Kritiky.cz > Speciály > Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka”

Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka”

StarTrekPoster
StarTrekPoster
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Scénáristy, kte­ří byli zod­po­věd­ní za to, že vez­mou posád­ku tam, kam se dosud nikdo nevy­dal, jsou star­tre­ko­vý nová­ček Doug Jung (Dark Blue, Banshee) a herec a spo­lusce­náris­ta Simon Pegg.

“Pracoval jsem na Mission: Impossible – Národ gráz­lů v Londýně,” řekl Pegg. “A Bryan Burk (pro­du­cent fil­mů Národ gráz­lůStar Trek: Do tem­no­ty) si mě vzal stra­nou – mys­lel jsem, že se mě chys­tá zabít – a zeptal se, jest­li bych k tomu chtěl psát scé­nář. Naprosto jsem ztra­til chlad­nou hla­vu a řekl mu „roz­hod­ně ano!“ Pak jsem potkal Douga, kte­rý se stal mým par­ťá­kem a skvě­lým pří­te­lem.”

“Nikdy před tím jsme se Simon a já nepo­tka­li,” uve­dl Jung. “Ale byl jsem vel­kým fanouš­kem jeho prá­ce. Když jsme zača­li mlu­vit o nápa­dech, věděl jsem, že by bylo skvě­lé ho tam mít, pro­to­že je neu­vě­ři­tel­ně zábav­ný, úžas­ně kre­a­tiv­ní a dob­ře zná Star Trek.”

“Vyrostl jsem na Star Treku,” pokra­ču­je Jung, “ale nikdy jsem ho plně nedo­ce­nil, dokud jsem nebyl star­ší. Simonovy život­ní zku­še­nos­ti a zna­los­ti byly cen­né, pro­to­že on mohl říct ‘Myslím, že Kirk by řekl tohle’ nebo ‘Spock by pou­žil mís­to toho­to slo­va tohle.’ Někdy hrál Scottyho v míst­nos­ti, vel­mi pře­svěd­či­vě, a jin­dy zase Kostru nebo Spocka. Byla to legra­ce.”

“Když jsme zača­li, stá­le jsem pra­co­val na Mission: Impossible. Zpozdil jsem se, odsko­čil si na kon­fe­renč­ní hovor a do bůhví­kdy s Dougem pro­bí­ral nápa­dy,” uve­dl Pegg. “Jel jsem do L.A. a zamkli jsme se v míst­nos­ti v Bad Robot a zapl­ňo­va­li bílé tabu­le návrhy. Pak zase Doug při­le­těl do Británie a týden zůstal u mě. Psali jsme, večer sle­do­va­li díly původ­ní­ho Star Treku, sbí­ra­li detai­ly a jmé­na na čer­ve­ných tri­ko­tech a růz­né oso­by, kte­ré by moh­ly exis­to­vat v nové časo­vé linii. A nějak jsme dali dohro­ma­dy prv­ní návrh scé­ná­ře.”

“Opravdu jsem si ten pro­ces užil,” řekl Jung. “Jako scé­náris­ta čas­to sám sedí­te v tem­no­tě a pře­mýš­lí­te o něčem, co si mys­lí­te, že je skvě­lé, ale nikdy to nebu­de­te vědět s jis­to­tou, dokud to neu­ká­že­te něko­mu dal­ší­mu. Simon úžas­ně spo­lu­pra­co­val. Byly tam tyhle momen­ty, kdy jsme něco napsa­li a pta­li se ‘může­me tohle udě­lat?’ a Justin nám řekl ‘jdě­te ješ­tě dál!’”

Jedním z nej­vý­znam­něj­ších bodů děje, kte­rý dra­ma­tic­ky změ­nil směr fil­mu, je zni­če­ní hvězd­né lodi Enterprise, jejíž posád­ka je vrže­na na nepro­zkou­ma­nou pla­ne­tu.

