Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dunkerk - Je jaro 1940, britská a francouzská armáda je obklíčena na pláži u francouzského města Dunkerk.

Dunkerk - Je jaro 1940, britská a francouzská armáda je obklíčena na pláži u francouzského města Dunkerk.

maxresdefault
maxresdefault
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtyři sta tisíc vojá­ků čeká na pře­pra­vu do bez­pe­čí, lodí je však málo, a tak se musí zapo­jit i lodě civil­ních oby­va­tel.

Christopher Nolan má auru reži­sé­ra, kte­rý točí pou­ze kva­lit­ní fil­my. Ve své kari­é­ře ješ­tě nešlá­pl ved­le, a je oblí­be­ný jak u páků, tak u kri­ti­ků. Žádný jeho film však ješ­tě nebyl nato­čen pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, a tak byli všich­ni zvě­da­vi, jak se s tou­to novou situ­a­cí vypo­řá­dá. A žád­né pře­kva­pe­ní se neko­ná! Nolan opět pro­ká­zal svůj um a nato­čil ori­gi­nál­ní a půso­bi­vé váleč­né dra­ma.

Nolan roz­hod­ně není typ reži­sé­ra, kte­rý by točil fil­my jed­no­du­ché na pocho­pe­ní, své­ho páka nutí pře­mýš­let, jeli­kož děj jeho sním­ků je čas­to kom­pli­ko­va­ný. Ani Dunkerk není vyprá­věn tra­dič­ním způ­so­bem, ale má tři dějo­vé lin­ky, kte­ré sle­du­jí stej­né udá­los­ti z vlast­ní­ho pohle­du. Navíc se kaž­dá z nich ode­hrá­vá v jiném časo­vém úseku. Sledujeme tak udá­los­ti jed­no­ho týd­ne z pohle­du vojá­ků na pev­ni­ně, den z pohle­du civi­lis­tů, vydá­va­jí­cích se na záchra­nou misi a jed­nu hodi­nu z pohle­du let­ce. Zpočátku je těž­ké poznat, v jakém čase se dané udá­los­ti ode­hrá­va­jí, vše do sebe začne zapa­dat asi v půl­ce fil­mu. Od té doby si pák může sklá­dat dějo­vou mozai­ku sám.

Film je tudíž mož­né vní­mat ve dvou rovi­nách. Tou prv­ní je výše zmí­ně­né hra­ní si s časem, dru­hou je pak zachy­ce­ní váleč­né atmo­sfé­ry a vůbec celá audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ka fil­mu, ve kte­ré se krás­ně snou­bí zvuk s hud­bou Hanse Zimmera, ale také prá­ce kame­ra­ma­na Van Hoytema, kte­ré­ho by dle mého názo­ru nemě­la minout cena aka­de­mie. Velkým plu­sem fil­mu je také, že byl nato­čen takřka bez pou­ži­tí digi­tál­ních efek­tů a v reál­ných exte­ri­é­rech.

Jako vždy Nolan nešlá­pl ved­le ani při výbě­ru her­ců. Mimo těch již ostří­le­ných a tra­dič­ně výbor­ných (Branagh, Rylance, Hardy, Murphy), zaujmou i ti mla­dí, dokon­ce i nehe­rec Harry Styles, zná­mí jako jeden z čle­nů kape­ly One Direction. Film však není o vel­kých herec­kých výko­nech, ale jed­ná se o ori­gi­nál­ní zachy­ce­ní sko­ro osm­de­sát let sta­rých udá­los­tí, kte­ré Christopher Nolan pře­ta­vil na plát­na kin tako­vým způ­so­bem, kte­rý dosud neměl obdo­by.

Hodnocení: 90%


FOTO: Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Dunkerk na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27174 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72264 KB. | 18.05.2024 - 08:55:08