Kritiky.cz > Recenze knih > Průvan a Meluzína - dobrodružná grafomotorika

Průvan a Meluzína - dobrodružná grafomotorika

notebook 1840276 1920
notebook 1840276 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi v mateř­ské ško­le či růz­ných zájmo­vých krouž­cích? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Máte doma před­ško­lá­ka a chce­te jej dob­ře při­pra­vit na vstup do 1. tří­dy? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Portál s názvem Průvan a Meluzína, jejíž autor­kou je Patricie Koubská. 

Tato pub­li­ka­ce vlast­ně není dokon­če­ná. Část prá­ce totiž zůstá­vá na vašich dětech, jak si kni­hu dokon­čí. Je zde tedy pro­stor pro jejich indi­vi­du­ál­ní vyjá­d­ře­ní. Celou pub­li­ka­cí vás pro­ve­de Kája, mož­ná tro­chu ustra­še­ný hoch, kte­rý má rád lego. Bohužel špat­ně vidí a musí nosit brý­le. Je z toho špat­ný, pro­to­že se mu klu­ci Hába a Ptáček smě­jí. Utíká před nim a scho­vá se do staré­ho opuš­tě­né­ho domu, kde zaži­je mno­ho dob­ro­druž­ství a také tam pozná Průvana a Meluzínu. Ti mu pomo­hou dát klu­kům, jak se říká co pro­to a od té doby už Kájovi dají pokoj. Za což se samo­zřej­mě moc ráda.

9788026217350

Tento pra­cov­ní sešit je ve for­mě sou­vis­lé­ho pří­bě­hu, děti si zábav­nou for­mou pro­cvi­čí gra­fo­mo­to­ri­ku, správ­né drže­ní tuž­ky, u star­ších dětí je to čte­ní, časo­vá posloup­nost, tzn. že úko­ly plní za sebou, aniž by je vyne­cha­ly a pře­ska­ko­va­ly, ale pře­de­vším to, že děti úkol dokon­čí a tré­nu­jí tak svou trpě­li­vost a samo­stat­nost. Co si díky této pub­li­ka­ci vlast­ně pro­cvi­čí? Především zra­ko­vé vní­má­ní, roz­li­šo­vá­ní, vizu­o­mo­to­ri­ku, logic­ké myš­le­ní, jem­nou moto­ri­ku, čte­nář­skou i předčte­nář­skou gra­mot­nost, správ­ný tlak tuž­ky na pod­lož­ku, schop­nost ori­en­ta­ce na plo­še a časo­vou seri­a­li­tu, co jde přes­ně za sebou.

Publikace mě oprav­du zau­ja­la svým obsa­ho­vým zamě­ře­ním i gra­fic­kým zpra­co­vá­ním. Myslím si, že gra­fo­mo­to­ri­ka je nesmír­ně důle­ži­tá pro­cvi­čo­vat ji už u před­škol­ních dětí a pokra­čo­vat dále i v 1. tří­dě. Kniha se poved­la a dopo­ru­čím ji všem uči­tel­kám mateř­ských škol i prv­ních roč­ní­ků základ­ních škol pro pro­cvi­čo­vá­ní gra­fo­mo­to­ri­ky i samo­stat­né­ho čte­ní.  Velké pozi­ti­vum této pub­li­ka­ce vidím v tom, že je důle­ži­tá posloup­nost děje, plnit úko­ly, tak jak jdou za sebou a žád­ný nevy­ne­chat. Děti potře­bu­jí jis­tý řád i posloup­nost v živo­tě a díky této pub­li­ka­ci se to učí. Nesmírně mě zau­jal pří­běh chlap­ce a bylo mě ho moc líto, jak se k němu cho­va­li spo­lu­žá­ci. Jelikož sama nosím brý­le a hůř vidím, vím, jak se Kája vlast­ně cítil. I to, že se mu někdo posmí­vá. Knihu dopl­ňu­jí nád­her­né ilu­stra­ce autor­ky pub­li­ka­ce Patricie Koubské. Mám je oprav­du moc ráda.

Ukázka z kni­hy:

Žil byl jed­nou jeden chla­pec. Jmenoval se Kája. Byl to moc hod­ný kluk, někdy až moc. Leccos uměl, tře­ba hrát na hous­le. jed­no­ho dne se ale zjis­ti­lo, že Kája špat­ně vidí a tak dostal brý­le. Moc vel­kou radost z toho ale neměl. Zato z toho měli radost, ale ško­do­li­bou Kájovi spo­lu­žá­ci Hába a Ptáček. Vymýšleli, co by Kájovi pro­ved­li. Náramně je to bavi­lo. Jednou mu pod­ra­zi­li nohy, Kája upa­dl a byla to tako­vá rána, až mu brý­le odle­tě­ly z nosu.

Několik slov o autor­ce:

Patricie Koubská je výtvar­ni­ce a spe­ci­ál­ní peda­gož­ka. Ilustrovala a také napsa­la řadu knih pro děti.

  • Autor: Patricie Koubská
  • Ilustrace: Patricie Koubská
  • Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti a mlá­dež - nauč­ná
  • Vydáno: 2021, Vydalo nakla­da­tel­ství Portál, Praha
  • Počet stran: 62
  • Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná
  • ISBN 978-80-262-1735-0

  • Foto kni­hy: nakla­da­tel­ství Portál
  • Fotka od PexelsPixabay

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94503 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71732 KB. | 14.07.2024 - 13:09:17