“V sáz­ce je hod­ně,” řekl Abrams. “Poté, co vidě­li, jak je Enterprise roz­tr­že­na na kusy, jsou vrže­ni vše­mi růz­ný­mi smě­ry a nuce­ni pře­žít a zno­vu se spo­jit se zbyt­kem posád­ky. Je pozo­ru­hod­né vidět, jak dob­ře ty samo­stat­né dvo­ji­ce pra­cu­jí na tom, aby dosáh­ly spo­leč­né­ho cíle.”

Zničení Enterprise vysa­dí posád­ku na pla­ne­tě Altamid, v nebez­peč­ném mimo­zem­ském svě­tě. Scénáristé si uži­li páro­vá­ní postav, kte­ré spo­lu před­tím na plát­ně strá­vi­li jen málo času.

Například kapi­tán Kirk (Chris Pine) se ocit­ne na pla­ne­tě s mla­dič­kým opti­mis­tou Čechovem (Anton Yelchin).

Spoluscenárista Jung vysvět­lu­je, “Kirk (Chris Pine) je alfa samec, kte­rý má všech­ny odpo­vě­di. Osvědčil se, vyma­nil se ze stí­nu své­ho otce, ale teď čelí exis­ten­ci­ál­ní otáz­ce „Co teď?“ Líbila se nám myš­len­ka dát dohro­ma­dy una­ve­né­ho, cynic­ké­ho Kirka s Čechovem, kte­rý je mla­dý a dych­ti­vý, a mno­hem méně cynic­ký.”

Chris Pine sou­hla­sí: “První dva fil­my byly zamě­ře­né na Spocka a Kirka. Myslím, že Doug a Simon tohle vel­mi chytře roz­bi­li, abychom vidě­li, jak všich­ni dohro­ma­dy spo­lu­pra­cu­jí a jak fun­gu­jí jeden s dru­hým. Být kapi­tá­nem Enterprise je pro Kirka urču­jí­cí. Jeho otec byla také kapi­tá­nem lodi, kte­rá byla zni­če­na, tak­že destruk­ce Enterprise vyvo­lá všech­ny poci­ty a emo­ce spo­je­né s tím, kým je, a mys­lím, že Kirk hod­ně z toho vidí v Čechovovi.”

“Tam, kde Kirk začí­ná pochy­bo­vat, při­chá­zí Čechov s abso­lut­ní jis­to­tou,” řekl Yelchin. “Když je Enterprise zni­če­na, všech­no, co se nau­či­li, je pryč. Nevědí, jest­li je zby­tek posád­ky naži­vu.  A tohle je nutí zno­vu se nau­čit lás­ce a respek­tu kvů­li jejich přá­te­lům.”

 “S Antonem jsme se hod­ně zasmá­li,” dodá­vá Pine. “Máme scé­ny, ve kte­rých k němu pro­mlou­vám a on zase ke mně, stří­le­jí po nás, vše kolem nás vybuchu­je. Je to zne­po­ko­ji­vé a inten­ziv­ní, ale zábav­né víc než coko­li jiné­ho, pro­to­že Antonova posta­va má vel­ké srd­ce stej­ně jako Anton sám.”

Když při­šel na řadu polo­vič­ní Vulkánec Spock (Zachary Quinto), scé­náris­té ihned vědě­li, že ho chtě­jí spá­ro­vat s haš­te­ři­vým dok­to­rem “Kostrou” McCoyem (Karl Urban). Jako Kirkovi nej­bliž­ší přá­te­lé se muse­jí při svých roz­hod­nu­tích dívat jeden dru­hé­mu do očí.

“Vztah mezi Spockem a Kostrou byl vždy ‘fas­ci­nu­jí­cí’, jak se říká, a vel­mi zábav­ný, pro­to­že jsou v mno­ha ohle­dech zce­la odliš­ní,” vysvět­lu­je Pegg. “Přesto někde tam hlu­bo­ko je vel­ké přá­tel­ství, kte­ré jsme chtě­li pro­zkou­mat.”

 “Kostra a Spock jsou odliš­ní tak, jak jen můžou být,” říká Quinto. “Zatímco Kirk a Spock jsou dvě stra­ny téže min­ce, Kostra a Spock pros­tě mají zce­la opač­ný modus ope­ran­di.”

