Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzelná třída o Velikonocích-oblíbená série pro začínající čtenáře

Kouzelná třída o Velikonocích-oblíbená série pro začínající čtenáře

136049 350 0 fit
136049 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pří­běhy kou­zel­né tří­dy? Chcete pro­žít veli­ko­noč­ní pří­běh s hle­dá­ním pokla­du? Čeká na vás kni­ha s názvem Kouzelná tří­da o Velikonocích, kte­rou vyda­la Grada Publishing, a.s., pod znač­kou bam­book. 

Děti z kou­zel­né tří­dy se kaž­dý den těší do ško­ly, mají totiž tu nej­lep­ší paní uči­tel­ku Jasmínu Bílou. Ledasco už spo­leč­ně s celou tří­dou všich­ni zaži­li např. výlet do ZOO, vánoč­ní svát­ky, osla­vi­li den dětí a ten­to­krát je čeká hle­dá­ní pokla­du o Velikonocích.

V kni­ze se dozví­te, proč se sla­ví Velikonoce, jak je to vlast­ně s prv­ním jar­ním úplň­kem a Velikonoci. Děti z kou­zel­né tří­dy pro­ži­jí spo­leč­ně s paní uči­tel­kou veli­ko­noč­ní čas. Čeká na ně zdo­be­ní kras­lic, pan Potužník je nau­čí plést pomláz­ky, paní Potužníková při­pra­vo­vat báječ­né veli­ko­noč­ní pokr­my a zaži­jí i dob­ro­druž­nou výpra­vu za pokla­dem. Zvládnou ho zavčas odnést? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a hurá, dob­ro­druž­ství začí­ná.

Kniha je urče­na jako čte­ní pro prv­ňáč­ky. Velká pís­me­na, boha­tě ilu­stro­va­ná kni­ha zaujme všech­ny čte­ná­ře. Knihu dopo­ru­čím i všem paní uči­tel­kám mateř­ských škol, kte­ré hle­da­jí pří­jem­né před­ve­li­ko­noč­ní čte­ní pro čte­ní s dět­mi před spa­ním, také rodi­čům i pra­ro­di­čům, kte­ří chtě­jí pro své děti či vnou­ča­ta pouč­nou kni­hu s milým pří­bě­hem.

Drahomír Trsťan si dal obrov­skou prá­ci, aby svý­mi ilu­stra­ce­mi zau­jal malé i vel­ké čte­ná­ře. Určitě se mu to poda­ři­lo. Kniha se mně moc líbi­la. S pří­běhy z kou­zel­né tří­dy se nese­tká­vám popr­vé a věřím, že ne napo­sle­dy. Moc se mně líbi­la. Milé ilu­stra­ce Drahomíra Trsťana vás roze­smě­jí. Texty jsou krát­ké, roz­dě­le­ny do krat­ších kapi­tol, jsou vhod­né i na čte­ní před spa­ním, aby vám čas do Velikonoc rych­le­ji ubí­hal. Myslím si, že je vel­mi důle­ži­té dětem vysvět­lit i Velikonoce, nejen Vánoce. Patří totiž ke svát­kům naše­ho roku.

Kniha má cel­kem 72 stran, je roz­dě­le­na na krát­ké kapi­to­ly, s drob­ný­mi obráz­ky či celo­strán­ko­vý­mi ilu­stra­ce­mi.

Kniha je urče­na pro děti od 7 let.

Ukázka z kni­hy:

V kur­ní­ku se vystří­da­la nej­pr­ve děv­ča­ta, poté chlap­ci. Starý pan Potužník při tom na děti dohlí­žel.

„Nemůžete se tam nahr­nout všich­ni najed­nou!

To by se sle­pič­ky pole­ka­ly, „vysvět­lo­val jim. „Musíte se cho­vat tiše. Vezměte si vajíč­ko tam, kde zrov­na nese­dí sle­pič­ka. Mohla by vás totiž klov­nout.“

„Já se bojím,“ špit­la Lucka.

„Tak půjdu prv­ní já,“ nabíd­la se odváž­ně Adélka.

„Stejně jsem prv­ní v abe­ce­dě.“

„To je dob­rý nápad. Aspoň se nebu­de­te před­bí­hat,“

Souhlasila víla Jasmína. Byla ráda, že si děti našly způ­sob, jak si pro­cvi­čit abe­ce­du. Po Adélce šla Klárka, Lenka, Lída, Maruška a nako­nec Petřička.

Každý, kdo se vrá­til s vajíč­kem, si ho mohl sám vyfouk­nout. Stačilo udě­lat špič­kou nože dír­ku na obou stra­nách a pak do vajíč­ka fouk­nout.

Samozřejmě nad mísou, pro­to­že se vajíč­ka poz­dě­ji vyu­ži­jí v kuchy­ni.

Několik slov u autor­ce:

Zuzana Pospíšilová je oblí­be­ná autor­ka věnu­jí­cí se téměř výhrad­ně původ­ní tvor­bě pro děti. S její­mi tex­ty se dět­ští čte­ná­ři mohou setká­vat od roku 2004, kdy jí vyšly prv­ní pohád­ko­vé pří­běhy v časo­pi­se Sluníčko.

V roce 2005 zača­la pub­li­ko­vat kniž­ně a dodnes je jed­nou z nej­ak­tiv­něj­ších auto­rek píší­cích pro děti. Jen nakla­da­tel­ství Grada vyda­la téměř 120 titu­lů, z nichž nej­ú­spěš­něj­ší jsou série Kouzelná tří­da, edi­ce dět­ských detek­ti­vek DeTeKTiVoVé. Některé pohád­ko­vé pří­běhy se dočka­ly roz­hla­so­vé­ho zpra­co­vá­ní a její tex­ty se obje­vu­jí i v čítan­kách a učeb­ni­cích čes­ké­ho jazy­ka.

Zuzana Pospíšilová je mamin­ka dvou dnes již dospě­lých dcer a původ­ní pro­fe­sí je dět­ská psy­cho­lož­ka. Od roku 2006-2016 byla zaměst­ná­na ve Speciální peda­go­gic­kém cen­t­ru pro děti s men­tál­ním posti­že­ním v Ostravě. Odtud pra­me­ní poro­zu­mě­ní dět­ské fan­ta­zii a humo­ru, kte­ré se v jejím boha­tém díle odrá­ží. V její tvor­bě mají pře­va­hu pohád­ky a pří­běhy, ale věnu­je se také poezii a výu­ko­vým tex­tům. Od roku 2016 se věnu­je lite­rár­ní tvor­bě jako spi­so­va­tel­ka na vol­né noze.

Autorka: Zuzana Pospíšilová

Ilustrace: Drahomír Trsťan

Žánr: čte­ní pro prv­ňáč­ky

Vydáno: 2022, Vydala Grada Publishing a.s., pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 72

Vazba kni­hy: pev­ná, s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-3604-9

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24150 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71720 KB. | 13.07.2024 - 01:38:26