Kritiky.cz > Horory > Fear Itself: In Sickness and in Health (2008)

Fear Itself: In Sickness and in Health (2008)

rp Fear Itself 2008.jpg
rp Fear Itself 2008.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Občas je dob­ré si o vašem pro­tějš­ku zjis­tit pár infor­ma­cí dřív, než si ho vez­me­te. Zvláště znáte-li se jen vel­mi krát­ce!


Měl to být její vel­ký den, mís­to však Samantha začne jen pár minut od sva­teb­ní­ho obřa­du pochy­bo­vat o svém roz­hod­nu­tí. Její bra­tr na svat­bu nedo­ra­zil, své­ho nastá­va­jí­cí­ho Carlose vlast­ně zná jen vel­mi krát­ce a moc o něm neví, navíc ji jed­na z dru­ži­ček done­se děsi­vý vzkaz, kte­rý údaj­ně před chví­lí pře­da­la kně­zi Chrisovi nezná­má žena. Stojí v něm: že „Člověk, kte­ré­ho si bereš, je séri­o­vý vrah“. To jí samo­zřej­mě moc na kli­du nepři­da­lo, ale otáz­kou zůstá­vá, zda nejde jen o nejap­ný žert někte­ré­ho ze sva­teb­ča­nů, nebo dokon­ce samot­ných kama­rá­dek. Jenže co když je to prav­da a její život je v ohro­že­ní…?Český název: Podstata stra­chu 04: Dokud nás smrt neroz­dě­lí
Režie: John Landis
Rok výro­by: 2008
Délka: 41 min
Země: USA / Kanada
Hrají:
Maggie Lawson...(Samantha)
James Roday...(Carlos)
Sonja Bennett...(Ruthie)
Christie Laing...(Kelly)
William B. Davis...(Otec Chris)
...a dal­ší

Čtvrtý díl Podstaty stra­chu je v mých očích pro­za­tím jeho nej­slab­ším člán­kem. Zatím jsem však ješ­tě nevi­děl všech­ny epi­zo­dy. Režisér John Landis roz­hod­ně pro mno­hé nebu­de žád­nou vel­kou nezná­mou, ale jeho tvor­ba ni nikdy nepři­rost­la úpl­ně k srd­ci. To však nezna­me­ná, že by točil špat­né fil­my. Vždyť někte­ré se dodnes těší doce­la sluš­né divác­ké pří­z­ni. Jenže pří­běh, kte­ré­ho se ujal, stál již od samot­né­ho zákla­du na vel­mi vrat­ké sto­lič­ce. Hororový fan­da si ve sku­teč­nos­ti musí počkat až na samot­ný závěr, aby ale­spoň tro­chu uko­jil svá oče­ká­vá­ní a potře­by. Celá záplet­ka se totiž sou­stře­dí pře­de­vším na svou dra­ma­tic­kou strán­ku a stra­chu hlav­ní nevěs­ty z budouc­nos­ti.
Na tom by neby­lo nic špat­né­ho, ale bylo potře­ba vytvo­řit potřeb­nou atmo­sfé­ru a napě­tí, kte­ré nám tu však bylo dáv­ko­vá­no mírou oprav­du nepa­tr­nou. Je tu spous­ta dia­lo­gů, ale vět­ši­na je dost nezá­živ­ných, někte­ré situ­a­ce jsou zby­teč­ně zdlou­ha­vé a jak se násled­ně uká­za­lo, scé­náris­ta měl doce­la pro­blémy i s logi­kou. Což je ovšem dost důle­ži­tý prvek, pokud si hra­je­te s podob­nou záplet­kou, jenž má vyvr­cho­lit (ne)očekávaným zvra­tem před­chá­ze­jí­cích udá­los­tí. Tady jsem jim však to šoku­jí­cí odha­le­ní moc nese­žral. A to byl cel­kem vel­ký pro­blém. Co na tom, že herec­ké výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných neby­li zas až tak tra­gic­ké, no poprav­dě děv­ča­ta mi byla kaž­do­pád­ně víc sym­pa­tic­ká než jejich mužští pro­tějš­ci, když mís­to stup­ňu­jí­cí­ho se napě­tí, jsem se spíš čím dál víc nudil.

Není však potře­ba z toho dělat zas až moc vel­kou vědu. V kaž­dé horo­ro­vé sérii, nebo seri­á­lu se vždy najde něja­ký ten díl, kte­rý je slab­ší než ty ostat­ní. Třeba se tato epi­zo­da bude něko­mu líbit, ale já už viděl něko­lik fil­mů s podob­ným téma­tem a ten­to­krát mě to vůbec neo­slo­vi­lo. Každopádně to je varo­vá­ní pro všech­ny, kdo se chtě­jí brát po krát­ké zná­mos­ti. Každý má totiž svá tajem­ství…

Hodnocení:
30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70360 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71607 KB. | 20.06.2024 - 14:07:49