“Uvidíte, jak se vztah Kostry a Spocka vyví­jí jako nikdy před­tím,” dopl­ňu­je Urban. “Obě posta­vy jsou na kři­žo­vat­ce a vyrov­ná­va­jí se s vlast­ní­mi vnitř­ní­mi dile­ma­ty. Být uvěz­ně­ný na mimo­zem­ské pla­ne­tě je nutí ke vzá­jem­né kon­fron­ta­ci.”

“Spock je v tom­to fil­mu dale­ko více člo­vě­kem, je mno­hem víc zra­ni­tel­ný,” vysvět­lu­je Quinto. “Oceňuji chví­le, kdy Spock namís­to akce dosta­ne tiš­ší momen­ty, kte­ré je zábav­né a zají­ma­vé hrát.”

Po smr­ti her­ce Leonarda Nimoye chtě­li tvůr­ci ve fil­mu vzpo­me­nout i smrt Spocka z původ­ní časo­vé linie a uká­zat, jaký to mělo dopad na mlad­ší­ho Spocka.

“Leonard Nimoy byl vel­mi talen­to­va­ný herec, kte­rý se stal mým dob­rým pří­te­lem,” řekl Abrams. “Chtěli jsme mu vzdát čest tím, že zmí­ní­me jeho smrt také ve fil­mu. Myslím, že by bylo špat­né neu­dě­lat to.”

“Bylo to pro mě hod­ně těž­ké,” řekl Quinto. “Protože jsme si byli hod­ně blíz­cí a byli jsme přá­te­lé až do kon­ce. Simon a Doug odved­li sku­teč­ně fan­tas­tic­kou prá­ci v tom, jak mu vzda­li poctu v pří­bě­hu, a mys­lím, že by byl hrdý, vděč­ný a tro­chu v roz­pa­cích. Je to ele­gant­ní pocta, za kte­rou jsem rád.”

Poté, co Spock utr­pí zra­ně­ní, se Kostra ocit­ne v pro něj nepo­ho­dl­né situ­a­ci. “On je sou­cit­ný lékař se srd­cem ze zla­ta, kte­rý se dostal do situ­a­ce, ve kte­ré bude nucen brát život mís­to toho, aby ho zachra­ňo­val,” popi­su­je Urban. “Ve sví­zel­né situ­a­ci se z donu­ce­ní stá­vá bru­čoun­ským akč­ním hrdi­nou.”

“Kostra je posta­vou, kte­rou lidé oprav­du milu­jí, a nikdy jsem neměl pocit, že by dostal, co mu nále­ží,” uva­žu­je Pegg. “Tohle byla naše pří­le­ži­tost napra­vit to.”

“Jak jsem dospí­val, Kostra byl mou oblí­be­nou posta­vou,” dodá­vá Lin, “a Karl vždyc­ky chtěl pro svo­ji posta­vu víc pro­sto­ru.”

“Moc rád pra­cu­ju s Karlem,” řekl Quinto. “Je s ním legra­ce. Byla zába­va vidět ho ten­to­krát nako­pat pár zad­ků. Jde mu to.”

Kromě ztrá­ty Enterprise je dal­ším zlo­mem také konec vzta­hu Spocka a Uhury (Zoe Saldana).

Saldana k tomu říká: “Pracují spo­lu, je tedy vel­mi pro­fe­si­o­nál­ní se roze­jít. Jsou na pěti­le­té misi, a i když jsou vel­mi una­ve­ní a stýská se jim po domo­vě, roz­hod­li se upřed­nost­nit misi a nepře­ná­šet stres na své kole­gy.”

Ještě před tím, než se Spock a Uhura sta­čí řád­ně domlu­vit na roz­cho­du, je loď zni­če­na a Uhura uvíz­ne na pla­ne­tě Altamid se Sulu (John Cho).

