Kritiky.cz > Horory > Cavern, The (2005)

Cavern, The (2005)

rp Cavern2C The 28200529.jpg
rp Cavern2C The 28200529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rádi pro­zkou­má­vá­te čer­né díry a nej­růz­něj­ší štěr­bi­ny? Věřte, že po zhléd­nu­tí toho­to fil­mu vás pře­jde chuť…

Skupina ame­ric­kých spe­le­o­lo­gů se vydá­vá do Kazašské pouš­tě Kyzyl Kum, aby zde pro­zkou­ma­li nezná­mou jes­ky­ni. Počáteční nad­še­ní však záhy vystří­dá bez­moc a zdě­še­ní, pro­to­že někdo nebo něco zava­lí jedi­nou pří­stu­po­vou ces­tu a zabi­je jejich rus­ké prů­vod­ce. S mini­mem svět­la a vzrůs­ta­jí­cí pani­kou se sna­ží nalézt v tem­ném jes­ky­ním kom­ple­xu jinou ces­tu k záchra­ně, ale jejich počet se začne rapid­ně zten­čo­vat. Co se skrý­vá v tem­no­tách? Jde snad o něja­ké zví­ře, ducha či něco mno­hem zlo­věst­něj­ší­ho?


Český název: Smrtící tem­no­ta
Režie: Olatunde Osunsanmi
Rok výro­by: 2005
Délka: 95 min
Země: USA
Alternativní název: WIthIN
Hrají:
Mustafa Shakir...(Gannon)
Andrew Caple-Shaw...(Ori)
Ogy Durham...(Miranda)
Sybil Darrow...(Bailey)
Danny Jacobs...(Ambrose)
...a dal­ší


Když byl v roce 2005 nato­čen skvě­lý film The Descent (Pád do tmy) oka­mži­tě vznik­la řada násle­dov­ní­ků, kte­ří se na něm sna­ži­li při­ži­vit. Jedním z nich byl i film The Cave (Jeskyně), kte­rý si ovšem moc dob­ře neve­dl. V té době začí­na­jí­cí reži­sér a scé­náris­ta Olatunde Osunsanmi se roz­ho­dl pro svůj debut rov­něž pou­žít obdob­nou lát­ku (záplet­ku) a s mini­mál­ním roz­poč­tem 150 000 dola­rů se vrhl do natá­če­ní. No a tenhle chla­pík má jedi­né štěs­tí a to, že jsem z jeho dosa­vad­ní tvor­by viděl ten­to film až jako posled­ní, pro­to­že jinak bych mu hned vysta­vil čer­ve­nou!
Zatímco Evidence (2013) byla sice prů­měr­nou detek­tiv­ní podí­va­nou, dalo se to ješ­tě pře­žít bez úho­ny. To Čtvrtý druh (2009) byl v mých očích o něco hor­ším prů­mě­rem, kte­rý už vidět nikdy zno­vu nepo­tře­bu­ji, ale Smrtící tem­no­ta je vylo­že­ná kata­stro­fa. Přitom jsem si až doteď mys­lel, že „jes­kyňář­ské“ fil­my se pros­tě neda­jí tak zbabrat. Jenomže v tom­to paskvi­lu bylo snad všech­no špat­ně. Což o to prvot­ní prů­zkum čer­né škví­ry nebyl ješ­tě nej­hor­ší a dokon­ce se mi masa­kr dvou rusá­ků i líbil, ale potom nasta­la hoto­vá pohro­ma. Viděl jsem už dost kame­ra­man­ských pohrom, ale tady jsem nesta­čil oprav­du zírat. Špatné pod­sví­ce­ní, cha­o­tic­ký střih a nekva­lit­ní kame­ra udě­la­li pěk­nou paseku. Po vět­ši­nu fil­mu jsem jen zma­te­ně hle­děl na svůj moni­tor a sna­žil se mnoh­dy mar­ně vyde­du­ko­vat, cože se to prá­vě ode­hrá­vá před mýma oči­ma.
Byla to noha, ruka, nebo něco zce­la jiné­ho? Chvílema to vypa­da­lo, že sle­du­ju něja­ké por­no – ovšem jen díky sté­ná­ní hlav­ních hrdi­nek. Ony cel­ko­vě herec­ké výko­ny všech zúčast­ně­ných byli veli­ce špat­né, ostat­ně stej­ně jako jed­not­li­vé dia­lo­gy nebo potaž­mo celý film. A to nás ješ­tě čekal „šoku­jí­cí“ závěr, při kte­rém jsem si začal pokle­pá­vat na čelo. To mys­lel někdo sku­teč­ně váž­ně? Vlastně se ani moc nedi­vím, že ten­to film své­ho času běžel sko­ro pořád v TV. Kdo by si jinak něco podob­né­ho kou­pil na DVD. Jediný důvod proč tomu nedám rov­nou ODPAD, byla mas­ka finál­ní­ho zápo­rá­ka. Jinak je Smrtící tem­no­ta odstra­šu­jí­cím pří­kla­dem, jak roz­hod­ně nevy­pa­dá dob­rý horo­ro­vý film. Jen cha­os a zmar! 

Hodnocení:
10%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06891 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71570 KB. | 15.06.2024 - 09:48:50