Kritiky.cz > Horory > Dolly Dearest (1991)

Dolly Dearest (1991)

rp Dolly Dearest cover.jpg
rp Dolly Dearest cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nenoste si domů sta­ré panen­ky! Nikdy neví­te, zda jí nepo­se­dl něja­ký démon či snad samot­ný ďábel…

Elliot Wade se spo­leč­ně se svou rodi­nou pře­stě­hu­je do Mexika. Koupil zde sta­rou továr­nu na ruč­ně děla­né panen­ky. Netuší však, že se při nedáv­ném ote­vře­ní hrob­ky kme­ne Sanzia sta­la tra­gic­ká neho­da, díky kte­ré se dostal na svo­bo­du duch ďáblo­va dítě­te, kte­rý se usa­dil ve čtyřech panen­kách. Jedna z nich se zalí­bí malé Jessice, kte­rá si jí odne­se do nové­ho domu. Brzy se však začne podiv­ně zhor­šo­vat její cho­vá­ní a stá­le více tíh­ne ke své panen­ce. Zatím si toho nikdo nevší­má, kro­mě hos­po­dy­ně. Ta však brzy umí­rá za podiv­ných okol­nos­tí a posed­lá panen­ka začne dív­ku zce­la ovlá­dat. Oživlé panen­ky jsou navíc při­pra­ve­né odstra­nit z ces­ty kaž­dé­ho, kdo se jim posta­ví do ces­ty. Zoufalá Marilyn si koneč­ně začí­ná uvě­do­mo­vat váž­nost situ­a­ce, ale není už pří­liš poz­dě na záchra­nu rodi­ny?  

Český název: Dolly - Vraždící duch
Režie: Maria Lease
Rok výro­by: 1991
Délka: 93 min
Země: USA
Hrají:
Denise Crosby …(Marilyn Wade)
Sam Bottoms…(Elliot Wade)
Candace Hutson …(Jessica Wade)
Chris Demetral…(Jimmy Wade)
Rip Torn…(Karl Resnick)
…a dal­ší

Filmy o vraž­dí­cích hrač­kách či panen­kách mám rád, tak­že jsem se na ten­to film doce­la těšil. Bohužel po jeho zhléd­nu­tí musím říct, že poten­ci­ál, jenž se zde vysky­to­val, zůstal vyu­žit tak napůl. Mnozí jej srov­ná­va­jí se neza­po­me­nu­tel­ným Chuckym, ale tomu zdej­ší panen­ky neša­ha­jí ani po kot­ní­ky. Nejde ani tak o vzhled – ten ďábel­ský škleb byl sluš­ný, ale jinak byly na můj vkus až pří­liš „suché“. Žádného pořád­né­ho mor­du se tu nedo­čká­me, neu­stá­lé zábě­ry na cupi­ta­jí­cí nož­ky začnou po chví­li nudit a jejich hra na scho­vá­va­nou jakbys­met. Měly něko­lik pří­le­ži­tos­tí zamor­do­vat jed­not­li­vé posta­vy, ale vět­ši­nou to skon­či­lo pou­ze bod­nu­tím či pod­kopnu­tím nohy. Místo aby vza­ly nůž­ky do ruky a pořád­ně zma­sa­kro­va­ly své­ho pro­tiv­ní­ka (kte­rý již mimo­cho­dem ležel na zemi či si jich vůbec nevši­ml), jen se smá­ly a pozo­ro­va­ly  zpo­vzdá­lí co si to „nemeh­lo“ udě­lá sám. 

I samot­ná atmo­sfé­ra měla neu­vě­ři­tel­né výky­vy, kte­ré jsem už dlou­ho nevi­děl. Místy se reži­sé­r­ce poda­ři­lo navo­dit doce­la sluš­nou por­ci napě­tí, kte­rou ovšem abso­lut­ně nedo­ká­zal vyu­žít a na mís­to toho nám nabí­zel až nechut­ně stu­pid­ní cho­vá­ní někte­rých jedin­ců a kupu „klišé“. Snad jedi­nou uspo­ko­ju­jí­cí scé­nou bylo úmr­tí hos­po­dy­ně. Na dru­hou stra­nu se tu ovšem vyskyt­lo něko­lik neza­po­me­nu­tel­ných dia­lo­gů. Asi nej­víc mě doká­zal roze­smát ten jejich synek a jeho hláš­ka „S tímhle si pohraj děv­ko…!“.  

Moc vel­ký dojem na mě neu­dě­lal ani pro­pra­co­va­ná cha­rak­te­ris­ti­ka jed­not­li­vých postav. Představitelka malé Jessicy však hra­vě str­či­la do kapsy všech­ny své dospě­lé kole­gy. Nejsem žád­ný pedo­fil, ale děv­če to bylo pohled­né a hlav­ní bylo to, že jsem jí její herec­tví věřil. Další v pořa­dí by se dala pochvá­lit ješ­tě Denise Crosby, ale jinak to byla bída. Stupidita je ješ­tě pří­liš mír­né slo­vo a nejdě­si­věj­ší na celém fil­mu byl čes­ký dabing. I pro­to jsem byl nucen si film obsta­rat ješ­tě jed­nou v ori­gi­nál­ním zně­ní a díky tomu dám nako­nec pře­ce jenom sla­bý prů­měr. Na víc to totiž nemá. Tento film sta­čí vidět jen jed­nou.

Hodnocení:
Slabých 50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43111 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72025 KB. | 25.04.2024 - 10:07:25