Cho stej­ně jako Pegg rea­go­val na ztrá­tu Enterprise cit­li­vě. “Pokaždé mi láme srd­ce, když vidím, že Enterprise trpí. Jsem kor­mi­del­ník, tak­že cítím urči­tou odpo­věd­nost. Tentokrát je to obzvlášť bru­tál­ní,” řekl Cho.

“Bez lodi vzni­ká nerov­no­vá­ha, kte­rá vytvá­ří vel­ké napě­tí,” pokra­ču­je Cho. “Když jsem četl scé­nář popr­vé, líbi­lo se mi, jak moc mi při­po­mí­ná původ­ní seri­ál – ten humor a nezná­mo, pocit souná­le­ži­tos­ti s posád­kou. Užil jsem si spous­tu zába­vy v men­ších scé­nách se Zoe.”

“Znám Johna roky. Mám ráda jeho smy­sl pro humor a nad­še­ní pro posta­vy, kte­ré hra­je,” dodá­vá Saldana. “Zjistila jsem v tomhle fil­mu, že Uhura a Sulu jsou si vel­mi podob­ní prá­vě v tom závaz­ku ke služ­bě a ve víře v posád­ku. Spoléhají na ni, stej­ně jako posád­ka spo­lé­há na ně. Je to jako mezi Johnem a mnou a tvůr­čím týmem.”

“John hrál v mém prv­ním fil­mu Better Luck Tomorrow. Tehdy jsem ješ­tě pla­til fil­my kre­dit­ní­mi kar­ta­mi, ale John už měl za sebou roli v Prci, prci, prcič­ky. Od té doby jsme oba ušli vel­ký kus ces­ty. Je úžas­né dostat po dva­nác­ti letech šan­ci pra­co­vat spo­lu zno­vu.”

Spoluscenárista Simon Pegg se vra­cí jako šéfin­že­nýr Montgomery Scott, zná­mý svě­tu pop­kul­tu­ry coby “Scotty.”

“Z celé posád­ky je Scotty na začát­ku fil­mu asi nej­spo­ko­je­něj­ší,” vysvět­lu­je Pegg. “Dělá si své věci v útro­bách lodi, udr­žu­je je v cho­du, ale jak je zřej­mé, rych­le o to všech­no při­jde.”

Scotty se ocit­ne závis­lý na Jaylah (nově pří­cho­zí posta­va, kte­rou ztvár­ni­la Sofia Boutella). Jaylah je žena se sil­nou vůlí, tech­no­lo­gic­ky zběh­lý mimo­zem­ský spo­je­nec, kte­rý Scottymu zachrá­ní na pla­ne­tě Altamid život.

“Po urči­tou dobu žije Jaylah na pla­ne­tě Altamid sama,” popi­su­je Boutella.  “Stará se o sebe, dokud se neob­je­ví Scotty. Uvědomí si, že by z nich moh­li být přá­te­lé. A přes­to­že je Jaylah defen­ziv­ní a brá­ní se, mezi ní a Scottym se vyvi­ne vztah jako mezi sestrou a bra­t­rem.”

“Sofia nás všech­ny okouz­li­la,” dodá­vá Pegg. “Osvojila si posta­vu tako­vým způ­so­bem, že byla zába­va být jejím par­ťá­kem ve fil­mu. Je vyna­lé­za­vá a hou­žev­na­tá. Zbožňuju tu její zvlášt­ní syn­tak­tic­kou řeč, kte­rá z ní děla mimo­zemš­ťan­ku. Je neu­vě­ři­tel­ně sym­pa­tic­ká.”

Maskéry čeka­la v pří­pa­dě Jaylah nároč­ná prá­ce, i pro­to někdy pro Boutellu začí­nal natá­če­cí den dřív, než skon­čil ten před­cho­zí ostat­ním her­cům.

“Byly dny, kdy jsem muse­la vstá­vat o půl jed­né v noci, aby mě namas­ko­va­li na ran­ní natá­če­ní,” popi­su­je Boutella. “Je to dlou­hý, ale zábav­ný pro­ces. Když jste v křes­le tako­vou dobu, dosta­ne­te se do medi­ta­tiv­ní­ho sta­vu, kte­rý vám pomů­že pono­řit se do posta­vy.”

