Kritiky.cz > Speciály > Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 7

Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 7

RR7Spec
RR7Spec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ať už rych­lá nebo zbě­si­lá – když dojde na auta pou­ží­va­ná v sérii Rychle a zbě­si­le, je vzo­rec jed­no­du­chý. Morgan se domní­vá, že „auta jsou jako kov­bo­j­ští koně nebo samu­raj­ské meče. Doplňují naše hrdi­ny a před­sta­vu­jí jejich osob­nos­ti. Snažíme se udr­žo­vat tuhle filo­zo­fii, ale uká­zat ji v kaž­dém fil­mu novým neotře­lým způ­so­bem. Co zůstá­vá: Brian dosta­ne vždy rych­lé a Dom vždyc­ky zbě­si­lé auto.”

A to je na koor­di­ná­to­ro­vi jízd Dennisi McCarthym, celo­ži­vot­ním auto­mo­bi­lo­vém nad­šen­ci, kte­rý ze své váš­ně udě­lal kari­é­ru.

McCarthy začal spo­lu­prá­ci s týmem Rychlých v Tokijské jízdě a pokra­ču­je v pořá­dá­ní auto­mo­bi­lo­vé pas­tvy pro oči, kte­rá doslo­va ovlá­dá vyso­ko­ok­ta­no­vé akce, jimiž je série pro­slu­lá. Na Rychle a zbě­si­le 7 McCarthy opět pro­ká­zal, že je tím pra­vým pro vizu­a­li­za­ce bizar­ních a nároč­ných akč­ních scén, kte­ré z fil­mu – co se týká aut a jejich schop­nos­tí - děla­jí nevšed­ní podí­va­nou.

Od samé­ho začát­ku bylo McCarthymu jas­né, že auta musí spl­ňo­vat dlou­hý seznam poža­dav­ků, aby vyho­vě­la ději a prak­tic­ky pro­vá­dě­ným akcím na zemi i ve vzdu­chu.

Společně s tri­ko­vým spe­ci­a­lis­tou DANEM SUDICKEM (Iron Man, Avengers) a jeho týmem pra­co­va­li na řadě klí­čo­vých scén, z nichž někte­ré původ­ně McCarthy plá­no­val pro­vést pomo­cí CGI.

To se ovšem sple­tl.

McCarthy vymys­lel drs­nou sil­nič­ní ver­zi Domova spo­leh­li­vé­ho DODGE CHARGER R/T z roku 1968, stej­ně jako Lettyina DODGE CHALLENGERA SRT 392 z roku 2015, Romanova CHEVY CAMARA Z/28 z roku 1968, Brianova SUBARU WRXSTI z roku 2014 a Tejova stej­ně staré­ho JEEPA RUBICON X. Tahle auta musí vydr­žet celou šká­lu kous­ků hod­ných ságy Rychle a zbě­si­le a navíc musí být jako doma i mimo sil­ni­ce.

Volný pád v Coloradu a v Arizoně

Na str­mých a roze­kla­ných vrchol­cích Colorada se toči­la scé­na zná­má mezi her­ci a štá­bem jako „chytit-a-nepustit”. Jde o jed­nu z nejam­bi­ci­óz­něj­ších natá­če­ných scén, kdy Dom a Brian se svým týmem pada­jí ve svých autech vol­ným pádem z náklad­ní­ho letou­nu C-130 a pak s padá­ky dopad­nou na zrád­nou hor­skou sil­ni­ci, kde sejmou kon­voj.

Natáčení těch­to scén zača­lo na pod­zim 2013 opět pod režij­ním vede­ním pomoc­né­ho reži­sé­ra a koor­di­ná­to­ra kaska­dé­rů Spira Razatose a pomoc­né­ho kame­ra­ma­na IGORA MEGLICE (Rychle a zbě­si­le 5, Rychle a zbě­si­le 6), s koor­di­ná­to­rem kaska­dé­rů (a bra­t­ry) ANDYM GILLEM (Rychle a zbě­si­le 6) a JACKEM GILLEM (Rychle a zbě­si­le 5) [s pomoc­ným reži­sé­rem JOELEM KRAMEREM po boku], kte­ří vypi­lo­va­li k doko­na­los­ti natá­če­ní a cho­re­o­gra­fii důvtip­ných a reál­ně pro­vá­dě­ných akč­ních scén. Tahle čtve­ři­ce udě­la­la všech­no, co bylo mys­li­tel­né pro­to, aby auta byla schop­ná kaska­dér­ských kous­ků. Každé auto bylo při­způ­so­be­né k mno­ha spe­ci­a­li­zo­va­ným úko­lům – ať už k padá­ní, vyso­ko­rych­lost­ní pře­cho­dy z chod­ní­ků do úzkých uli­ček nebez­peč­ným kop­co­vi­tým teré­nem a dokon­ce létat s při­pev­ně­ným padá­kem. Kdykoliv to bylo mož­né, voli­li fil­ma­ři natá­če­ní pří­mo ve vzdu­chu, aby vizu­a­li­zo­va­li roz­mís­tě­ní Doma, Briana a jejich par­ty z C-130.

Během tří dnů v Arizoně řídil pomoc­ný štáb akce s leta­dlem C-130, heli­kop­té­rou s namon­to­va­ný­mi kame­ra­mi a vol­ným pádem seska­ku­jí­cí kame­ra­ma­ny a ve vojen­ském sty­lu pád kaž­dé­ho z neři­di­tel­ných aut - v nad­moř­ské výš­ce od 3000 do 3600 met­rů – aby zachy­til aspoň jeden z mož­ných zábě­rů celé scé­ny.

Další štáb se zatím při­pra­vo­val na natá­če­ní ve vyš­ších colo­rad­ských oblas­tech Pikes Peak a Monarch Mountain, kde je ale upro­střed natá­če­ní zasko­či­lo mra­zi­vé poča­sí dopro­vá­ze­né sně­ho­vou bou­ří, kte­rá s sebou při­nes­la něko­lik stop sně­hu a na něja­ký čas tak odsta­vi­lo her­ce, štáb i auta.

Jejich dal­ší zastáv­kou bylo naštěs­tí tep­lej­ší pod­ne­bí Atlanty, kde se setka­li s hlav­ním štá­bem, aby zde nato­či­li dal­ší kon­fron­ta­ci Shawa, Jakandea a Kieta s Domem, Hobbsem a jejich týmem v kata­stro­fál­ním sou­bo­ji.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,49746 s | počet dotazů: 236 | paměť: 71994 KB. | 29.02.2024 - 23:22:38