Kritiky.cz > Speciály > Spongebob v kalhotách: Oblíbený animovaný seriál plný humoru a dobrodružství

Spongebob v kalhotách: Oblíbený animovaný seriál plný humoru a dobrodružství

Photo © Nickelodeon Animation Studios
Photo © Nickelodeon Animation Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Spongebob v kalho­tách je ame­ric­ký ani­mo­va­ný seri­ál, kte­rý si zís­kal srd­ce mili­o­nů divá­ků po celém svě­tě. Seriál, vytvo­ře­ný moř­ským bio­lo­gem a ani­má­to­rem Stephenem Hillenburgbem, se popr­vé obje­vil na obra­zov­kách v roce 1999 a od té doby si zís­kal kul­tov­ní sta­tus.  Tento rok sla­ví 25 let od prv­ní­ho dílu, kte­rý měl v USA pre­mi­é­ru 1. 3. 1999.

Děj seri­á­lu se ode­hrá­vá v pod­vod­ním měs­tě Zátiší Bikin, kde žije opti­mis­tic­ká a ener­gic­ká moř­ská hou­ba jmé­nem Spongebob. Spongebob pra­cu­je v restau­ra­ci Křupavý Krab jako kuchař a svý­mi bláz­ni­vý­mi nápa­dy a dob­ro­druž­stvím baví nejen své­ho kama­rá­da Patrika, ale i všech­ny ostat­ní oby­va­te­le Zátiší Bikin.

Mezi hlav­ní posta­vy seri­á­lu pat­ří:

  • Spongebob v kalho­tách: Hlavní hrdi­na seri­á­lu, opti­mis­tic­ká a ener­gic­ká moř­ská hou­ba, kte­rá pra­cu­je v restau­ra­ci Křupavý Krab jako kuchař.
  • Patrik Hvězdice: Spongebobův nej­lep­ší kama­rád, leni­vá a hlou­pá moř­ská hvěz­di­ce, kte­rá má ráda zába­vu a jíd­lo.
  • Veverka Sandy: Chytrá a odváž­ná vever­ka, kte­rá žije pod vodou ve ska­fan­d­ru a je Spongebobovou nej­lep­ší kama­rád­kou.
  • Sépiák Chobotnice: Sarkastický a podráž­dě­ný sou­sed Spongeboba a Patrika, kte­rý pra­cu­je v restau­ra­ci Křupavý Krab jako poklad­ník.
  • Pan Evžen Harold Krabs: Lakomý a cham­ti­vý maji­tel restau­ra­ce Křupavý Krab, kte­rý má rád pení­ze a svou dce­ru Perlu.
  • Gary: Spongebobův maz­lí­ček, hle­mýžď, kte­rý mňou­ká jako kočka.
  • Sheldon J. Plankton: Spongebobův úhlav­ní nepří­tel, malý a dotěr­ný tvor, kte­rý se sna­ží ukrást recept na kra­bí ham­bá­če z Křupavého Kraba.

Spongebob v kalho­tách je zábav­ný a vtip­ný seri­ál, kte­rý si uži­jí divá­ci všech věko­vých kate­go­rií. Seriál plný humo­ru, dob­ro­druž­ství a přá­tel­ství učí děti důle­ži­tým hod­no­tám, jako je opti­mis­mus, las­ka­vost a vytr­va­lost.

Kromě hlav­ních postav se v seri­á­lu obje­vu­je i mno­ho dal­ších zají­ma­vých a zábav­ných cha­rak­te­rů. Mezi ně pat­ří napří­klad Pirát Očko, prin­cez­na Mindy, král Neptun, léta­jí­cí Holanďan a mno­ho dal­ších.

Spongebob v kalho­tách byl nomi­no­ván na mno­ho oce­ně­ní a zís­kal si celo­svě­to­vou popu­la­ri­tu. Seriál byl pře­lo­žen do více než 80 jazy­ků a vysí­lá se v tele­vi­zích po celém svě­tě. V roce 2004 byl nato­čen i celo­ve­čer­ní film Spongebob v kalho­tách: Film.

Spongebob v kalho­tách je bez­po­chy­by jed­ním z nej­po­pu­lár­něj­ších ani­mo­va­ných seri­á­lů všech dob. Seriál plný humo­ru, dob­ro­druž­ství a přá­tel­ství si zís­kal srd­ce mili­o­nů divá­ků po celém svě­tě a i nadá­le baví děti i dospě­lé.


Zdroje: Čsfd.cz a Spongebob v kalho­tách na Animania.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22414 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71706 KB. | 19.06.2024 - 18:26:05