Kritiky.cz > Horory > Slaughter High (1986)

Slaughter High (1986)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Aprílový žer­tík se pro­mě­ní v obrov­skou tragé­dii a pomsta na sebe nene­chá dlou­ho čekat!

Po něko­li­ka letech se vra­cí par­tič­ka býva­lých spo­lu­žá­ků na střed­ní ško­lu, kde se má konat jejich tříd­ní sraz. Budova je urče­na k demo­li­ci, ale ani to jim neza­brá­ní, aby si napo­sle­dy zavzpo­mí­na­li na nej­krás­něj­ší a hlav­ně nejdi­vo­čej­ší časy své­ho dosa­vad­ní­ho živo­ta. Jediné co jim vrtá hla­vou je otáz­ka, kdo­že jim vlast­ně poslal pozván­ky? Rozjíždějící akce je však náh­le pře­ru­še­na kru­tou smr­tí jed­no­ho z nich. Ostatní zpa­ni­ka­ří a sna­ží se dostat ven, jen­že budo­va je uza­vře­na a pod­prou­dem. Brzy začnou umí­rat dal­ší spo­lu­žá­ci a je jas­né, že je zde někdo nalá­kal, aby je mohl zabít jed­no­ho po dru­hém. Jenže proč? Jde snad o jejich spo­lu­žá­ka Martyho, z něhož si pořád jen uta­ho­va­li a šika­no­va­li ho? V hla­vách se jim zro­dí vzpo­mín­ka na aprí­la, kdy se jim nepo­ve­dl jejich žert - spo­lu­žák skon­čil v pla­me­nech a s těž­ký­mi popá­le­ni­na­mi. Nadešel jeho čas pomsty, nebo za vším sto­jí ješ­tě někdo jiný?

Český název: Maska smr­ti
Režie: Mark Ezra
Rok výro­by: 1986
Délka: 90 min
Země: Velká Británie / USA
Alternativní název: April Fool’s Day

Hrají:
Caroline Munro ... (Carol Manning)
Carmine Iannaccone ... (Skip Pollack)
Donna Yeager ... (Stella)
Gary Martin ... (Joe)
Simon Scuddamore ... (Marty Rantzen)
...a dal­ší

Apríl je dnem, kdy si rádi uta­hu­je­me z dru­hých lidí, zkou­ší­me je nachy­tat na růz­né blbos­ti a žer­tí­ky, ale čas­to se i my sami stá­vá­me ter­čem podob­ných lum­pá­ren. Zde máme šan­ci sle­do­vat sku­pi­nu výrost­ků, kterak si neu­stá­le uta­hu­jí ze své­ho spo­lu­žá­ka, a to za všech okol­nos­tí. Nemají abso­lut­ně žád­né zábra­ny a někdy zajdou oprav­du do extré­mů. Jenže ne vždy se vyda­ří všech­no tak, jak jsme si to naplá­no­va­li a násled­ky můžou být oprav­du dras­tic­ké. Přiznám se však, že začá­tek fil­mu na mě veli­ce zapů­so­bil pře­de­vším co se samot­ných herec­kých výko­nů týká. Nejde sice o žád­nou gala­pře­hlíd­ku, ale cha­rak­te­ris­ti­ka jed­not­li­vých postav je tak pes­t­rá, že jsem se pros­tě musel pořád smát. Místy šlo sice i o trap­nou podí­va­nou, ale prá­vě tato sku­teč­nost tomu dodá­va­la ono kouz­lo.

Jakmile se totiž pře­ne­se­me v ději dále a z tee­nage­rů se sta­nou dospě­lí jedin­ci, tak to pře­sta­lo mít šťá­vu. Hloupé dia­lo­gy doslo­va ubí­je­jí a než se začne něco dít, tak vás poma­lu uspá­vá nuda. Tvůrci se nám sna­ží vše vyna­hra­dit hlav­ní nápl­ní sla­she­rů a tou je samot­ná postup­ná vybí­je­ná jed­not­li­vých postav. Jenže i zde jsem nara­zil na řadu pře­ká­žek, kte­ré mi nedo­vo­lo­va­ly užít si sce­né­rii před sebou, tak jak jsem si to na začát­ku před­sta­vo­val. Vždyť na oba­lu bylo napsá­no „ Legendární sla­sher horor“! Na podob­né slo­ga­ny jsem si už u Řitky zvy­kl, ale sem tam se jim sku­teč­ně pove­de uvést na trh i doce­la zají­ma­vé kous­ky.

