Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > SpongeBob v kalhotách: Film

SpongeBob v kalhotách: Film

SpongebobNahl
SpongebobNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

SpongeBob žije na dně oce­á­nu v ana­na­su a pra­cu­je jako kuchař v míst­ní restau­ra­ci. Jednoho dne v zájmu záchra­ny své­ho šéfa Krabse a své­ho domov­ské­ho Zátiší Bikin nasko­čí se svým kámo­šem Patrickem na ham­bur­ger a spo­leč­ně putu­jí oce­á­nem (a zřej­mě nejen jím) a zaži­jí při­tom - jak jinak - řadu báječ­ných pří­hod. Potkají mimo jiné pár pěk­ných pří­šer, Davida Hasselhoffa a samo­zřej­mě dospě­jí k pozná­ní, že život je tak krás­ný!

Animovaný seri­ál SpongeBob v kalho­tách se stal už během své pre­mi­é­ry v roce 1999 feno­mé­nem, kte­rý hod­ně těžil ze své spe­ci­fic­ké ani­ma­ce, vylo­že­nou pře­pá­le­nos­tí někte­rých gagů a vti­pů (SpongeBob začal časem oslo­vo­vat i star­ší divá­ky, pro­to­že se tu čas­to odka­zo­va­lo na kul­tov­ní sním­ky nebo měli vtíp­ky jis­té skry­té význa­my, jenž pocho­pi­li prá­vě jenom ti star­ší divá­ci) a pře­de­vším vylo­že­né zábav­nos­ti. V roce 2004 nicmé­ně dostal tvůr­ce SpongeBoba Stephen Hillenburg šan­ci rea­li­zo­vat celo­ve­čer­ní SpongeBobův film, kte­rý sku­teč­ně vzni­kl a už tak pove­de­né fak­to­ry, kte­ré fun­go­va­li v původ­ním tele­viz­ním seri­á­lu v celo­ve­čer­ním kabát­ku ješ­tě více vytě­žil a před­ve­dl jak správ­ně se má dělat celo­ve­čer­ní navá­zá­ní na původ­ní seri­ál.

Původní SpongeBob ve fil­mu v tomhle ohle­du doká­že fun­go­vat i na divá­ka, jenž by náho­dou nikdy se seri­á­lem zku­še­nos­ti neměl, dost mož­ná ho ale může všech­na ta vylo­že­ná pře­pá­le­nost, meta­hu­mor a pře­pá­le­né vizu­ál­ní nápa­dy tak tro­chu pře­kva­pit. Pro znal­ce původ­ní­ho seri­á­lu jde ale o pře­ta­ve­ní těch nej­lep­ších moti­vů, kte­ré se sta­li paměti­hod­ný­mi už v původ­ním ani­mo­va­ném seri­á­lu a před­vá­dí veš­ke­ré ty vti­py, odka­zy a vrchol­nou ukáz­ku kre­a­tiv­ní ani­ma­ce dost mož­ná v ješ­tě lep­ším svět­le.

Prvního fil­mo­vé­ho SpongeBoba jde (stej­ně jako vlast­ně i dal­ší dva fil­my a původ­ní seri­ál) snad­no odsou­dit jako jed­no­du­chou blbost, přes­to jde nejen o jeden z nej­zá­bav­něj­ších fil­mů počát­ku 21. sto­le­tí, ale záro­veň má tahle ani­mo­va­ná řachan­da kro­mě kre­a­tiv­ních vizu­ál­ních a ani­mač­ních nápa­dů také vel­mi zají­ma­vě ukot­ve­ná téma­ta z oblas­ti dospí­vá­ní, vybu­do­vá­ni si respek­tu či přá­tel­ství. Na SpongeBoba ve fil­mu se tak dá sku­teč­ně dívat jenom jako sbír­ku těch nej­ší­le­něj­ších nápa­dů, kte­rou na prv­ní pohled drží pohro­ma­dě jenom něja­ká tak tro­chu za vla­sy při­ta­že­ná záplet­ka a kla­sic­ké puto­vá­ní za cílem. Jenomže při­tom všem prv­ní fil­mo­vý SpongeBob sku­teč­ně obsto­jí neje­nom jako zábav­né fil­mo­vé dob­ro­druž­ství, ale sku­teč­ně jako tak tro­chu dospě­lej­ší film než se na prv­ní pohled může zdát.

V tomhle pohle­du na prv­ní­ho fil­mo­vé­ho SpongeBoba straš­ně pomů­že když si film pus­tí­te jako starší- Osobně straš­ně nemám rád názo­ry typu „ ten film se ti nelí­bil, pro­to­že jsi ho nechy­til ve správ­ném věku, za pár let ho urči­tě doce­níš“, jenomže v pří­pa­dě prv­ní­ho SpongeBoba je divák schop­ný ho oce­nit jako reál­ně sil­ný fil­mo­vý záži­tek sku­teč­ně až když dosáh­ne dospě­los­ti a uvi­dí v tom­to fil­mu víc než jen pěk­ný, sviž­ný a zábav­ný ani­mák. Je to pros­tě nesku­teč­ně zábav­ný sní­mek, kte­rý je ale záro­veň vylo­že­nou ptá­ko­vi­nou sku­teč­ně pou­ze na prv­ní pohled. Nejenom, že je tu sbír­ka reál­ně vtip­ných a chyt­rých fórů, ale emo­ci­o­nál­ní vyvr­cho­le­ní vzta­hu SpongeBoba a Patricka ve Škeblově nene­chá jed­no ucho suché. A záro­veň tu jsou vylo­že­ně pove­de­ná hudeb­ní čís­la (Jsem Blbej Burák je kla­si­ka a pro spous­tu lidí se sta­la více­mé­ně dal­ší národ­ní hym­nou), vylo­že­ně pove­de­né a napí­na­vé akč­ní sek­ven­ce (v jakém jiném fil­mu se sou­boj ode­hrá­vá na noze Davida Hasselhoffa?) a v závě­ru i Ocean Man. Ten film má pros­tě všech­no pro ide­ál­ní pod­moř­skou zába­vu a dodnes napl­no uspo­ko­jí potře­bu v oblas­ti kome­dií, kte­ré vás dost mož­ná oslo­ví i po něko­li­ká­tém zhléd­nu­tí. A navíc to má Davida Hasselhoffa ve vrchol­né herec­ké for­mě!

Původní fil­mo­vý SpongeBob je pros­tě kla­si­ka a prá­vem bývá čas­to brán za jeden ze zásad­ních mil­ní­ků ani­mo­va­né pro­duk­ce (kte­rá je navíc občas per­fekt­ně kom­bi­no­va­ná s hra­ný­mi prv­ky). Jisté vizu­ál­ní nápa­dy jsou dle mého názo­ru mož­ná až tak tro­chu moc pře­hna­né a pořád nejde o vrcho­lo­vý ani­mák v pra­vém slo­va smys­lu, zábav­nost, hra­vost a pře­de­vším vyspě­lost toho­hle sním­ku ale tohle všech­no sto­pro­cent­ně vyrov­ná­va­jí a v roce 2004 tedy sku­teč­ně vzni­kl film, kte­rý neje­nom, že původ­ní­mu seri­á­lu neu­dě­lal ostu­du....... ale jeho kouz­lo mož­ná vysti­hl ješ­tě o dost lépe!

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Spongebob v kalhotách: Film na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82834 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71823 KB. | 17.06.2024 - 21:31:31