Kritiky.cz > Horory > Almost Human (2013)

Almost Human (2013)

rp Almost Human 28201329.jpg
rp Almost Human 28201329.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dva roky byl Mark pohře­šo­ván a nyní se vra­cí zpět. Ale je to sku­teč­ně ON?


Obyvatelé malé­ho měs­teč­ka upou­ta­jí zábles­ky mod­ré­ho svět­la, ale nevě­nu­jí jim vět­ší pozor­nost. Tedy až na Setha, kte­rý toho veče­ra při­jde o dva nej­lep­ší kama­rá­dy Roba a Marka. Jak poz­dě­ji tvr­dí, oba prý pohl­ti­lo mod­ré svět­lo a oni zmi­ze­li beze sto­py. Nikdo mu však jeho his­tor­ku nevě­ří a on se psy­chic­ky zhrou­tí. Uběhnou dva roky, ale Seth stá­le trpí noč­ní­mi můra­mi z ono­ho veče­ra a všich­ni se na něj díva­jí skr­ze prs­ty. Náhle však v neda­le­kém oko­lí dojde k sérii bru­tál­ních vražd a zmi­ze­ní něko­li­ka osob, což zna­me­ná, že se tajem­ná hrůza vrá­ti­la zpět a s ní ač je to k neví­ře i ztra­ce­ný Mark. Seth však tuší, že se z jeho nej­lep­ším pří­te­lem něco sta­lo a on jedi­ný jej může zasta­vit…Režie: Joe Begos
Rok výro­by: 2013
Délka: 80 min
Země: USA
Hrají:
Graham Skipper...(Seth Hampton)
Vanessa Leigh...(Jen Craven)
Josh Ethier...(Mark Fisher)
Susan T. Travers...(Becky)
Jami Tennille...(Tracy)
...a dal­ší


Filmy s mimo­zem­skou téma­ti­kou jsou hned v závě­su za zom­bí­ka­ma, co se mé neob­lí­be­nos­ti týče. Tady se naštěs­tí nepo­tvr­di­ly mé oba­vy a byl jsem ušet­řen zele­ných mužíč­ků, díky čemuž jsem si doká­zal nako­nec i doce­la užít. Počáteční tajem­né zmi­ze­ní sebou při­nes­lo i doce­la zají­ma­vou atmo­sfé­ru, kte­rou potr­hl násled­ný Markův návrat mezi lidi. Dokážeme-li pře­kous­nout poně­kud nezá­živ­né pasá­že se Sethem, kte­rý na tom není po psy­chic­ké strán­ce zrov­na moc dob­ře, bude­me odmě­ně­ni vcel­ku solid­ní (prů­měr­nou) krva­vou podí­va­nou.

Vzhledem k tomu že roz­po­čet nebyl pří­liš vel­ký, je asi kaž­dé­mu jas­né, že efek­ty nejsou sice prvotříd­ní, ale dojde i na něja­ké to gore, kte­ré neby­lo vůbec špat­né. Asi nej­vý­raz­něj­ší posta­vou je samot­ný zápo­rák Mark. Na pohled tuc­to­vý buran s milým ksich­tem, kte­rý však po své pro­mě­ně nejde pro ránu dale­ko a klid­ně své obě­ti sejme čím­ko­liv, co má zrov­na po ruce. Klidně si však vysta­čí i se svý­mi pěst­mi. Jeho obě­ti však nedo­jdou kli­du ani po své smr­ti. Mark se totiž posta­rá o jejich „zno­vuzro­ze­ní“ a tak se dočká­me nejen sli­zu, ale i koko­nů s pře­kva­pe­ním uvnitř.
Samozřejmě nesmí chy­bět ani naho­ta a poně­kud drs­něj­ší finá­le. Někdo může sice namí­tat, že bylo zby­teč­ně pře­kom­bi­no­va­né, ale svůj účel roz­hod­ně spl­ni­lo. Almost Human tak urči­tě nezkla­mal a kdy­by se vyva­ro­va­li něko­li­ka nud­něj­ším pasá­žím, spo­ko­je­nost by byla ješ­tě vět­ší. Našla by se tu sice řada věcí, kte­ré se daly ješ­tě více vypi­lo­vat, ale tak člo­věk nemů­že mít úpl­ně všech­no.


Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32458 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71832 KB. | 18.07.2024 - 14:41:04