán­ce lze pro­to nelze čekat žád­né kouz­la.

Osobně jsem vel­kým pří­z­niv­cem a fanouš­kem prv­ní­ho dílu, tak­že jsem od jeho pokra­čo­vá­ní oče­ká­val mno­hem víc. Je však nut­no podotknout, že slo­vo pokra­čo­vá­ní se musí uvá­dět v uvo­zov­kách, pro­to­že s původ­ním fil­mem nemá sko­ro nic spo­leč­né­ho. Je to jen vel­mi sla­bý odvar horo­ro­vé­ho žán­ru, kte­rý už vidět zno­vu asi nechci. Svým způ­so­bem tady vlast­ně ani nic horo­ro­vé­ho k vidě­ní není, tedy až na ten finál­ní sou­boj se stra­šá­kem. Herecké výko­ny byly zhru­ba na prů­měr­né úrov­ni, ale kvů­li vel­mi sla­bé­mu scé­ná­ři a atmo­sfé­ře z nich ani nemoh­li vytě­žit víc.

Hodnocení:
Za stra­šá­ka a pár svět­lých chvi­lek dám 40%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jan Žižka - Tisk. konference 13.9.2018 - 111. května 2023 Jan Žižka - Tisk. konference 13.9.2018 - 1 Posted in Videa
  • Twilight sága: Rozbřesk - 1. část (The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part One)26. dubna 2012 Twilight sága: Rozbřesk - 1. část (The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part One) Samozřejmě jsem byla před zhlédnutím řádně skeptická a chtěla nový Twilight vidět zejména z touhy po pobavení nad vlastní příšerností filmu, ale... ono se jim to doopravdy […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k The Girl in the Woods S01E04 - Cracks14. ledna 2022 Titulky k The Girl in the Woods S01E04 - Cracks Trhlinou v dole zřejmě prošlo další monstrum. Tasha, Carrie a Nolan se snaží vymyslet plán, jak důl uzavřít, aby vše zlé zůstalo uvnitř. A Arthur plní dál svůj úkol: najít Carrie a přivést […] Posted in Titulky
  • Medvědí bratři19. února 2004 Medvědí bratři V novém vzrušujícím animovaném dobrodružství z produkce studia Walta Disney se vydáme do nádherné krajiny v severozápadní Americe, kde se odehrává příběh chlapce Kenaie. Jeho život se […] Posted in Filmové premiéry
  • RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal8. prosince 2015 RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal Britská spisovatelka Jojo Moyesová přichází s dalším románem, a to Dívkou, již jsi tu zanechal. Na úvod něco o ději – roku 1916 je nucen francouzský malíř Édouard Lefevre opustit svou […] Posted in Recenze knih
  • MARIKA ŠOPOSKÁ9. října 2015 MARIKA ŠOPOSKÁ Marika Šoposká (nar.1989). V roce 2010 absolvovala hudebně-dramatický obor Pražské konzervatoře. Účinkovala na řadě pražských divadelních scén (Malá scéna Divadla pod Palmovkou, […] Posted in Rozhovory
  • nerzl8. března 2015 Nezlomný - O PRODUKCI Louie se setká s „Jolly“: Zrodilo se přátelství „Svět, který jsme objevili, vás nemiluje tak, jako vás miluje vaše rodina.“ Louie Zamperini Film „V zemi krve a medu“ […] Posted in Speciály
  • Čtvrtý způsob9. října 2020 Čtvrtý způsob Posted in Komiks
  • Akutní ambulance 318. března 2022 Akutní ambulance 3 Posted in Komiks
  • Novinkový mix21. května 2022 Novinkový mix Recenze na pořad Novinkový mix: Jakub "Toren" Neumann pravidelně vydává na svém YouTube kanále tuto rubriku zabývající se veškerými novinkami ze světa filmu, které by si fanoušek moderní […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81971 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72171 KB. | 20.05.2024 - 06:03:00