Kritiky.cz > Horory > Perfection, The (2018)

Perfection, The (2018)

rp Perfection The 2018.jpg
rp Perfection The 2018.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro úspěch je potře­ba něco obě­to­vat, ale když už to někdo pře­há­ní, je potře­ba mu razant­ně zatnout tipec…


Charlotte byla v mlá­dí veli­ce naděj­nou a talen­to­va­nou muzi­kant­kou a její hra na cello okouz­li­la nejed­no­ho milov­ní­ka hud­by, ale i spous­tu věhlas­ných uči­te­lů. Díky tomu se dosta­la i do spo­leč­nos­ti Bachoffy pres­tiž­ní ško­ly. Jenže kvů­li váž­ně nemoc­né mat­ce, se muse­la vzdát své budou­cí kari­é­ry. Po její smr­ti (po dese­ti letech) se roz­hod­la opět kon­tak­to­vat Antona Bachoffa a odle­tě­la za ním a ostat­ní­mi uči­te­li do Číny. Zde se sezna­mu­je s novou vychá­ze­jí­cí hvězdou Lizzie, kte­rá nastou­pi­la na její mís­to a mezi obě­ma dív­ka­mi vzpla­ne lesbic­ký romá­nek. Poté se roz­hod­nou pro malý výlet po čín­ském ven­ko­vě, kde však dojde k podiv­ných udá­los­tem, jejichž pří­či­nu je potře­ba hle­dat v minu­los­ti a zvrhlém výchov­ném sys­té­mu…


Český název: Dokonalost

Režie: Richard Shepard
Rok výro­by: 2018
Délka: 90 min
Země: USA
Hrají:
Allison Williams...(Charlotte)
Logan Browning...(Lizzie)
Steven Weber...(Anton)
Alaina Huffman...(Paloma)
Graeme Duffy...(Geoffrey)
...a dal­ší


Dnes v deš­ti­vý pod­ve­čer padla vol­ba na ten­to film, a nichž bych si o něm coko­liv zjiš­ťo­val dopře­du, byl jsem vel­mi mile pře­kva­pe­ný. Mám rád psy­cho­lo­gic­ké thrille­ry, kte­ré koke­tu­jí s horo­ro­vým žánrem a navíc jsou plné zvrá­ce­nos­tí, per­verz­nos­ti a i tro­chou té bru­ta­li­ty. Což nám Dokonalost v jis­té uspo­ko­ju­jí­cí míře sku­teč­ně nabíd­la. Navíc se tu dočká­me i něko­li­ka zají­ma­vých zvra­tů, kte­ré vás po celou dobu drží v jis­té ner­vo­zi­tě (nejis­to­tě) a pohrá­va­jí si s vaší mys­lí a před­sta­va­mi.
Obě děv­ča­ta měla jis­té kouz­lo a jejich počá­teč­ní flir­to­vá­ní a poslé­ze i hrát­ky se budou jis­tě líbit, zvláš­tě pak muž­ské čás­ti divá­ků (lesbič­kám samo­zřej­mě taky). Od nastou­pe­ní do auto­bu­su už to však moc neby­la podí­va­ná pro slab­ší žalud­ky, což jsem já sta­rý pra­sák samo­zřej­mě kvi­to­val s povdě­kem. Halucinace, zvra­ce­ní, čer­vi, tro­cha té bru­ta­li­ty a hláš­ky typu: já se snad v tom auto­bu­su pose­ru…“ – chroch­tal jsem bla­hem a těšil se, kam že se děj posu­ne dále. Pak to sice zača­lo lehce stag­no­vat a Kulínského výchov­né meto­dy se mi dost hnusi­ly, ale krva­vý závěr tomu opět dodal lesk. Jen nevím, jest­li by ten típek se sekáč­kem v krku doká­zal oprav­du pře­žít tak dlou­ho…
Richard Shepard to ale nako­nec zvlá­dl uko­čí­ro­vat. Film má sice i něko­lik sla­bin a poně­kud nezá­živ­ných pasá­ží, ale jako celek si to udr­že­lo leh­čí prů­měr­nou lať­ku. Osobně bych té zvrá­ce­nos­ti a bru­ta­li­ty uví­tal ješ­tě mno­hem více, ale spo­ko­jím se i s nabíd­nu­tou polo­vič­ní por­cí. Ta měla totiž mís­ty oprav­du „šmak“ i jis­tou dáv­ku morál­ní­ho posel­ství, kte­ré navíc oko­ře­ni­ly dvě pohled­né dámy sluš­ný­mi herec­ký­mi výko­ny.

Hodnocení:
60% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50591 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72214 KB. | 22.05.2024 - 03:04:40