Kritiky.cz > Horory > Fear Itself: The Sacrifice (2008)

Fear Itself: The Sacrifice (2008)

rp Fear Itself 2008.jpg
rp Fear Itself 2008.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledání pomo­ci ve sta­ré used­los­ti upro­střed pus­ti­ny, se pro čtve­ři­ci gan­gs­te­rů změ­ní v krva­vý boj o holé pře­ži­tí…


Čtveřice gan­gs­te­rů se po nepří­liš zda­ři­lé akci roz­hod­la jet po ved­lej­ší ces­tě vedou­cí pus­ti­nou a lesy, mís­to aby ris­ko­va­li chy­ce­ní na dál­ni­ci. Jeden z nich je zle zra­ně­ný a ostat­ní poma­lu při­chá­ze­jí i o zbyt­ky ner­vů. Na les­ní ces­tě však na něco naje­dou a jejich vůz je nadá­le nepo­jízd­ný. Jak se dostat z této pre­kér­ní situ­a­ce? V dáli zahléd­nou kouř, vychá­ze­jí­cí z něja­ké­ho staré­ho sta­ve­ní a tak jejich dal­ší kro­ky vedou prá­vě tam. Podivná used­lost, jejíž nádvo­ří lemu­jí zašlé hro­by, vypa­dá jak z his­to­ric­kých fil­mů z dob honu na čaro­děj­ni­ce, není zde elektři­na ani tele­fon. To jim samo­zřej­mě na kli­du moc nepři­dá, ale jen do chví­le kdy se sezná­mí se tře­mi půvab­ný­mi sestra­mi, kte­ré zde žijí zce­la odříz­nu­ty od okol­ní­ho svě­ta. Záhy však začnou vyplou­vat napo­vrch i tem­né strán­ky toho­to mís­ta, pro­to­že spo­leč­ně s před­ky mla­dých dívek zde před mno­ha lety při­šlo z Rumunska i něco zlo­věst­né­ho. Něco co má neu­stá­le hlad a žízeň po čer­stvé krvi…


Český název: Podstata stra­chu 01: Oběť

Režie: Breck Eisner
Rok výro­by: 2008
Délka: 44 min
Země: USA / Kanada
Hrají:
Jeffrey Pierce...(Point)
Jesse Plemons...(Lemmon)
Stephen Martines...(Diego)
Rachel Miner...(Chelsea)
Mircea Monroe...(Virginia)
Michelle Molineux...(Tara)
...a dal­ší


Tento nepří­liš zná­mý horo­ro­vý seri­ál tele­viz­ní a roz­hla­so­vé spo­leč­nos­ti NBC se mi popr­vé dostal do pod­vě­do­mí díky Eraserheadovi a jeho recen­zím na jed­not­li­vé epi­zo­dy, když byl ješ­tě aktiv­ní na Horror cz. Následně se všech­ny díly obje­vi­li na AXN a tak jsem si je samo­zřej­mě musel obsta­rat. Všechny jsem je však nikdy nevi­děl a tak nade­šel čas, abych to napra­vil. Zvláště když podob­ně jako tomu je u Masters of Horror jsou jed­not­li­vé epi­zo­dy znač­ně roz­díl­né a to nejen co se reži­sér­ských postů týče, ale hlav­ně svým obsa­hem.
Jedním z hlav­ních „zakla­da­te­lů“ této povíd­ko­vé série je Mick Garris, scé­náris­ta a reži­sér kte­rý má na svém kon­tě i něko­lik dílů prá­vě v Masters of Horror. Když nedo­stal svo­le­ní k dal­ší řadě, roz­ho­dl se nato­čit vlast­ní seri­ál. No a přes­to­že se i zde obje­vi­lo hned něko­lik zná­mých reži­sé­rů a scé­náris­tů, tak se Podstata stra­chu nikdy nedo­čka­la tako­vé popu­la­ri­ty, jako tomu bylo prá­vě u Mistrů horo­ru. Což je svým způ­so­bem doce­la ško­da, pro­to­že co jsem měl zatím mož­nost vidět, tak kva­li­ta někte­rých dílů roz­hod­ně není špat­ná a už vůbec ne k zaho­ze­ní.
Třeba hned ten­to prv­ní je toho zdár­ným pří­kla­dem. Zápletka sice není zrov­na dva­krát ori­gi­nál­ní, zvláš­tě pro ty co už mají něco nakou­ká­no, ale roz­hod­ně nemě­ní nic na tom, že bych se u toho neba­vil. Ponuré sta­ve­ní obklo­pe­né mohut­ný­mi zdmi ze dře­va, kří­že na dvo­ře a tajem­né trio mla­dých dívek, to vše zpo­čát­ku vyvo­la­lo řadu nej­růz­něj­ších před­stav a taj­ných přá­ní, kterak by se děj mohl dále ubí­rat. Čtveřice maní­ků mi už tak sym­pa­tic­ká nepři­šla, hlav­ně když mys­le­li spíš spod­kem než svým moz­kem (ale zas na dru­hou stra­nu ty děv­ča­ta kaž­do­pád­ně neby­ly vůbec k zaho­ze­ní).
Nicméně když je nám násled­ně pood­ha­le­no krve­žíz­ni­vé tajem­ství toho mís­ta, roz­je­de se cel­kem slib­ná akční/hororová strán­ka fil­mu, ve kte­ré nechy­bí napě­tí, gore, krev ani emo­ce. Což dle mého reži­sér Breck Eisner zvlá­dl obstoj­ně. Kvalita herec­kých výko­nů byla rov­něž sluš­ná, tak­že ani po této strán­ce si nemůžu stě­žo­vat. Těch nece­lých pět­a­čty­ři­cet minut doká­že jis­tě uspo­ko­jit nejed­no­ho divá­ka. Máte-li rádi upí­ří téma­ti­ku a nejste zas až tolik nároč­ní, tak by se pro vás prv­ní díl Fear Itself mohl stát lehce nad­prů­měr­nou podí­va­nou. Tak jako tomu je v mém pří­pa­dě. 

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,72040 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71461 KB. | 21.06.2024 - 20:33:01