Kritiky.cz > Recenze knih > Učíme se s Tomášem - čísla

Učíme se s Tomášem - čísla

Tomas02
Tomas02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Původní seri­ál z roku 1984 na námě­ty ješ­tě star­ší kníž­ky ang­lic­ké­ho reve­ren­da W. V. Awdryho se dočkal mno­ha a mno­ha pokra­čo­vá­ní a vari­a­cí. Jeho zákla­dem je pří­běh o dění na smyš­le­ném ost­ro­vě Sodor. Hlavním hrdi­nou je Mašinka Tomáš, kte­rá zde zaží­vá mnphá a mno­há dob­ro­druž­ství, a to se svý­mi kama­rá­dy – mašin­ka­mi, vrtu­l­ní­kem, ale tře­ba i tlus­tým kon­t­ro­lo­rem. Jde o pohád­ko­vý svět, v němž se lidé i stro­je k sobě navzá­jem cho­va­jí sluš­ně, nebo­jí se prá­ce a navzá­jem si pomá­ha­jí. A když už se na jinak bez­mrač­ném nebi nad sodor­ským ost­ro­vem obje­ví mrá­ček, vždyc­ky se najde řeše­ní, jak ho rych­le roz­ptý­lit.

Mašinku Tomáše a jeho přá­te­le dnes nevi­dí­me jen v tele­vi­zi nebo v kníž­kách, ale i na dět­ských věcech běž­né potře­by. Je to zkrát­ka feno­mén. S jeho pomo­cí se mohou děti nau­čit i čís­la. Vyšla totiž nová kníž­ka z edi­ce Tomáš a jeho přá­te­lé nazva­ná prá­vě Učíme se s Tomášem čís­la.

Díky jed­no­du­chým obráz­kům se děti nau­čí počí­tat do dese­ti. Otázky jsou polo­že­ny jed­no­du­še a sro­zu­mi­tel­ně: „Kolik vago­nů Tomáš táh­ne?“, „Kolik se na lou­ce pase krav?“, „Kolik košů je tře­ba nalo­žit?“, „Kolik lodí vyplou­vá z pří­sta­vu?“, „Kolik vidí­te kufrů?“, „Kolik pasa­žé­rů čeká na nástu­piš­ti?“… Správná odpo­věď – čís­li­ce i slov­ně – je napsá­na ve vyklá­pě­cím okén­ku, umís­tě­ném v obráz­ku.

Knížka je hez­ky zpra­co­va­ná, pozi­ce odklá­pě­cích oké­nek jsou vole­na nápa­di­tě, aby se hodi­la do obráz­ků.

Na roz­díl od kníž­ky, věno­va­né bar­vám (Tomáš a jeho přá­te­lé. Učíme se s Tomášem bar­vy) se nedo­zví­te jmé­na Tomášových přá­tel. Zaujmou vás mož­ná lidé, zob­ra­ze­ní na obráz­cích. Vzhledem k tomu, že smyš­le­ný ost­rov Sodor zasa­dil reve­rend Awdry do Indie, má vět­ši­na lidí, zob­ra­ze­ných na obráz­cích tmavší bar­vu kůže.

Knížka je urče­ná pro před­ško­lá­ky a mlad­ší děti od tří let.  I když těm men­ším bude­te muset zřej­mě vysvět­lit, co dělá kon­t­ro­lor a jak fun­gu­je návěs­tí.

Knížka má čtver­co­vý tvar o roz­mě­rech 18 na 18 cen­ti­me­t­rů, je vytiš­tě­ná na pev­ném papí­ře (typu lepo­re­lo), tak­že s ní mohou děti pra­co­vat opa­ko­va­ně a nehro­zí její rych­lé zni­če­ní.


Tomáš a jeho přá­te­lé. Učíme se s Tomášem čís­la
Žánr
: lite­ra­tu­ra pro děti
Nakladatelství: Egmont
Rok vydá­ní: 2017
Počet stran: nečís­lo­vá­no
Hodnocení: 100 %
Kniha ke kou­pi: AlbatrosMedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,60232 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72291 KB. | 23.05.2024 - 14:21:39