Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > SpongeBob v kalhotách: animovaný svět podmořských dobrodružství

SpongeBob v kalhotách: animovaný svět podmořských dobrodružství

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Svět ani­mo­va­ných seri­á­lů je plný růz­no­ro­dých postav a pří­bě­hů, kte­ré nám při­ná­še­jí radost, smích a dob­ro­druž­ství. Jednou z těch­to neza­po­me­nu­tel­ných postav je i SpongeBob v kalho­tách, jinak zná­mý jako SpongeBob SquarePants v ang­lic­kém ori­gi­ná­le. Tato ame­ric­ká ani­mo­va­ná tele­viz­ní série vytvo­ře­ná moř­ským bio­lo­gem a ani­má­to­rem Stephenem McDannell Hillenburgem si rych­le zís­ka­la srd­ce divá­ků po celém svě­tě.

Podmořské Město Zátiší Bikin a Jeho Obyvatelé

Hlavním dějiš­těm SpongeBoba a jeho přá­tel je pod­vod­ní měs­to Zátiší Bikin, kte­ré je obý­vá­no růz­ný­mi moř­ský­mi tvo­ry. Samotný SpongeBob je vese­lá, hra­vá a opti­mis­tic­ká moř­ská hou­ba, kte­rá se vyzna­ču­je svým cha­rak­te­ris­tic­kým hra­na­tým tva­rem a žlu­tou bar­vou. Jeho nej­lep­ším kama­rá­dem je Patrik Hvězdice, moř­ská hvěz­di­ce s vel­mi níz­kým IQ. I když je mož­ná ne úpl­ně nej­chytřej­ší, jejich přá­tel­ství je nezlom­né a plné rados­ti.

Další význam­nou posta­vou je vever­ka Sandy Veverka, kte­rá žije pod vodou ve ska­fan­d­ru. Sandy je nejen tem­pe­ra­ment­ní, ale také vel­mi chyt­rá a milu­je kara­te. Pochází z Texasu, což při­dá­vá do seri­á­lu zají­ma­vou růz­no­ro­dost.

Práce, Přátelství a Nepřátelství pod Mořskou Hladinou

SpongeBob pra­cu­je jako kuchař v restau­ra­ci Křupavý Krab, kte­rou vlast­ní a ved­le pan Evžen Harold Krabs. Pan Krabs je posed­lý peně­zi a má kro­mě pod­ni­ká­ní i lás­ku k své dce­ři Perle Krabsové. Plankton, malý a dotěr­ný tvor, je stá­lým pro­tiv­ní­kem pana Krabse a sna­ží se ukrást taj­ný recept na kra­bí ham­bá­če.

Mezi dal­ší význač­né posta­vy pat­ří Sépiák Chobotnice, kte­rý pra­cu­je jako poklad­ník v Křupavém Krabu, ačko­li má však jiné umě­lec­ké ambi­ce. Ačkoli má sklon k roz­mr­ze­los­ti, jeho posta­va při­dá­vá do seri­á­lu kome­di­ál­ní roz­měr.

Úspěch a Osud SpongeBoba v Kalhotách

SpongeBob v kalho­tách zís­kal obrov­ský úspěch a sta­la se z něj iko­na ani­mo­va­né­ho svě­ta. Jeho vese­lý a nekon­venč­ní svět při­ta­hu­je nejen děti, ale i dospě­lé divá­ky. Série byla vysí­lá­na od roku 1999 a postu­pem času se sta­la jed­nou z nej­zná­měj­ších ani­mo­va­ných show.

Výjimečnost seri­á­lu se pro­je­vu­je i v jeho zněl­kách a spe­ci­ál­ních epi­zo­dách, kte­ré dodá­va­jí sérii jedi­neč­ný cha­rak­ter. Fanoušci si rov­něž oblí­bi­li vystu­po­vá­ní pirá­ta Očka na začát­ku, kte­rý před­sta­vu­je neotře­lý způ­sob úvo­du k pří­bě­hu.

Závěr: Kdo by řekl, že moř­ská hou­ba v kalho­tách může při­nést tolik zába­vy?

SpongeBob v kalho­tách je doko­na­lým pří­kla­dem toho, jak ani­mo­va­ný seri­ál může oslo­vit širo­kou pale­tu divá­ků růz­ných věko­vých kate­go­rií. S jeho neza­po­me­nu­tel­ný­mi posta­va­mi, humo­rem a dob­ro­druž­ství­mi pod moř­skou hla­di­nou nás tato série učí, že v kaž­dém z nás je mís­to pro radost, přá­tel­ství a odva­hu - i kdy­bychom byli hou­bou v hně­dých kalho­tách.


Zdroj: Wikipedie a Spongebob v kalho­tách na Animania.cz


Podívejte se na hodnocení Spongebob v kalhotách na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  SpongeBob


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46721 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71776 KB. | 21.06.2024 - 15:34:12