Kritiky.cz > Horory > Sharknado 2: The Second One (2014)

Sharknado 2: The Second One (2014)

rp Sharknado 2 cover.jpg
rp Sharknado 2 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Žraloci ten­to­krát budou padat na New York a jen Ian Ziering ho může zachrá­nit.

Fin a April pře­ži­li „Žralokonádo“ v Los Angeles a roz­hod­li se vrá­tit do New Yorku, kde mají auto­gra­mi­á­du své kni­hy. Již během letu však začnou prv­ní pro­blémy. Během bou­ře si nej­pr­ve Fin mys­lí, že má vidi­ny, z okýn­ka vidí pole­to­vat žra­lo­ky, ale brzy začne hořet jeden z moto­rů a oba pilo­ti jsou „vycuc­nu­ti“ z kabi­ny. Neovladatelný letoun začne padat k zemi a jen díky rych­lé Finově reak­ci se mu poda­ří při­stát. Jeho žena je pře­ve­ze­na do nemoc­ni­ce a on se přes média poku­sí varo­vat oby­va­te­le New Yorku. Na Manhattan se blí­ží tři obrov­ská tor­ná­da, kte­rá je potře­ba zasta­vit dřív, než zni­čí celé měs­to. Mnohem hor­ší je však to, že sebou při­ná­ší hej­na žra­lo­ků. Fin se tak opět nedob­ro­vol­ně musí paso­vat do role neo­hro­že­né­ho hrdi­ny, kte­rý musí zachrá­nit nejen svou sest­ru a její rodi­nu, ale i celé měs­to.

Režie: Anthony C. Ferrante
Rok výro­by: 2014
Délka: 90 min
Země: USA
Alternativní název: Sharknado 2
Hrají:
Ian Ziering…(Fin Shepard)
Tara Reid…(April Wexler)
Kari Wuhrer…(Ellen Brody)
Mark McGrath …(Martin Brody)
Vivica A. Fox …(Skye)
…a dal­ší

Uběhl sotva rok a stu­dio Asylum při­šlo s dal­ším pokra­čo­vá­ním céč­ko­vé žra­lo­čí podí­va­né. Již prv­ní díl vyvo­lal mezi mno­hý­mi divá­ky vel­ké roz­ča­ro­vá­ní, ale ani to neza­brá­ni­lo tvůr­cům v nato­če­ní ješ­tě „úchyl­něj­ší“ dvoj­ky. V hlav­ní roli se nám opět před­sta­ví Ian Ziering. Po jeho boku samo­zřej­mě nesmí chy­bět ani Tara Reid (naštěs­tí tu nedo­sta­la tolik pro­sto­ru jako minu­le). Co mě však pře­kva­pi­lo nej­ví­ce, byla účast mé oblí­ben­ky­ně Kari Wuhrer (pře­de­vším pak její vzhled). Už jsem jí viděl hrát v něko­li­ka bra­cích, ale tady se na ní začal až moc pro­je­vo­vat její věk. Ani jeden z her­ců však nepřed­sta­vo­val hlav­ní pro­blém, se kte­rým jsem se ten­to­krát musel popa­so­vat. 

Zatímco jed­nič­ka se mi doce­la líbi­la a její sle­do­vá­ní jsem si i uží­val, tak tady jsem mís­ty trpěl jako zví­ře. Ferrante si pro nás zase při­pra­vil vel­kou por­ci bizar­ní podí­va­né, ale ten­to­krát to se svou kre­a­ti­vi­tou pře­hnal až moc. Je to samo­zřej­mě všech­no podá­no jako rece­se, ale již úvod­ní pasáž z leta­dla mi při­pa­da­la až moc uho­ze­ná. To nad čím jsem v jed­nič­ce máv­nul rukou, tady už pře­hlí­žet nešlo. Žraločí řádě­ní uvnitř leta­dla popí­ra­jí­cí fyzi­kál­ní záko­ny však naštěs­tí netr­va­lo moc dlou­ho a děj se násled­ně pře­su­ne do ulic měs­ta. K mému podi­vu se tu však našlo i něko­lik svět­lých oka­mži­ků, kte­ré urči­tě sto­jí za zhléd­nu­tí. Mezi ně pat­ří scé­ny s hla­vou Sochy Svobody, kro­ko­dý­lem v kaná­le či žra­lo­kem v piz­ze­rii.

Chtěl jsem se tu zase roz­plý­vat bla­hem tak jako minu­le, leč to by se nesmě­lo Asylum vrá­tit k laci­ným efek­tům a kupě nelo­gic­kých kopan­ců. Tohle všech­no se samo­zřej­mě obje­vu­je snad v kaž­dém jejích „vele­dí­le“, ale tady mi to při­šlo až moc uje­té. Jak jsem už pozna­me­nal výše, prv­ní Sharknado mě dosta­lo svým reces­ním poje­tím, kupou sran­dov­ních hlá­šek a humor­ných situ­a­cí (na to že byly při­ta­že­né za vla­sy, jsem kaš­lal). Jenomže tady se nám scé­náris­ta sna­žil do kaž­dé dru­hé scé­ny vecpat rodin­né hod­no­ty, vlas­te­nec­tví a jiné morál­ní blbos­ti. Já chtěl vidět pořád­né řádě­ní digi­tál­ních žra­lo­ků a Iana kou­pa­jí­cí­ho se v krvi. Leč ten­to­krát mu moto­rov­ka moc neslou­ži­la a tak muse­la při­jít žen­ská paro­die na Ashe. On cel­ko­vě mě samot­ný závěr nesku­teč­ně zkla­mal. No uvi­dí­me, co si pro nás při­pra­ví příš­tě. Ferrante totiž plá­nu­je v roce 2015 nato­čit dal­ší díl. Bohužel žra­lo­ci řádí­cí v met­ru, na scho­dech mra­kodra­pu či tele­viz­ním stu­diu už nemě­li tako­vé kouz­lo, jako ti plu­jí­cí v uli­cích měs­ta.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33261 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72200 KB. | 22.05.2024 - 16:07:15