Kritiky.cz > Horory > Eva, la Venere selvaggia (1968)

Eva, la Venere selvaggia (1968)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šílený vědec chce za pomo­ci svých expe­ri­men­tů ovlád­nout celý svět.

Žoldák Burt se po del­ší době vra­cí ke svým zná­mým, kte­ří byd­lí neda­le­ko Nairobi. Jeho hlav­ním důvo­dem však není přá­tel­ská návště­va, nýbrž chce najít své­ho býva­lé­ho par­ťá­ka věd­ce Alberta, kte­rý se ho poku­sil zabít. Potom však jako­by se zem sleh­la. Svou pozor­nost tak sou­stře­dí na dce­ru své­ho pří­te­le Dianu, kte­rá vyrost­la v pohled­nou ženu. Jednoho dne však dív­ka zmi­zí, když je na lovu une­se­na agre­siv­ní­mi gori­la­mi a vydá­vá se na žádost její­ho otce na záchra­nou misi. Navíc se doví­dá, že neda­le­ko mís­ta pře­pa­de­ní byl viděn jeden z Albertových mužů, kte­rý může mít s úno­sem něco spo­leč­né­ho. Netuší však, že se upro­střed džun­gle pro­vá­dí šíle­né vědec­ké expe­ri­men­ty, díky kte­rým chce muž v poza­dí ovlád­nout svět.

Český název: Válka King Kongů
Režie: Roberto Mauri
Rok výro­by: 1968
Délka: 92 min
Země: Itálie
Alternativní název: King of Kong Island / Kong Island

Hrají:
Brad Harris ... (Burt Dawson)
Esmeralda Barros ... (Eva)
Marc Lawrence ... ( Albert Muller)
Adriana Alben ... (Ursula)
Ursula Davis ... (Diana)
...a dal­ší

Předem bych chtěl upo­zor­nit ty, jenž si rádi vybí­ra­jí fil­my pod­le tex­tu dis­tri­bu­to­ra na zad­ní stra­ně oba­lu DVD, že zde si spo­leč­nost Řitka opět udě­la­la z lidí sran­du a je ved­le jak ta jed­le. Polovina infor­ma­cí je holá lež a pou­hé vábe­ní pana pisál­ka. Žádný vel­ko­le­pý návrat obrov­ské­ho King Konga se neko­ná a ori­gi­nál­ní název s ním nemá nic spo­leč­né­ho. Stejně tak se nepo­dí­vá­me ani na žád­ný Ostrov lebek. To jen tak na okraj a teď k samot­né­mu fil­mu:

Tento dob­ro­druž­ně ladě­ný film se o horo­ro­vý žánr opí­rá jen zleh­ka, pro­to­že má mno­hem blí­že k sci­fi. Máme zde šan­ci sle­do­vat vědec­ký expe­ri­ment šíle­né­ho věd­ce, kte­rý se za pomo­ci spe­ci­ál­ních implan­tá­tů sna­ží ovlá­dat gori­ly. Ty plní kaž­dý jeho roz­kaz a mají mu dopo­mo­ci ovlád­nout celý svět. Jak už to tak ale bývá, ne vždy jde všech­no pod­le plá­nu! Ústřední posta­vou je zde sval­na­tý žol­dák Burt, kte­rý se chce pomstít vychyt­ra­lým kum­pá­nům, ale svou pomstu mnoh­dy zce­la potla­čí do poza­dí. Povětšinu času totiž sle­du­je­me jeho flir­to­vá­ní s žena­mi, sran­dov­ní bit­ky ala Bud Spencer a Terence Hill a hro­ma­du stu­pid­ních dia­lo­gů.

Asi nej­pěk­něj­ším prv­kem celé­ho fil­mu je nád­her­ná kra­ji­na a zábě­ry na divo­kou zvěř. V těch­to momen­tech jsem zce­la vypus­til onu nai­vi­tu pří­bě­hu, všech­ny jeho zápo­ry a nechal se kochat pohle­dem. Bohužel těch­to pěk­ných momen­tů je zde jen vel­mi málo. Již úvod­ní pře­střel­ka v nás vyvo­lá spí­še ško­do­li­bý úsměv a ochot­nic­ké „herec­ké“ výko­ny jakbys­met. Na podob­né scé­ny jsem zvyk­nu­tý v ital­ských kome­di­ích, ale v rádo­by horo­ru? Atmosféra fil­mu je povět­ši­nu času na bodu mra­zu a jedi­né co mi tro­chu roz­prou­di­lo krev v žilách, byly doce­la pohled­né hereč­ky. Především pak před­sta­vi­tel­ka opi­čí ženy Evy, kte­rá byla zřej­mě i úmy­sl­ným láka­dlem tvůr­ců, pro­to­že se po vět­ši­nu času pro­me­ná­do­va­la po pla­ce polo­na­há.

Mnohem hor­ší to již bylo s kos­týmy dvou goril, kte­ré už tak zají­ma­vé roz­hod­ně neby­li, ba spí­še tra­gic­ké. Když u nás bylo před lety maš­kar­ní, tak jeden borec měl mno­hem lep­ší a důvě­ry­hod­něj­ší kos­tým, než nám byl uká­zán zde. Když k tomu ješ­tě při­po­čí­tám špat­nou kva­li­tu obra­zu, bylo dílo zká­zy doko­ná­no. Občas jsem nara­zil na názna­ky oži­ve­ní děje ze stra­ny tvůr­ců, ale vět­ši­nou byl jen mar­ný pokus, pro­to­že nikdy nic pořád­ně nedo­táh­li do zdár­né­ho kon­ce. Kupříkladu prchá­ní před domo­rod­ci pat­ří ke „zla­té­mu“ hře­bu veče­ra. Podprůměrný film kte­rý už nikdy nechci vidět, ale viděl jsem už i hor­ší, tak­že tomu pře­ce jenom něja­ké to pro­cen­to dám.

Hodnocení:
30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15439 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71505 KB. | 22.06.2024 - 17:06:51