Kritiky.cz > Speciály > Star Trek: Do neznáma - “Podivuhodné nové světy”

Star Trek: Do neznáma - “Podivuhodné nové světy”

StarTrekPoster
StarTrekPoster
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Úkol vytvo­řit mimo­zem­ské svě­ty fil­mu Star Trek: Do nezná­ma při­pa­dl návr­há­ři Thomasi Sandersovi. Pro natá­če­ní v loka­cích a ate­li­é­rech ve Vancouveru, B. C. a Dubaji vytvo­řil Tom Sanders drs­nou zpus­to­še­nou pla­ne­tu Altamid a met­ro­po­li 23. sto­le­tí jmé­nem Yorktown.

“Chtěli jsme, abys­te měli pocit, že jste někde úpl­ně jin­de,” říká Sanders. “Jako v ces­to­pi­se.”

“Ve Star Treku nemá­te mož­nost jít točit na roh uli­ce jen tak z roz­ma­ru,” dodá­vá Lin. “Rád jsem s Tomem pra­co­val, pro­to­že jsem mohl při­jít do jeho díl­ny a vidět ty úžas­né mode­ly.”

Na mod­ré pla­ne­tě Altamid se ode­hrá­vá vel­ká část dru­hé­ho děj­ství. Je to Krallova základ­na, a to kvů­li pří­tom­nos­ti vzác­né­ho, živou­cí­ho, nuk­le­ár­ní­ho mate­ri­á­lu nazý­va­né­ho “blu­e­balt”, kte­rý může být vyu­žit jako zdroj ener­gie nebo k vytvo­ře­ní orga­nic­kých struk­tur.

Kulisy pla­ne­ty Altamid byly posta­ve­ny v kame­no­lo­mu v Pitt Meadow ve Vancouveru. Po pro­zkou­má­ní lomu Sanders zkon­stru­o­val mini­a­tu­ru toho, jak by Krallův kom­plex mohl vypa­dat. “Když jsem viděl lom neda­le­ko Vancouveru, zvo­lil jsem opač­ný pří­stup. Chtěl jsem, aby to mělo tuto nád­her­nou struk­tu­ru, aby to byl kle­not upro­střed pří­šer­né destruk­ce a hro­ma­dy kame­ní.”

Lom samot­ný se uká­zal být vlast­ním mimo­zem­ských svě­tem, plným nebez­pe­čí a pře­kva­pe­ní.

“Jakmile jste při­šli z kop­ce dolů, bylo o 8 stup­ňů tep­le­ji,” vzpo­mí­ná Sanders. “Kromě ved­ra tam byly vel­mi ost­ré ská­ly. Herci i štáb muse­li být vel­mi opa­tr­ní, aby si nikdo nezlo­mil nohu nebo něco jiné­ho. Myslím, že to kaž­dé­mu pomoh­lo pono­řit se do své role.”

Za futu­ris­tic­ky uto­pic­kým Yorktownem se celý tým vydal do Dubaje.

“V mno­ha ohle­dech je Yorktown ztě­les­ně­ním vize budouc­nos­ti Genea Roddenberryho: obrov­ská spo­leč­nost všech dru­hů lidí a mimo­zemš­ťa­nů, žijí­cích míru­mi­lov­ně ved­le sebe,” vysvět­lu­je Lin. “Mluvili jsme i o tom nato­čit Yorktown v ate­li­é­rech, ale nemys­lel jsem si, že by tak bylo mož­né zachy­tit roz­měr toho­to měs­ta. Chtěl jsem, aby to bylo hma­ta­tel­né, reál­né, ne jen dva chláp­ci před zele­ným poza­dím.”

“Trochu jsem závi­děl, když jsem viděl, co Justin doká­zal s Yorktownem,” říká Abrams. “Máte všech­ny ty růz­né civi­li­za­ce, kul­tu­ry a dru­hy pohro­ma­dě na jed­nom mís­tě, repre­zen­tu­jí­cí vše, čím je Federace, a ješ­tě tak skvě­lým způ­so­bem.”

Natáčení ve Vancouveru a Dubaji her­ce stme­li­lo neče­ka­ným způ­so­bem.

“Minulé dva fil­my jsme toči­li v Los Angeles, tak­že jsme kaž­dou noc jez­di­li domů,” vysvět­lu­je Urban. “Tenhle film byl spíš jako let­ní tábor, o pauzách jsme spo­lu vyrá­že­li ven, pro­to­že jsme niko­ho jiné­ho ve měs­tě nezna­li. A tak jsme si uži­li spous­tu zába­vy – lyžo­va­li jsme, potá­pě­li se, navští­vi­li jsme Velkou meši­tu v Abu Dhabi. Dubaj je úžas­ná a my všich­ni jsme si byli ješ­tě blíž. Pro mě to byla nej­lep­ší část téhle prá­ce.”

Nováčci se vel­mi lehce začle­ni­li do Star Trek rodi­ny.

“Ostatní byli hned prv­ní den vel­mi pří­jem­ní,” potvr­zu­je Elba. “Tahle par­ta je jako dob­ře nao­le­jo­va­ný stroj. Mají skvě­lý smy­sl pro humor a žád­ný se nebe­re pří­liš váž­ně.”

