Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kniha džunglí - první hrané zpracování animované klasiky

Kniha džunglí - první hrané zpracování animované klasiky

Kniha01
Kniha01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se malý chla­pec Mauglí sna­ží unik­nout před čer­ným pan­te­rem, vypa­dá jeho běh jako zou­fa­lý pokus o záchra­nu živo­ta, ale ve sku­teč­nos­ti  je to jen jed­na z mno­ha výchov­ných lek­cí, kte­ré musí absol­vo­vat. Mauglí je sice čle­nem vlčí smeč­ky, kte­rá ho vycho­va­la a je ochot­ná za jeho život bojo­vat, ale nastou­pi­lo obdo­bí výcho­vy čer­né­ho pan­tera Baghíry. Tahle šel­ma zná záko­ny pra­le­sa a sna­ží se nau­čit vše potřeb­né pro pře­ži­tí v tvr­dých pod­mín­kách. Zároveň si uvě­do­mu­je, že Mauglí je člo­věk a nemů­že se ubrá­nit všem zví­řa­tům. A nej­vět­ším nepří­te­lem pro všech­na zví­řa­ta v džun­g­li je tygr Šer Chán, kte­ré­ho se všich­ni bojí. Mauglí však neza­pře svůj původ a doká­že si pora­dit.

Kniha01Když v roce 1894 vyšla Kniha džun­glí od brit­ské­ho spi­so­va­te­le Rudyarda Kiplinga, našlo se dosta­tek nad­še­ných čte­ná­řů a v násle­du­jí­cím roce vyšlo pokra­čo­vá­ní. Knihy obsa­ho­va­ly cel­kem pat­náct  pří­bě­hů o zví­řa­tech, kte­ré  pro­po­ji­la posta­va malé­ho indic­ké­ho chlap­ce Mauglího. Dnes pat­ří kni­ha do zla­té­ho fon­du dět­ské lite­ra­tu­ry a čas­to se stá­vá před­lo­hou pro diva­del­ní nebo fil­mo­vé scé­ná­ře. Jednak je tou pou­ta­vý pří­běh malé­ho chlap­ce, kte­rý vyrůs­tá mezi zví­řa­ty, pak je tu množ­ství napí­na­vých i humor­ných situ­a­cí a jas­ně patr­ný respekt k pří­rod­ním záko­nům i k samot­né­mu člo­vě­ku.

Justin Marks napsal fil­mo­vý scé­nář, kte­rý zachy­cu­je Mauglího v době, kdy už doká­že v džun­g­li pře­žít. Jsou jas­ně urče­né jeho vzta­hy ve vlčí smeč­ce, kte­rou chá­pe jako rodi­nu. Zároveň však respek­tu­je ostat­ní zví­řa­ta v džun­g­li a doká­že s nimi komu­ni­ko­vat. Černý pan­ter Baghíra vystu­pu­je jako moud­rý uči­tel, kte­rý při­po­mí­ná záko­ny džun­gle a obje­ví se, když je Mauglí ve vel­kém nebez­pe­čí. Jako tro­chu vypo­čí­ta­vý kama­rád se uká­že med­věd Balů a pěk­ně nebez­peč­ný je i opi­čí král. Největším padou­chem zůstá­vá ale tygr Šer Chán, kte­rý zahy­ne díky chyt­ros­ti a odva­ze Mauglího. Základní zají­ma­vé figu­ry z původ­ní Knihy džun­glí zůsta­ly, ale někte­ré vzta­hy a situ­a­ce jsou ve scé­ná­ři řeše­ny jinak. Další úpra­va je smě­ro­vá­na pří­mo na dět­ské divá­ky, aby si uži­ly tro­chu hud­by a zpě­vu. A tak se Balů s pís­nič­kou na rtech roz­váž­ně cach­tá v řece a opi­čí král se po pís­nič­ce změ­ní v niči­vé mon­strum. Scénář sice chytře stří­dá chví­le pokli­du s napě­tím dra­ma­tic­kých scén, ale prá­vě zařa­ze­ní pís­ni­ček posou­va­jí pří­běh dál od cit­li­vě vede­né linie pří­bě­hu smě­rem k dět­ské­mu kaba­re­tu.

