Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dokonalý svědek s.r.o. | The Wedding Ringer [60%]

Dokonalý svědek s.r.o. | The Wedding Ringer [60%]

rp wedding ringer01.jpg
rp wedding ringer01.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Komik Kevin Hart jede. Ze stand-up bavi­če se v posled­ních letech stá­vá nová afro-americká fil­mař­ská kasov­ní jis­to­ta. Lidi baví, talent má a umí si vybí­rat přes­ně ty nená­roč­né mate­ri­á­ly, kte­ré jsou před­ur­če­né ke kasov­ním úspě­chům. The Wedding Ringer na tom není jinak. Rodinných oddycho­vých kome­dií tu bylo již spous­ta a těch s téma­ti­kou svat­by také není zrov­na málo, nicmé­ně i přes­to si prá­vě tato nová kome­die, kte­ré domá­cí kino­pre­mi­é­ra byla začát­kem roku zru­še­ná, své divá­ky roz­hod­ně najde. Jen neče­kej­te zázra­ky. 


Doug (Josh Gad) je úspěš­ný pod­ni­ka­tel, kte­rý má vše co by si jen mohl mla­dý člo­věk jako on přát. Po otci zdě­dil vyso­ké bohat­ství ve for­mě úspěš­né fir­my, v osob­ním živo­tě má pak krás­nou part­ner­ku Gretchen (Kaley Cuoco-Sweeting), se kte­rou se hod­lá co nejdří­ve ože­nit. Jenže prá­vě v tom je pro­blém. Díky své­mu pro­ble­ma­tic­ké­mu dět­ství a poz­děj­ší­mu zamě­ře­ní na prá­ci totiž Doug neměl nikdy moc čas na přá­te­le a tak nemá koho by si pozval na svat­bu a co je ješ­tě hor­ší, nemá niko­ho, kdo by mu šel za svěd­ka. Když už se zdá situ­a­ce nad­mí­ru ztra­ce­ná, při­chá­zí řeše­ní ve for­mě slu­žeb Jimmyho (Kevin Hart), kte­rý posky­tu­je svo­je služ­by prá­vě lidem s podob­ný­mi pro­blémy, kte­rým nabí­zí faleš­né přá­te­le pro potře­by sva­teb­ní­ho obřa­du. Jediná vada na krá­se je fakt, že pod­vod podob­ných roz­mě­rů se ješ­tě nikdy niko­mu nepo­ve­dl a tato svat­ba se tak zapí­še do his­to­rie... 
Ono ve své pod­sta­tě jde o to, co od fil­mu čeká­te. Pokud od sním­ku Dokonalý svě­dek s.r.o. čeká­te poho­do­vou zába­vu, kte­rou zaplác­ne­te něco přes hodi­nu a půl, nebu­de­te u ní muset pře­mýš­let a také se tro­chu poba­ví­te, pak není moc nad čím pře­mýš­let. Tato let­ní kome­die totiž nabí­zí přes­ně to po čem baží­te a nic navíc. Tedy ve své pod­sta­tě napl­ňu­je onen pro­stor pro jed­no­tva­rou jed­no­hub­ku, kte­rá obsa­hu­je zhru­ba všech­no to, co by měla, do toho nabí­zí rela­tiv­ně zábav­nou ústřed­ní dvo­ji­ci, krás­nou hereč­ku v hlav­ní žen­ské roli a něja­ké to morál­ní pona­u­če­ní na poza­dí vyu­ží­vá­ní snad všech mož­ných ste­re­o­ty­pů a omí­lá­ní těch samých vti­pů, kte­ré omí­la­lo už tolik kome­dií před ní, a tolik kome­dií v budouc­nu bude omí­lat. 

Na dru­hé stra­ně ani Kevin Hart neza­chrá­ní ten­to pro­dukt od jas­né ces­ty do hlu­bin kome­di­ál­ní­ho prů­mě­ru, kte­rý nena­dchne ale na dru­hé stra­ně ani neu­ra­zí. Audiovizuálně se jed­ná o stan­dart po všech strán­kách a tak není podi­vu, že je více než prav­dě­po­dob­né, že vám tahle kome­die bude nako­nec po pár dnech splý­vat se vše­mi ostat­ní kome­di­e­mi podob­né­ho raže­ní. Ostatně, pod­le výsled­ku je jas­né, že tvůr­ci o moc vět­ší ambi­ce než poskyt­nout dal­ší nená­roč­nou poho­du nemě­li. 
Dokonalý svě­dek s.r.o. je poho­do­vá kome­die, kte­rá svý­mi kva­li­ta­mi niko­ho neo­sl­ní ale na dru­hou stra­nu není tak nud­ná nebo do extré­mu zahna­ná aby vadi­la. Sympatické obsa­ze­ní, pár dob­rých nápa­dů a cel­ko­vě rych­le odvy­prá­vě­na hodin­ka a tři­čtvr­tě ute­če bez nejmen­ších pro­blé­mů a zane­chá pří­jem­ný pocit. Pokud vás tak již neba­ví kou­kat pořád doko­la na Nesvatbovi či jiné úspěš­né kome­die s podob­nou téma­ti­kou, tahle letoš­ní kome­die může být víta­nou změ­nou. Jen neče­kej­te zázra­ky.  
Nenáročná let­ní jed­no­hub­ko­vá zále­ži­tost s téma­ti­kou svat­by s Kevinem Hartem v roli ste­re­o­typ­ní­ho čer­noš­ské­ho komi­ka. Čekáte-li více, hle­dej­te jin­de. 
 

 Koktejl: 

40% Stereotypy
20% Svatba
20% Kevin Hart
20% Nesvatbovi

Dokonalý svě­dek s.r.o.
(The Wedding Ringer, Dokonalý sve­dok s.r.o.)
Komedie
USA, 2015, 101 min

Režie: Jeremy Garelick
Scénář: Jay Lavender, Jeremy Garelick
Kamera: Bradford Lipson
Hudba: Christopher Lennertz
Hrají: Kevin Hart, Josh Gad, Kaley Cuoco-Sweeting, Alan Ritchson, Mimi Rogers, Tristin Mays, Ashley Jones, Natalina Maggio, Ken Howard, Affion Crockett, Ignacio Serricchio, Tom Fitzpatrick, Johnny Baca, Jayda Berkmen, Nikki Leigh, Ashley McCarthy, Aaron Takahashi, Patrick Carlyle, Mimi Gianopulos, Olivia Thirlby
Slovensko V kinech od: 15.01.2015 ITAFilm
USA V kinech od: 16.01.2015 Miramax

http://www.csfd.cz/film/356220-wedding-ringer-the/
http://www.imdb.com/title/tt0884732/Podívejte se na hodnocení Dokonalý svědek s.r.o. na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35608 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71546 KB. | 24.06.2024 - 03:21:09