Kritiky.cz > Horory > Curse of the Witch’s Doll (2018)

Curse of the Witch’s Doll (2018)

rp Curse of the Witch27s Doll 28201829.jpg
rp Curse of the Witch27s Doll 28201829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Žhavý kan­di­dát na nej­hor­ší film toho­to roku. Přitom to ze začát­ku nevy­pa­da­lo zas až tak zle…


Obyvatelé vět­ších měst Spojeného krá­lov­ství jsou sužo­vá­ní čas­tý­mi letec­ký­mi nále­ty Luftwaffe a spous­ta z nich se pro­to sna­ži­la najít úkryt na ven­ko­vě. Podobný osud posti­hl i mla­dou ženu Adeline, kte­rá spo­leč­ně se svou dcer­kou Chloe najde kýže­nou pomoc ve starém pan­ství, kte­ré jim jako nový domov poskyt­ne jis­tý Arthur Harper. Obě však nejsou z toho mís­ta zrov­na nad­še­né, ale vzhle­dem k jejich situ­a­ci, si nemů­žou pří­liš vybí­rat. Celé to na ně půso­bí dost chlad­ně, sly­ší podiv­né zvu­ky nejen z blíz­ké­ho oko­lí, ale i pří­mo v domě a někte­ré dve­ře jsou před nimi zamče­né, přes­to­že by k tomu neměl být žád­ný důvod. Jejich oba­vy se brzy změ­ní v rea­li­tu a to od chví­le, kdy malá Chloe najde podiv­nou neváb­ně vypa­da­jí­cí panen­ku a násled­ně při hře na scho­vá­va­nou zmi­zí své mat­ce v lese. Nešťastná mat­ka se jí samo­zřej­mě sna­ží najít, dokon­ce při­vo­lá i poli­cii, ale bez­ú­spěš­ně. Zdrcená Adeline se však nezdá­vá nadě­je a začne pát­rat v minu­los­ti toho­to pan­ství. Děsivé vidi­ny a dopi­sy jí při­ve­dou na sto­pu sta­ré čaro­děj­ni­ce, kte­rá zde měla kdy­si pře­bý­vat. Jenže co když není všech­no tak, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát a sku­teč­nost je úpl­ně jiná?


Režie: Lawrence Fowler

Rok výro­by: 2018
Délka: 99 min
Země: Velká Británie
Alternativní název: Conjuring the Witch’s Doll
Hrají:
Helen Crevel...(Adeline Gray)
Layla Watts...(Chloe Gray)
Philip Ridout...(Arthur Harper)
Neil Hobbs...(detektiv Nolan)
...a dal­ší


Letos jsem se troš­ku víc „odvá­zal“ než u mě bývá dob­rým zvy­kem a hned z kra­je roku jsem upřel svou pozor­nost i na něko­lik horo­ro­vých novi­nek. Většinou je totiž nechá­vám pěk­ně ule­žet a nevě­nu­ji jim zvý­še­nou pozor­nost. Bohužel v tom­to pří­pa­dě jsem udě­lal chy­bu a podí­val se na ten­to kou­sek. Režisérské ucho Lawrence Fowler se tak svou prvo­ti­nou stal žha­vým aspi­ran­tem na nej­hor­ší film toho­to roku. A to i přes svou zjev­nou sna­hu divá­kům nabíd­nout sice nepří­liš ori­gi­nál­ní záplet­ku, ale za to obsa­hu­jí­cí hned něko­lik dějo­vých zvra­tů. Jen jest­li jich v tom­to pří­pa­dě neby­lo až moc.
Přitom to zpo­čát­ku nevy­pa­da­lo až tak zle. Pominuli jed­nu z nejhnus­něj­ších pane­nek, kte­ré jsem dosud viděl, pří­chod hlav­ní hrdin­ky a její dce­ry sebou při­ne­sl i jis­tou dáv­ku doce­la sne­si­tel­né atmo­sfé­ry. Interiér domu byl sice nic moc a ani kva­li­ta kame­ry neod­po­ví­da­la mým před­sta­vám, ale byl jsem ocho­ten při­stou­pit na onu hru s duchem čaro­děj­ni­ce, zmi­ze­lou hol­čič­kou a zou­fa­lou mat­kou, kte­rá se jí sna­ží najít a hlav­ně zachrá­nit. Jenže zhru­ba po tři­čtvrtě­ho­din­ce při­šel prv­ní zvrat v ději. Ukáže se, že vše není, jak by mělo být, což ovšem moc lidí nepře­kva­pí, pokud jsou tedy ale­spoň tro­chu pozor­ní divá­ci.
I to by se však dalo ješ­tě pře­kous­nout, pro­to­že i potom násle­du­je jakž­takž zají­ma­vá poin­ta v ústa­vu. Jenže zde už se zača­ly nelo­gic­ké situ­a­ce načí­tat a při­by­lo i herec­ké pře­hrá­vá­ní. Jenže to reži­sé­ro­vi zjev­ně nesta­či­lo a tak těs­ně před kon­cem nastá­vá dal­ší zvrat (posun v čase) a tím to už zabil úpl­ně. Tak zby­teč­ně pře­kom­bi­no­va­ný a navíc nepří­liš dob­ře pro­ve­de­ný film jsem už dlou­ho nevi­děl. Lawrence Fowler se vlast­ně pohřbil sám. Tedy hlav­ně svo­je dílo. Opravdu zají­ma­vých momen­tů tu bylo poskrom­nu.

