Kritiky.cz > Recenze knih > Velcí vynálezci - velká kniha o velkých lidech

Velcí vynálezci - velká kniha o velkých lidech

0055483639 kz0402 velci vynalezci velka
0055483639 kz0402 velci vynalezci velka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velcí vyná­lez­ci, vel­ká kni­ha s vel­kým námě­tem. Bez těch­to vyná­le­zů, moud­rých hlav by byl dneš­ní svět napros­to chudý. Dokážete si před­sta­vit běž­ný život bez elektři­ny a elek­tric­kých spo­tře­bi­čů, kní­žek, bez tele­fon­ní­ho spo­je­ní, počí­ta­če či inter­ne­tu? To je v dneš­ní pře­tech­ni­zo­va­né době napros­to nemož­né. 

Říkají vám něco jmé­na jako je Johannes Gutenberg, Louis Pasteur, Wilhelm Roentgen, James Watt, Nikola Tesla, Alexander Fleming či Alfred Nobel? Pokud ano, pojď­te se vypra­vit na dob­ro­druž­nou ces­tu za pozná­ním těch­to báječ­ných veli­ká­nů, kte­ří změ­ni­li náš svět k nepo­zná­ní.

Kniha je roz­dě­le­na na čty­ři čás­ti. V prv­ní čás­ti nalez­ne­te oprav­do­vé prů­kop­ní­ky, v dru­hé čás­ti jsou vlád­ci svět­la a elektři­ny, ve tře­tí prů­kop­ní­ky v ces­to­vá­ní a v té posled­ní jsou vyná­lez­ci, kte­ří udě­la­li pře­vra­ty v medi­cí­ně. Celá kni­ha pojed­ná­vá cel­kem o 34 nej­vět­ších svě­to­vých vyná­lez­cích. Nenásilnou for­mou se děti učí o lidech, kte­ří se pro­sla­vi­li růz­ný­mi vyná­le­zy jako je např. knih­tisk, par­ní stroj, pet­ro­le­jo­vá lam­pa, ato­mo­vá bom­ba, hro­mosvod, tele­fon, rádio, žárov­ka, tele­vi­ze, počí­tač, leta­dlo, ale tře­ba také anti­bi­o­ti­ka. Cílem této pub­li­ka­ce je pro­bu­dit v dětech zájem o vědu. Kniha je boha­tě ilu­stro­va­ná humor­ný­mi ilu­stra­ce­mi Macieje Szymanowicze.

Tato kni­ha se mě dosta­la k recen­zi náho­dou a musím říci, že mě napros­to uchvá­ti­la. Už jako malá hol­ka jsem měla moc ráda růz­né vyná­le­zy v medi­cí­ně. Od malič­ka jsem chtě­la být lékař­kou. Touha zachra­ňo­vat lid­ské živo­ty se mě nako­nec spl­ni­la čás­teč­ně. Stala jsem se zdra­vot­ní sestrou a oprav­du se sta­ra­la o lidi. I když se dnes věnu­ji jiné prá­ci, mám krás­né vzpo­mín­ky. Proto když jsem si pře­čet­la zají­ma­vé vyná­le­zy z oblas­ti medi­cí­ny, nemoh­la jsem se odtrh­nout od kni­hy. Kniha je urče­na dětem od 8 let a nejen jim. Určitě si najde své čte­ná­ře mezi dospě­lý­mi. Je plná zají­ma­vos­tí, nád­her­ných ilu­stra­cí, ale nej­ví­ce mě zau­jal její for­mát, kte­rý je pros­tě „vel­ký.“ Je sro­zu­mi­tel­ná a čti­vá. Na 128 stra­nách se lehce ztra­tí­te, jeli­kož se tak pono­ří­te do vědy, že nebu­de­te vní­mat oko­lí. Oba syno­vé jsou ve věku zkou­má­ní růz­ných záko­ni­tos­tí a kni­ha Velcí vyná­lez­ci je ihned zau­ja­la.

Tato kni­ha je poctou lid­ské kre­a­ti­vi­tě a síle lid­ské­ho myš­le­ní.

Několik slov o auto­ro­vi a ilu­strá­to­ro­vi:

Marcin Jamkowski

Marcin Jamkowski je vše­stran­ná osob­nost. Vystudoval che­mii ve Varšavě, ale také režii, scé­náris­ti­ku a fil­mo­vou pro­duk­ci na Harvardu. Byl šéf­re­dak­to­rem National Geographic v Polsku, poz­dě­ji pra­co­val také jako novi­nář, fil­mař, repor­tér, foto­graf i doku­men­ta­ris­ta zamě­řu­jí­cí se na expe­di­ce, obje­vy a popu­la­ri­za­ci vědy. Účastnil se něko­li­ka nároč­ných horo­le­zec­kých výprav jako aktiv­ní horo­le­zec a také odváž­ných a objev­ných výprav potá­pěč­ských, ze kte­rých psal repor­tá­že. Jako fil­mo­vý doku­men­ta­ris­ta se věnu­je téma­tům, jako jsou expe­di­ce do Afriky či vál­ka ve Vietnamu. Píše také pub­li­ka­ce o umě­ní pře­ži­tí v obtíž­ných pod­mín­kách. Svět dob­ro­druž­ství, vědy a pozná­ní je jeho život­ní domé­nou.

Maciej Szymanowicz

V dět­ství si rád kres­lil, ale roz­ho­dl se vystu­do­vat Divadelní aka­de­mii v Białystoku. Stal se lout­ko­her­cem, ale tato prá­ce ho nena­pl­ňo­va­la a brzy se vrá­til ke své dět­ské lás­ce – ke kres­le­ní. Ilustruje a sám také píše kni­hy, tvo­ří diva­del­ní pla­ká­ty a des­ko­vé hry. Když se nikdo nedí­vá (a nepo­slou­chá), rád hra­je na kyta­ru. Za ilu­stra­ce do kníž­ky Asiunia Joanny Papuzińské obdr­žel Cenu měs­ta Varšavy. Za ilu­stra­ce do kni­hy Wszystkie moje mamy Renaty Piątkowské zís­kal cenu v sou­tě­ži „Przecinek i Kropka“ a také cenu Festiwalu Literatury dla Dzieci.

Autor: Marcin Jamkowski

Ilustrace: Maciej Szymanowicz

Žánr: popu­lár­ně – nauč­né pro děti

Počet stran: 128

Vydáno: 2019, CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-264-2814-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22898 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71669 KB. | 18.06.2024 - 00:41:43