Kritiky.cz > Horory > Fear Itself: Family Man (2008)

Fear Itself: Family Man (2008)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nedobrovolná výmě­na těl může mít fatál­ní násled­ky. Zvláště když si je pro­ho­dí­te se séri­o­vým vra­hem…


Dennis je milu­jí­cí man­žel a otec dvou dětí. Jeho rodi­na je sil­ně věří­cí a kaž­dou nedě­li cho­dí do kos­te­la. Což by neby­lo nic neob­vyk­lé­ho, kdy­by dneš­ní­ho poled­ne nemu­sel odjet do prá­ce. Během ces­ty však dojde k auto­ne­ho­dě a on se pro­bou­zí až v nemoc­ni­ci. Jenže ho nikdo nevi­dí ani nesly­ší, tedy až na nezná­mé­ho muže kte­rý se mu před­sta­ví jako Richard Brautigan. Ten tvr­dí, že jsou oba mrt­ví a zno­vu se set­ka­jí v pekle…Jenže Dennis se zno­vu pro­bou­zí a vše se zdá býti zpr­vu jen zlým snem. Ovšem jen do chví­le kdy zjis­tí, že je při­pou­tán k nemoc­nič­ní­mu lůž­ku a jeho duše je uvěz­ně­na v těle Brautigana. Následně putu­je do věze­ní, kde má být obža­lo­ván z něko­li­ka vražd, úno­sů a dal­ších trest­ných čin­nos­tí. Nikdo mu samo­zřej­mě nevě­ří, že si s dotyč­ným muse­li něja­kým záhad­ným způ­so­bem vymě­nit těla a séri­o­vý vrah je vlast­ně na svo­bo­dě. Ba co víc, zrov­na teď může ohro­žo­vat jeho vlast­ní rodi­nu…Český název: Podstata stra­chu 03: Otec rodi­ny
Režie: Ronny Yu
Rok výro­by: 2008
Délka: 42 min
Země: USA / Kanada
Hrají:
Colin Ferguson...(Dennis Mahoney)
Josie Davis...(Kathy Mahoney)
Clifton Collins Jr...(Richard Brautigan)
Stephen Lobo...(John Amir)
Michael St. John Smith...(šerif Weller)
...a dal­ší

Ani tře­tí díl Fear Itself nikterak nevy­bo­čil z řady a nabí­dl nám dal­ší sluš­nou vár­ku prů­měr­né podí­va­né. Ačkoliv je Ronny Yu coby reži­sér už sta­rý mazák, v horo­ro­vém žán­ru nikdy výraz­ně­ji nepro­ra­zil. Asi nej­ví­ce mě zau­jal sou­bo­jem dvou kul­tov­ních zabi­já­ků Freddy vs. Jason (2003), ta to jeho akč­ní kous­ky jsou cel­kem zda­ři­lé. Nicméně tady dostal do ruky scé­nář s mys­te­ri­óz­ním náde­chem, kte­rý mu vidi­tel­ně nesvěd­čil. Ne že by šlo vylo­že­ně o špat­ný film, ale dá se tu nara­zit na spous­tu slab­ších pasá­ží a na to, že sto­páž nemě­la ani hodi­nu, nám mno­ho oprav­du zají­ma­vé podí­va­né roz­hod­ně nena­bí­dl.
Začátek se však nesl v dosti záživ­ném duchu a to nejen co se auto­ne­ho­dy týče, ale i postup­né­ho zjiš­ťo­vá­ní, že si oba hlav­ní hrdi­no­vé pro­mě­ni­li svá těla a jaké důsled­ky ten­to „zázrak“ může mít. Právě v těch­to chví­lích by jeden oče­ká­val roz­pou­tá­ní ponuré­ho pří­bě­hu a atmo­sfé­ra měla nabí­rat na obrát­kách – vždyť jeden byl uvěz­něn a poni­žo­ván ve věze­ní, zatím­co psy­cho­pat a séri­o­vý vrah si v pokli­du večer s nic netu­ší­cí rodin­kou a pohy­bo­val se na svo­bo­dě. Jenže kro­mě něko­li­ka nadá­vek a mod­řin se nic důležitého/podstatného dlou­hé minu­ty nedě­lo. Jediným oži­ve­ním byly ty návštěvy ve věze­ní a buze­ro­vá­ní čle­nů rodi­ny. Takže po této strán­ce zavládlo men­ší zkla­má­ní.
Rozhodně se z toho dalo vytě­žit mno­hem více, ale naštěs­tí se tvůr­ci vzpa­ma­to­va­li ale­spoň na závěr. Konec je sice před­ví­da­tel­ný, ale koneč­ně se obje­vi­li zase ale­spoň názna­ky napě­tí a atmo­sfé­ra lehce zhoust­la tak jako zeza­čát­ku. Navíc hap­pyen­dy nemám zrov­na v obli­bě. Co se herec­kých výko­nů týče, tak v mých očích se se svou dvoj­ro­lí vidi­tel­ně lépe popa­so­val Colin Ferguson, kte­rý podal lep­ší výkon než jeho kole­ga. Nicméně ani Clifton Collins Jr. si neza­slou­ží divác­ké opo­vr­že­ní. Přece jenom měl dost svá­za­né ruce (a to téměř doslo­va), když musel trčet ve věze­ní.

Když však sečtu všech­ny plu­sy a mínu­sy, tak mi z toho pořád ješ­tě vychá­zí kla­sic­ký prů­měr. Mělo to však roz­hod­ně navíc. Věřím, že povíd­ka, pod­le kte­ré byl napsán scé­nář, muse­la být urči­tě zají­ma­věj­ší než film, pro­to­že tam měl čte­nář šan­ci zapo­jit svou fan­ta­zii, na roz­díl od divá­ka. Téma pro­ho­ze­ní dvou těl i duší však z dneš­ní­ho hle­dis­ka už není tolik ori­gi­nál­ní, tak­že je potře­ba divá­ka zaujmout něčím oprav­du pove­de­ným a to se v tom­to pří­pa­dě nesta­lo.


Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97676 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71435 KB. | 21.06.2024 - 18:50:28