 “Chtěli jsme, aby Jaylah vyční­va­la,” vysvět­lu­je návr­hář masek Joel Harlow. “Myslím, že bílé a čer­né linie v kom­bi­na­ci s žeb­ro­vá­ním vla­sů jí dodá­va­jí neza­po­me­nu­tel­ný vzhled.”

 “Jaylah je mojí oblí­be­nou novou posta­vou” dodá­vá Abrams. “Je tem­pe­ra­ment­ní, slad­ká, zábav­ná, tvr­dá jako kámen. Důležitý spo­je­nec posád­ky. A Sofia odved­la parád­ní prá­ci.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Star Trek: Do neznáma - možná poslední film s novou posádkou28. května 2020 Star Trek: Do neznáma - možná poslední film s novou posádkou Tak se nám zase vrátil Star Trek. Jedná se o 13. díl filmové série, která začala před dlouhými 38 lety. Mnoho filmů bylo úspěšných, některé méně.  Ale restart v 11. dílu filmové série […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek: Do neznáma - “Podivuhodné nové světy”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “Podivuhodné nové světy” Úkol vytvořit mimozemské světy filmu Star Trek: Do neznáma připadl návrháři Thomasi Sandersovi. Pro natáčení v lokacích a ateliérech ve Vancouveru, B. C. a Dubaji vytvořil Tom Sanders […] Posted in Speciály
  • Star Trek: Do neznáma - “50 mimozemských druhů”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “50 mimozemských druhů” Kromě Jaylah a Kralla vytvořili maskéři a kostyméři více než 50 unikátních mimozemských druhů pro tento film. “Máme víc mimozemšťanů v tomto filmu, než měly ty dva předchozí dohromady,” […] Posted in Speciály
  • Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch” Idris Elba se připojil k týmu jako “Krall,” nepřátelský cizinec, který je zodpovědný za zničení Enterprise. “Nechtěl jsem hrát archetypálního padoucha,” říká Elba. “Věděl jsem, že bude […] Posted in Speciály
  • Star Trek: Do neznáma - “Nový kapitán Enterprise”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “Nový kapitán Enterprise” “Práce na Star Treku pro mě byla jednou z nejšťastnějších zkušeností,” řekl producent J.J. Abrams, muž zodpovědný za to, že přivedl k novému životu fenomén, který letos slaví 50. výročí. […] Posted in Speciály
  • Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse21. května 2020 Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse Něco si vyjasněme hned ze startu: nejsem trekkie, nikdy jsem nebyl a ani přes výjimečný zážitek z Abramsova nového filmu se jím stát nehodlám. Avšak právě to byl jeden z impulzů, které mě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek: Do temnoty: 90%24. května 2013 Star Trek: Do temnoty: 90% A už je to tady. Další úspěšný film. J.J. Abrams jde od úspěchu k úspěchu. Po seriálu Ztraceni začal s Mission Imposibble III. A svojí aktuální hvězdnou Star dokázal návrat ke klasickým […] Posted in Filmové recenze
  • STAR TREK: DO TEMNOTY: Vesmír: Tváří v tvář temnotě20. května 2013 STAR TREK: DO TEMNOTY: Vesmír: Tváří v tvář temnotě Po čtyřech televizních seriálech, 11 filmech a bezpočtu vesmírných snů, zažijí diváci poprvé Star Trek trojrozměrný. Ve filmu „Star Trek” z roku 2009 vyrazila skupina každopádně slibných, […] Posted in Speciály
  • STAR TREK: DO TEMNOTY20. května 2013 STAR TREK: DO TEMNOTY Pro letošní léto připravil režisér J. J. Abrams film „Star Trek: Do temnoty” – epický příběh mladých důstojníků z vesmírné lodi Enterprise. Abrams dal opět dohromady tým, který pokračuje v […] Posted in Speciály
  • Rychle a zběsile 6 - 50 %6. června 2022 Rychle a zběsile 6 - 50 % Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53127 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72053 KB. | 20.07.2024 - 15:01:48