Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Orphan - Další role pro Karla Rodena, i když velmi miniaturní, ale hlavně koncert dívenky v hlavní roli.

Orphan - Další role pro Karla Rodena, i když velmi miniaturní, ale hlavně koncert dívenky v hlavní roli.

SirotekJPG
SirotekJPG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sirotek je dnes už poměr­ně kla­sic­kým horo­rem, stej­ně jako je poměr­ně kla­sic­ký pří­běh, kte­rý je sním­kem zob­ra­zo­ván. Sirotek není nic jiné­ho než vari­a­ce na legen­dár­ní fil­my jako Bad Seed nebo „Přichází Satan!“. V tomhle smě­ru není sní­mek nijak moc objev­ný, pou­ze se sna­ží pou­ká­zat na to, že děti v hlav­ní roli mon­stra jsou pořád děsi­vé jako málo co. A Isabelle Fuhrman je děsi­vá pořád­ně.

Takhle vypadá celkem normálně.

Takže, o čem tenhle sní­mek je? Úvodní scé­na nás tro­chu navna­dí na něco, co nás úpl­ně neče­ká – vypa­dá to totiž jako psy­che­de­lic­ký sní­mek. To ale neva­dí, pro­to­že i to, co násle­du­je, je cel­kem sil­né. Rodina (otec, mat­ka a dvě děti, při­čemž dce­ra má slu­cho­vou vadu) se roz­hod­ne pro adop­ci. Tak roz­hod­nou se rodi­če (děti do toho nema­jí moc co kecat), kdy důvod bude patr­ně v tom, že Kate měla mít tře­tí dítě, ale naro­di­lo se mrt­vé. V sirot­čin­ci si vybe­rou jed­nu krás­nou dív­ku, kte­rá je na prv­ní pohled pře­ce jen jiná.

No, je na ní něco děsivého.

Snímek je kli­šo­vi­tý, s tím se pros­tě nedá nic dělat. I když to závěr to tro­chu vylep­šu­je, na těch­to fil­mech se toho moc vymys­let nedá. Je tu hol­ka, co na prv­ní pohled při­po­mí­ná ďáblo­va sprat­ka, šťast­ná rodi­na, co potře­bu­je roz­vrá­tit, otec, kte­rý je nato­lik retar­do­va­ný, že je pro něj logič­těj­ší věřit hol­ce, kte­rou zná pár měsí­ců, než ženě, kte­rou zná něko­lik let. Pravda, man­žel­ka má za sebou hro­ma­du prů­se­rů, ale proč s ní teda zůstá­vá, když jí nevě­ří? Rodina se tak pěk­ně roz­vra­cí a ďáb­lův spra­tek se může jen usmí­vat.

Tohle pro tu malou nevypadá dobře.

Sirotek je jed­no­du­še film, kte­rý je dob­ře nato­če­ný, má tu správ­nou atmo­sfé­ru, ale v daném žán­ru jsou zde fil­my, kte­ré jsou vel­mi obdob­né a lep­ší. Tohle je pří­pad výše zmi­ňo­va­ných kous­ků Bad Seed nebo „Přichází Satan!“. Sirotek si chce hrát s divá­kem, chce ho pře­svěd­čit, že to je hroz­ně děsi­vé, ale někte­ré leka­cí scé­ny jsou pros­tě moc lev­né a nema­jí zde ani pořád­ně mís­to. Nedá se nic dělat, jsou zde pros­tě prv­ky moder­ní­ho horo­ru, kte­ré jsou tro­chu nesmy­sl­né.

Karla Rodena tu uvidíme jen s telefonem.

Co se nemů­že pře­chvá­lit, to je výkon Isabelle Fuhrman, kte­rý byl sku­teč­ně exce­lent­ní. Té hol­ce bylo dva­náct let! Finále celé­ho fil­mu je pak pře­de­vším v její režii, i když nej­vět­ší zvrat při­ná­ší Karel Roden. Je ve fil­mu sice minut­ku, dvě, ale on je tím, kdo do celé­ho sním­ku při­ne­se roz­hře­še­ní. Mimochodem, Vera Farmiga si hod­ně zadě­lá­vá na ška­tul­ku horo­ro­vé mámy.

Hodnocení: 60 %


Photo © Warner Bros. Pictures


Podívejte se na hodnocení Orphan na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85077 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72109 KB. | 22.04.2024 - 07:55:19