Je nut­né brát v potaz, že film je čas­to uvá­dět nejen jako kla­sic­ký sla­sher, ale také má jít o horo­ro­vou kome­dii. Právě pro­to jsem k tomu při­stu­po­val tro­chu s odstu­pem a někte­ré vraž­dí­cí scé­ny si doce­la užil. Jejich poje­tí ala čer­ný humor občas sku­teč­ně vykouz­lí úsměv na tvá­ři a za nej­pů­so­bi­věj­ší pova­žu­ji kou­pá­ní v kyse­li­ně a explo­du­jí­cí bři­cho. V těch­to chví­lích jsem byl roz­hod­nu­tý dát oprav­du vyso­ké hod­no­ce­ní, jen­že kva­li­ta mor­dů šla poté rapid­ně dolů. Začalo při­bý­vat klišé a doce­la vel­ké výky­vy v atmo­sfé­ře. Sem tam se sice obje­vi­la i něja­ká ta tref­ná hláš­ka, ale jinak se dob­rý čer­ný humor začal poma­lu vytrá­cet. Nemůžu však zce­la tvůr­cům upřít jejich sna­hu o udr­že­ní napě­tí něko­li­ka honič­ka­mi. Bohužel ty jsou čas­to zby­teč­ně nata­ho­vá­ny a samot­ný závěr mě nesku­teč­ně zkla­mal. Rozhodně se z toho dalo vytřís­kat mno­hem víc.

Slaughter High měl pod­le mého našlápnu­to k doce­la sluš­né­mu úspě­chu, ale úsi­lí tvůr­ců ztros­ko­ta­lo na jejich zku­še­nos­tech. Začátek totiž doká­že oprav­du hod­ně navna­dit a i samot­ná myš­len­ka neby­la vůbec špat­ná, jen­že její zre­a­li­zo­vá­ní už tak dob­ré neby­lo.

Hodnocení:
Nudné mís­ta a kolí­sa­vá atmo­sfé­ra jsou hlav­ním důvo­dem, proč tomu nedám víc jak slab­ších 60%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok12. listopadu 2018 Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok Příští rok se vrátí do kin animovaná stálice Toy Story 4. Do dabování hlavních rolí se samozřejmě vratí Tom Hanks a Tim Allen. K nim se přidají další slavní herci, například i Patricia […] Posted in Trailery
  • Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé.14. prosince 2021 Spider-Man 3 - Peter Parker vs Venom poprvé. Zatímco v prologu předchozího dílu jsme sledovali, jak se mladému superhrdinovi hroutí život před očima - nestíhá práci, školu, lidé se ho bojí, jeho láska si ho nevšímá - nyní se vše […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lost Boys, The (1987)19. srpna 2012 Lost Boys, The (1987) Do své bandy jen tak někoho nepřijmou a pokud ano, tak už ho ze svých spárů nikdy nepustí! Michael společně se svým mladším bratrem Samem a matkou přijíždí do města Santa Clara v […] Posted in Horory
  • Survivor-6.epizóda(SK-7.,8.)- Fénix Iva6. února 2022 Survivor-6.epizóda(SK-7.,8.)- Fénix Iva Ako hovorí Sajfa, tak týždeň sa s týždňom snúbil a ja som tu zase s ďalším hodnotením Survivor CZ&SK. Na začiatok by som vysvetlil malú kozmetickú zmenu, keďže na Slovensku sú […] Posted in Články, Reality show
  • Pražský snímek "Na západní frontě klid", který debutuje v Torontu, získal německého Oscara18. září 2022 Pražský snímek "Na západní frontě klid", který debutuje v Torontu, získal německého Oscara Pro film All Quiet on the Western Front (Na západní frontě klid) z produkce Netflixu, první německy mluvenou adaptaci klasického románu Ericha Marii Remarqua z první světové války, který […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […] Posted in TV Recenze
  • Ceny české filmové kritiky 201727. ledna 2018 Ceny české filmové kritiky 2017 V pražském Divadle Archa byly dnes večer rozdány ceny českých filmových kritiků. Ocenění za nejlepší film získalo drama Terezy Nvotové Špína. Večer se také nesl v duchu ironických poznámek […] Posted in Kritický Klub
  • Gauč je důležitý pro každého člena rodiny28. června 2011 Gauč je důležitý pro každého člena rodiny Sedačka bývá nejčastěji v každé rodině umístěna v obývacím pokoji. Snad každý člen rodiny ji využívá a nejinak tomu bude zřejmě i u vás. co vše je potřeba zvážit ještě předtím, než zajdete […] Posted in Domácí rady
  • th 1471r25. září 2003 Kašlu na lásku Osvěžující komedie plná zvratů a skvělých hereckých výkonů.New York, šedesátá léta. Mladá talentovaná žena Barbara Novaková (Renée Zellwegerová), zřejmě unavená dosavadním životem a […] Posted in Filmové recenze
  • Shining, The (miniseries) (1997)21. ledna 2018 Shining, The (miniseries) (1997) Stephen King se rozhodl natočit vlastní verzi svého příběhu, ale vedl si lépe než Kubrick…? Jack Torrance se snaží za každou cenu najít východisko ze složité životní […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,92070 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71800 KB. | 18.07.2024 - 16:31:17