Kritiky.cz > Recenze knih > Zamilujte si svou kuchyň – úžasná publikace do každé rodiny

Zamilujte si svou kuchyň – úžasná publikace do každé rodiny

131099 350 0 fit
131099 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chystáte se zaři­zo­vat novou kuchyň? Nejste v té své spo­ko­je­ni a chce­te udě­lat změ­nu? Tak prá­vě vám je urče­na tato skvě­lá pří­ruč­ka, kte­rá by nemě­la chy­bět v žád­né rodi­ně, potaž­mo v kuchy­ni. Věřte, že je plná inspi­ra­cí, nápa­dů, ale i recep­tů na růz­né dob­ro­ty. 

Kuchyň = srd­ce domo­va, a to je pros­tě prav­da. Velkou pozor­nost bychom měli věno­vat při jejím výbě­ru a zaři­zo­vá­ní. Je to cen­t­rum naše­ho domu, mís­to, kde vaří­me, kde se setká­vá­me. Popřemýšlejte, zda se v ní cítí­te dob­ře, zda ji chce­te jinak nebo ji tepr­ve zaři­zuj­te. Někdo má vel­kou kuchyň s obý­va­cím poko­jem dohro­ma­dy, někdo má rád pro­stor, někdo radě­ji malou kuchyň. Každý, tak jak mu to vyho­vu­je. Kniha je roz­dě­le­na na čty­ři kapi­to­ly. Co vše je tře­ba zvá­žit, než se pus­tí­te do rea­li­za­ce své kuchy­ně snů nebo bude­te kuchyň od zákla­du pře­sta­vo­vat. Autorky se v prv­ní kapi­to­le zabý­va­jí mno­ha aspek­ty, jako je náš vztah k vaře­ní, zda čas­to vaří­te, jaké vyba­ve­ní ve své kuchy­ni chce­te, nádo­bí, jak kuchyň navrh­nout.

Ve dru­hé kapi­to­le se dozví­te, jak zato­čit s nepo­řád­kem, jak poz­dě­ji pořá­dek udr­žo­vat a jak správ­ně vše zor­ga­ni­zo­vat. Ve tře­tí kapi­to­le se autor­ky zabý­va­jí orga­ni­za­cí mís­ta, a kaž­do­den­ní­ho úkli­du a plá­no­vá­ní v kuchy­ni. Podle té posled­ní kapi­to­ly si může­te při­pra­vit výteč­né dob­ro­ty, sní­da­ně, obě­dy, sva­či­ny i veče­ře.

Cílem této pub­li­ka­ce je pomo­ci vytvo­řit z naší kuchy­ně pro­stor, kte­rý bude jen a jen pro nás.

Kniha je nád­her­né pohla­ze­ní po duši. Kuchyň pro mě zna­me­ná cen­t­rum vše­ho dění. Trávím v ní hod­ně času i celá moje rodi­na. Od těch­to auto­rek mám doma kni­hu Zamilujte si svůj domov a je tak­též báječ­ná. Obě pub­li­ka­ce se pros­tě poda­ři­ly. Jsou plné cen­ných rad a zají­ma­vých infor­ma­cí, tipů, foto­gra­fií i výteč­ných recep­tů. Kniha je pro mě vel­kou inspi­ra­cí, pro­to­že kuchyň pro mě zna­me­ná hod­ně a jsem moc ráda, že jsem se díky této pří­ruč­ce moh­la zamys­let nad tím, co bych ve své kuchy­ni moh­la vylep­šit. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ná. Bohatá foto­ga­le­rie potě­ší vaše oko. Na kon­ci kni­hy autor­ky uved­ly zdro­je, ze kte­rých čer­pa­ly a pro­stor na poznám­ky.

Součástí pub­li­ka­ce jsou recep­ty na sní­da­ně, sva­či­ny i veče­ře. Jsou jed­no­du­ché, leh­ké a roz­hod­ně se vám poda­ří. Pojďte se spo­leč­ně se mnou zasta­vit, začíst se, popře­mýš­let i hlav­ně inspi­ro­vat při zaři­zo­vá­ní i reno­va­ci své kuchy­ně.

Ukázka z kni­hy:

Udělejte si revi­zi vaše­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta

Ve chví­li, kdy víte, k čemu vaše kuchyň slou­ží, zkus­te si udě­lat malou revi­zi toho, jak se ve své kuchy­ni kaž­dý den pohy­bu­je­te, jak v ní vlast­ně žije­te.

  • Které věci vyu­ží­vá­te den­ně nebo něko­li­krát týd­ne?
  • Které věci nao­pak potře­bu­je­te jed­nou do měsí­ce nebo tře­ba jen jed­nou za rok?
  • Používáte den­ně všech­ny věci, kte­ré máte na kuchyň­ské lin­ce?
  • Jsou věci, kte­ré pou­ží­vá­te den­ně dob­ře dostup­né, nebo se k nim musí­te růz­ně ohý­bat a nata­ho­vat?
  • Potřebujete a pou­ží­vá­te VŠECHNY věci, kte­ré doma v kuchy­ni aktu­ál­ně máte?

Pokud jste se zatím nepus­ti­li do vel­ké­ho úkli­du a tří­dě­ní věcí v kuchy­ni, nemu­sí­te to dělat ani teď. Můžete tuto fázi spo­jit se samot­nou orga­ni­za­cí jed­not­li­vých kuchyň­ských zón.

V této fázi pří­prav si ale vez­mě­te do ruky papír nebo zápis­ník a buď se jen tak zamys­le­te, nebo si rov­nou udě­lej­te i tako­vou malou pro­cház­ku po své kuchy­ni a zapi­suj­te. Co? Asi už sami tuší­te. Ano, všech­ny ty věci, kolem kte­rých už měsí­ce cho­dí­te a vždyc­ky před nimi nená­pad­ně uhne­te pohle­dem, pro­to­že TEĎ se vám zrov­na nechce řešit kam s nimi.

Několik slov o autor­kách:

Michaela Kramolišová, Markéta Popovičová jsme sest­ry, orga­ni­zá­tor­ky domo­vů a pře­de­vším autor­ky pro­jek­tu Mámami, ve kte­rém pro­střed­nic­tvím blo­go­vých člán­ků, knih, on-line pro­gra­mů a indi­vi­du­ál­ních kon­zul­ta­cí učí­me, jak si prak­tic­ky krok za kro­kem zjed­no­du­šit a záro­veň zpří­jem­nit péči o svůj domov a tím pádem i svůj život.

Kniha Zamilujte si svou kuchyň je naším čtvr­tým spo­leč­ným dílem a je také vol­ným pokra­čo­vá­ním kni­hy Zamilujte si svůj domov, kte­rá vyšla v roce 2019.

Více infor­ma­cí najde­te na www.mamami.cz.

 

Autorky: Michaela Kramolišová, Markéta Popovičová

Foto: archiv auto­rek a David Vávra

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro ženy

Vydáno: 2022, Grada Publishing, a.s., Praha

Počet stran: 184

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-271-3109-9

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30274 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72142 KB. | 19.04.2024 - 01:02:48