Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Temná věž - 65 %

Temná věž - 65 %

Temna
Temna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

New York je nej­lid­na­těj­ším měs­tem USA a pat­ří i mezi nej­lid­na­těj­ší měs­ta na svě­tě. Žije v něm mno­ho lidí a kaž­dý z nich má svůj život. Stejně tak jako mla­dík Jake, kte­rý žije se svou mat­kou a nevlast­ním otcem Lonem. Vypadá sice jako kaž­dý čtr­nác­ti­le­tý chla­pec, ale jed­ním se od nich odli­šu­je. Když zavře v noci oči, jeho sny jsou až pří­liš reál­né. Naštěstí má Jake veli­ký talent – umí totiž skvě­le kres­lit ‚a tak své sny zachy­cu­je do blo­ku. Zdá se mu o jiném, tajem­ném svě­tě, muži v čer­ném, o pis­tol­ní­ko­vi a tajem­né věži. Netuší, že je to sku­teč­nost a že se tam brzo ocit­ne sám. Jeho mat­ku to zne­po­ko­ju­je, a když se ješ­tě vyskyt­ne ve ško­le pro­blém, odhod­lá se poslat své­ho syna na kli­ni­ku. Přijdou si ho vyzved­nout dva zástup­ci kli­ni­ky, ale Jake v nich pozná posta­vy ze svých snů,a ute­če. Je odváž­ný a sám se dosta­ne do Středozemě, kde se setká­vá s pis­tol­ní­kem a jejich ces­ta může začít.

Scénář napsa­li spo­leč­ně Nikolaj Arcel, Akiva Goldsman, Anders Thomas Jensen a Jeff Pinker. Námětem jim byla kni­ha ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Stephena Kinga Temná věž: Pistolník, kte­rá vyšla v roce 1982 (v ČR 1999). Je to prv­ní kni­ha z osmi­díl­né­ho romá­nu, kte­rý dosud King napsal. King začal psát ten­to román, když mu bylo 22 let, a při psa­ní byl ovliv­něn Pánem prs­te­nů od J. R. R. Tolkiena, kte­rý napsal kni­hu o věč­ném sou­bo­ji mezi dob­rem a zlem s lid­ský­mi hrdi­ny a nad­při­ro­ze­ný­mi bytost­mi.

Režisérem fil­mu je dán­ský reži­sér Nikolaj Arcel. Ten je vel­kým obdi­vo­va­te­lem knih S. Kinga a dokon­ce se kvů­li tomu začal učit ang­lic­ky. To, že mohl nato­čit film Temná věž, je jeho spl­ně­ný sen.

Klíčové ve fil­mu bylo obsa­ze­ní hlav­ních postav – pis­tol­ní­ka Rolanda Deschaina, kte­ré­ho hra­je Idris Elba (Americký gan­gs­ter, Thor), a muže v čer­ném, čaro­dě­je Waltera O´Dima, kte­ré­ho hra­je Matthew McConaughey (Klub posled­ní nadě­je, Bernie). Elbovi se poda­ři­lo ztvár­nit posta­vu, kte­rá má zpo­čát­ku zlo­me­né­ho ducha a tou­ží po pomstě, vel­mi věro­hod­ně, divák chá­pe jeho cho­vá­ní a pohnut­ky. Protivníka hra­je McConaughey, kte­rý s kamen­nou a nelí­tost­nou tvá­ří zosob­ňu­je zlo. V jeho podá­ní zlo vypa­dá sym­pa­tic­ky, ale o to víc půso­bí jeho nega­tiv­ní strán­ka. Úhlavní nepřá­te­le pak dopl­ňu­je v roli Jakea mla­dý herec Tom Taylor, kte­rý je zná­mý z TV seri­á­lu Doctor Foster. Do své posta­vy dává tolik citu a ener­gie, kolik jí může čtr­nác­ti­le­tý mla­dík dát. I jeho strach je reál­ný a je rov­no­cen­ným part­ne­rem Idrise Elby.

Důležitou sou­čás­tí fil­mu je hud­ba, kte­rou napsal Junkie XL (Šílený Max: Zběsilá jíz­da), vychá­ze­jí­cí hvězda fil­mo­vé hud­by. Jeho hud­ba dotvá­ří jed­not­li­vé scé­ny a dodá­vá napě­tí v napja­tých oka­mži­cích.

Děj se ode­hrá­vá ve dvou lin­kách – na Zemi a ve Středozemi, a to vždy ve stej­ný čas. Divák jen musí dávat pozor, kde se prá­vě nachá­zí, a neztra­tit sou­vis­los­ti. Za zmín­ku sto­jí bojo­vé scé­ny, kte­ré jsou dob­ře udě­la­né, ale ne tak mega­lo­man­ské jako v Pánovi prs­te­nů.

Tvůrcům se poda­ři­lo nato­čit dob­ro­druž­ný, akč­ní, fan­ta­zy sní­mek, na kte­rý se mohou podí­vat i divá­ci, kte­ří dílo S.Kinga nečet­li. Film trvá 95 minut, což je pro divá­ka únos­né, a je pří­stup­ný pro divá­ky od 12 let.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Podívejte se na hodnocení Temná věž na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,35818 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72075 KB. | 21.04.2024 - 19:54:42