“Jsou jako rodi­na,” vší­má si Boutella. “Je mezi nimi tolik krás­né ener­gie a je to znát na plát­ně. Je úžas­né být toho sou­čás­tí. Jsem vel­mi vděč­ná. Hodně jsem se toho nau­či­la, a teď nemys­lím jen pro­fe­si­o­nál­ní strán­ku věci. To pou­to mezi lid­mi a vzta­hy, kte­ré jsem si vytvo­ři­la na pla­ce, je něco, co si chci ucho­vat a vzít s sebou domů.”

“Až se podí­vá­te na film, uvi­dí­te to spo­je­ní mezi posta­va­mi, pro­to­že her­ci samot­ní jsou jako rodi­na,” říká Lin.

“Jako zázra­kem jsme našli tuhle par­tu her­ců, kte­ří jsou tak dob­ří,” uvá­dí Abrams. “Je mezi nimi fami­li­ár­ní, auten­tic­ké pou­to vel­mi podob­né původ­ní­mu Star Treku, vizi Genea Roddenberryho. Všichni utvá­ří­me rodi­ny s lid­mi, s kte­rý­mi nás něco pojí, s kte­rý­mi pra­cu­je­me nebo kte­rý­mi se obklo­pu­je­me. Star Trek je urči­tým spl­ně­ným snem. Je to mís­to, kde je vaše prá­ce důle­ži­tá, stej­ně jako vaše sta­teč­nost, loa­ja­li­ta a inte­lekt. O tom je Star Trek, kte­rý je sil­ný, opti­mis­tic­ký, vzru­šu­jí­cí a šoku­jí­cí, pře­kva­pu­jí­cí a někdy i srd­cervou­cí. Je to budouc­nost, kte­rá je vel­mi svět­lá, a i když si mys­lím, že 50. výro­čí je obrov­ský mil­ník, tak věřím, že bude ješ­tě mno­ho dal­ších.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Star Trek: Do neznáma - možná poslední film s novou posádkou28. května 2020 Star Trek: Do neznáma - možná poslední film s novou posádkou Tak se nám zase vrátil Star Trek. Jedná se o 13. díl filmové série, která začala před dlouhými 38 lety. Mnoho filmů bylo úspěšných, některé méně.  Ale restart v 11. dílu filmové série […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek: Do neznáma - “50 mimozemských druhů”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “50 mimozemských druhů” Kromě Jaylah a Kralla vytvořili maskéři a kostyméři více než 50 unikátních mimozemských druhů pro tento film. “Máme víc mimozemšťanů v tomto filmu, než měly ty dva předchozí dohromady,” […] Posted in Speciály
  • Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch” Idris Elba se připojil k týmu jako “Krall,” nepřátelský cizinec, který je zodpovědný za zničení Enterprise. “Nechtěl jsem hrát archetypálního padoucha,” říká Elba. “Věděl jsem, že bude […] Posted in Speciály
  • Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka” Scénáristy, kteří byli zodpovědní za to, že vezmou posádku tam, kam se dosud nikdo nevydal, jsou startrekový nováček Doug Jung (Dark Blue, Banshee) a herec a spoluscenárista Simon […] Posted in Speciály
  • Star Trek: Do neznáma - “Nový kapitán Enterprise”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “Nový kapitán Enterprise” “Práce na Star Treku pro mě byla jednou z nejšťastnějších zkušeností,” řekl producent J.J. Abrams, muž zodpovědný za to, že přivedl k novému životu fenomén, který letos slaví 50. výročí. […] Posted in Speciály
  • Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse21. května 2020 Star Trek - druhá nastartovaná série J.J. Abramse Něco si vyjasněme hned ze startu: nejsem trekkie, nikdy jsem nebyl a ani přes výjimečný zážitek z Abramsova nového filmu se jím stát nehodlám. Avšak právě to byl jeden z impulzů, které mě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek: Do temnoty: 90%24. května 2013 Star Trek: Do temnoty: 90% A už je to tady. Další úspěšný film. J.J. Abrams jde od úspěchu k úspěchu. Po seriálu Ztraceni začal s Mission Imposibble III. A svojí aktuální hvězdnou Star dokázal návrat ke klasickým […] Posted in Filmové recenze
  • STAR TREK: DO TEMNOTY: Vesmír: Tváří v tvář temnotě20. května 2013 STAR TREK: DO TEMNOTY: Vesmír: Tváří v tvář temnotě Po čtyřech televizních seriálech, 11 filmech a bezpočtu vesmírných snů, zažijí diváci poprvé Star Trek trojrozměrný. Ve filmu „Star Trek” z roku 2009 vyrazila skupina každopádně slibných, […] Posted in Speciály
  • STAR TREK: DO TEMNOTY20. května 2013 STAR TREK: DO TEMNOTY Pro letošní léto připravil režisér J. J. Abrams film „Star Trek: Do temnoty” – epický příběh mladých důstojníků z vesmírné lodi Enterprise. Abrams dal opět dohromady tým, který pokračuje v […] Posted in Speciály
  • Rychle a zběsile 6 - 50 %6. června 2022 Rychle a zběsile 6 - 50 % Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52473 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72018 KB. | 20.07.2024 - 15:31:47