Curse of the Witch’s Doll tak dopla­ti­lo hlav­ně na nevy­zrá­lost své­ho tvůr­ce, jeho buj­nou před­sta­vi­vost, že čím víc toho do své­ho fil­mu nar­ve, tím to může být pro divá­ka zají­ma­věj­ší a hlav­ně postup­ně upa­da­jí­cí atmo­sfé­ru – potaž­mo cel­ko­vou kva­li­tu. Za těch prv­ních cca 40 minut bych byl ochot­ný dát i troš­ku vět­ší hod­no­ce­ní, ale zby­tek fil­mu nestál za nic a tím pádem půjdu s pro­cen­ty dolů.

Hodnocení:
20%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Leviathan (1989)18. ledna 2018 Leviathan (1989) Dejte si dobrý pozor na to, co pijete! Zvláště pokud to naleznete na dně oceánu… Geolog Steven Beck byl pověřen vedením těžařské korporace Tri-Oceanic, aby po dobu šesti […] Posted in Horory
  • Rychlá hrnková bábovka3. srpna 2015 Rychlá hrnková bábovka Přijela nečekaná návštěva a vy zrovna nemáte, co byste jim nabídli ke kávě? Nevadí! Upečte jim velmi rychlou a poměrně jednoduchou hrnkovou bábovku. Je nejen rychlá, ale i báječně […] Posted in Domácí rady
  • 18. Festival francouzského filmu22. listopadu 2015 18. Festival francouzského filmu Od středy 18.listopadu probíhá v pražských kinech Festival francouzského filmu, který představuje to nejlepší a nejzajímavější z francouzské filmové tvorby v současnosti i v letech […] Posted in Festivaly
  • Druuna - 65 %14. prosince 2015 Druuna - 65 % Člověk by neměl mít příliš velká očekávání, aby se pak nezklamal v tom, co nakonec dostane. A mně se přesně tohle stalo s knihou "Druuna". Nezažil jsem první vydání první knihy s názvem […] Posted in Recenze knih
  • Sociální síť21. prosince 2022 Sociální síť Každý mýtus má padoucha Zda byl Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku "padouch či hrdina" si tedy po shlédnutí tohoto filmu úplně jistý nejsem. Co si ale jistý jsem, že točit filmy o […] Posted in Krátké recenze
  • Harry Potter a Fénixův řád - Díl, kde umře Sirius Black.10. prosince 2020 Harry Potter a Fénixův řád - Díl, kde umře Sirius Black. Pokračování č.5, režisér č.4. Harry Potter je v době při uvedení svého pátého pokračování už velmi silná značka, avšak předchozí Ohnivý pohár byl přijat s velkými rozpaky, mě osobně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Marvel's Spider-Man9. listopadu 2020 Marvel's Spider-Man Spider-Manovo dobrodružství od Marvelu a Insomniac Games. Těšit se můžeš na staré dobré akrobatické dovednosti, improvizaci a houpání se na pavučinách, ale i na nové prvky, které v žádné […] Posted in Recenze her
  • Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva26. ledna 2023 Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva Asterix a Obelix. Kdo by neznal příběhy  těchto dvou udatných Galů, ať z komiksové tvorby, animovaných filmů, či poté i hraných, které patřili vždy k tomu lepšímu filmovému průměru. […] Posted in Krátké recenze
  • Mimoni27. září 2022 Mimoni 2/10 – Neutuchající trend žlutých žvatlajících fazolí si vyžebral další animovaný film. Proč? Převážně ze tří důvodů. 1) Aby se kasičky naplnily. 2) Aby se kasičky naplnily. 3) Aby se […] Posted in Krátké recenze
  • Lake Artifact (2019)23. října 2022 Lake Artifact (2019) Dění okolo jezera Paradox nepochopily nejen postavy tohoto filmu, ale i většina diváků…Skupina přátel vyráží k jezeru Paradox, aby zde strávili víkend plný zábavy a alkoholu. […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30635 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72220 KB. | 21.05.2024 - 23:01:32