Kniha02Režisér fil­mu Jon Favreau (Iron Man) doká­zal nato­čit film s jedi­ným her­cem. Jedenáctiletý  Neel Sethi doká­zal být při­ro­ze­ný ve všech situ­a­cích. Je zná­mo, že se od svých 4 let věno­val bojo­vé­mu umě­ní taekwon­do a na jeho pohy­bech je to znát. Vše kolem Mauglího je digi­tál­ní ani­ma­ce, od výbor­ných zví­řat až po drob­né detai­ly rost­lin a vod­ní hla­di­nu. Většinou obraz vypa­dá hod­ně reál­ně a sou­hra pohy­bů Mauglího a jeho zví­ře­cích pří­tel je téměř doko­na­lá. Hůř dopadly scé­ny bojo­vé, kte­ré se ode­hra­jí v opi­čím chrá­mu. Tady došlo k vět­ší zkrat­ce pohy­bů a obraz ztrá­cí na reál­nos­ti. Výsledný fil­mo­vý dojem však vychá­zí dob­ře. Film půso­bí přes uve­de­né výhra­dy celist­vě a je půso­bi­vý. Mauglí vychá­zí jed­no­znač­ně jako sym­pa­tic­ký hrdi­na a všech­na zví­řa­ta i s kru­tým tygrem pre­zen­tu­jí pří­ro­du moc­nou a čarov­nou. Pan Kipling by asi našel k tro­chu pozmě­ně­né­mu pří­běhy výhra­dy, ale jako celek by musel film oce­nit.

Kniha03Já oce­ňu­ji prá­ci ani­má­to­rů a všech, kdo se podí­le­li na digi­tál­ních tri­cích. Zvířecí posta­vy jsou hod­ně reál­né a spo­lu s živým her­cem půso­bí výbor­ně. Tvůrcům se poda­ři­lo vytvo­řit film, kte­rý je napí­na­vý a sou­čas­ně uka­zu­je základ­ní lid­ské emo­ce a vzta­hy.

Režisérem čes­ké­ho zně­ní je Vladimír Žďánský, kte­rý měl šťast­nou ruku při výbě­ru dabé­rů hlav­ní­ho hrdi­ny a hro­zi­vé­ho Šer Chána. Matěj Převrátil dal Mauglímu hlas stej­ně uvol­ně­ný a při­ro­ze­ný v into­na­ci, jako jeho herec­ký před­sta­vi­tel  v pohy­bo­vém ztvár­ně­ní. Marek Vašut si Šer Chána sku­teč­ně vychut­nal a dra­ma­tic­ky ho dotvo­řil v nebez­peč­né­ho a pod­lé­ho zlo­sy­na.

Film je pří­jem­nou podí­va­nou pro děti i dospě­lé.


Podívejte se na hodnocení Kniha džunglí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH28. dubna 2016 Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH             JON FAVREAU (režie) svou filmovou kariéru zahájil jako herec v působivém sportovním filmu Bourák. Poté se začal věnovat také scenáristice a napsal scénář k úspěšné hipsterské […] Posted in Speciály
  • Kniha džunglí – POSTAVY28. dubna 2016 Kniha džunglí – POSTAVY             MAUGLÍ (Neel Sethi) Mauglí je lidský chlapec, kterého od útlého dětství vychovávala smečka vlků. Když zajistí, že již není v džungli vítán, opustí svůj domov a vydá se na […] Posted in Speciály
  • Kniha džunglí - Obsah/O filmu28. dubna 2016 Kniha džunglí - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Kniha džunglí je zcela novým hraným výpravným zpracováním dobrodružství Mauglího, lidského mláděte, vychovávaného vlky. Když se objevuje obávaný tygr […] Posted in Speciály
  • Škatuláci - 50 %26. září 2021 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Psí ostrov - Další animovaný unikát Wese Andersona2. ledna 2021 Psí ostrov - Další animovaný unikát Wese Andersona Příběh se odehrává v nedaleké budoucnosti v Japonsku, které je zcela odlišné od současného. V hlavním městě Megasaki vládne starosta Kobayashi, který se snaží jednat podle svého nejlepšího […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mandalorian - 2. série29. prosince 2020 Mandalorian - 2. série Mandalorian (Pedro Pascal) byl pověřen aby Dítě vrátil k jeho lidem- Jediům. Mandalorian se tak s Dítětem vydává na cestu napříč galaxii, při kterém se setká se starými i novými spojenci a […] Posted in TV Recenze
  • SpongeBob v kalhotách: Film23. listopadu 2020 SpongeBob v kalhotách: Film SpongeBob žije na dně oceánu v ananasu a pracuje jako kuchař v místní restauraci. Jednoho dne v zájmu záchrany svého šéfa Krabse a svého domovského Zátiší Bikin naskočí se svým kámošem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka21. května 2020 Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka Návrat ve třetím dílu Iron Mana se podařil. Změna režiséra jde filmu k duhu. Shane Black je v tomto akčním filmu nový režisér, na akci není až tak dobrý. Ale jako jeden z nejúspěšnějších […] Posted in Retro filmové recenze
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25639 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72122 KB. | 24.02.2024 - 23:24:32