Kritiky.cz > Horory > 6-Headed Shark Attack (2018)

6-Headed Shark Attack (2018)

rp 6 Headed Shark Attack 2018.jpg
rp 6 Headed Shark Attack 2018.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte-li man­žel­skou kri­zi, nejezdě­te jí řešit na ost­rov, ale radě­ji zůstaň­te doma v poste­li… 


Will zalo­žil se svou man­žel­kou Suzanne kemp pro dvo­ji­ce, kte­ré pro­chá­zí man­žel­skou kri­zí na ost­rův­ku Isla Corazon. Zrovna by však i on sám potře­bo­val tera­pii, kte­rou svým kli­en­tům hod­lá nabíd­nout, pro­to­že jeho man­žel­ství je v tros­kách. To však netu­ší čty­ři páry, kte­ré se necha­ly nalá­kat na zají­ma­vé pro­spek­ty, jenž jim sli­bo­va­li záchra­nu man­žel­ské kri­ze. Hned po pří­jez­du se však všich­ni dosta­nou do pro­blé­mů, o kte­rých se jim ani nesni­lo. Nejenže se k nim blí­ží obrov­ská bou­ře, ale ve zdej­ších vodách se usa­dil výsle­dek taj­né­ho vědec­ké­ho expe­ri­men­tu. Šestihlavý žra­lok, kte­rý se umí nejen rege­ne­ro­vat, ale i „cho­dit“ po sou­ši…


Český název: Útok šestihla­vé­ho žra­lo­ka

Režie: Mark Atkins
Rok výro­by: 2018
Délka: 86 min
Země: USA
Hrají:
Brandon Auret...(William)
Thandi Sebe...(Mary)
Cord Newman...(James)
Naima Sebe...(Angie)
Meghan Oberholzer...(Sarah)
...a dal­ší


Koichi Petetsky je zřej­mě vel­kým fan­dou žra­lo­čích fil­mů a tak si během své­ho poby­tu na pra­cá­ku řekl, že by neby­lo špat­né si najít fle­ka u spo­leč­nos­ti Asylum. Skoukl pár fil­mů, sesmo­lil během roku 2018 dva scé­ná­ře a vznik­lo z toho duo výstav­ních céč­ko­vých bra­ků. Poté co jsem měl tu čest vidět dvou, tří a pětihla­vé žra­lo­ky jsem si tedy nedě­lal žád­né vel­ké ilu­ze, že by se snad tato série moh­la posu­nout někam dále, tedy až na počet hlav samot­né­ho žra­lo­ka.
Ten zde při­po­mí­ná už spí­še jakousi hvěz­di­ci se žra­lo­čí hla­vou a ploutví, kte­rá je v podá­ní digi­tál­ních efek­tů mís­ty oprav­du otřes­ná. Navíc jsem si musel pro­třít oči, jest­li dob­ře vidím a to ve chví­li, kdy se ten­to pre­dá­tor obje­vil na sou­ši a pou­ží­val své čty­ři hla­vy jako nohy. Asylum však už nemá moc čím pře­kva­pit, jen cho­rý­mi moz­ky svých reži­sé­rů a scé­náris­tů. Nicméně něko­mu to mož­ná při­jde zábav­né a správ­ně uje­té. Přesto všech­no se však tenhle zmu­to­va­ný ozu­be­ný patos stal tím nej­lep­ším, co nám tato ubo­host nabíd­la.
Mnohem vět­ší kata­stro­fou se totiž uká­za­ly býti cha­rak­te­ris­ti­ky jed­not­li­vých postav. Popravdě se ani nedi­vím, že tyhle čty­ři páry měli něja­kou kri­zi, pro­to­že vět­ší pře­hlíd­ku blb­ců a krav jsem už dlou­ho nevi­děl. Občas sice utrousi­li něja­kou tu zají­ma­vou hláš­ku, nebo došlo i na něja­ké to fil­mo­vé při­rov­ná­ní, ale v souč­tu jsem tomu žra­lo­ko­vi fan­dil, aby je všech­ny do jed­no­ho sežral a to co nejdří­ve. Navíc jak se uká­za­lo, tenhle šestihla­vý fra­jer uměl vytvo­řit i vod­ní vír, nebo zabí­jet ukous­nu­tou hla­vou na dál­ku. To je už jiná meta…
Tento film si tak urči­tě neza­řa­dím mezi své oblí­be­né, ale musím uznat, že mě doká­zal zaujmout o kou­sek víc, než jed­nič­ka či dvoj­ka. Žralok byl sice otřes­ný, ale zase s ním byla ale­spoň sran­da…

Hodnocení:
30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64251 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71497 KB. | 22.06.2024 - 17:38:08