Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Star Trek: Do temnoty: 90%

Star Trek: Do temnoty: 90%

21
21
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

A už je to tady. Další úspěš­ný film. J.J. Abrams jde od úspě­chu k úspě­chu. Po seri­á­lu Ztraceni začal s Mission Imposibble III. A svo­jí aktu­ál­ní hvězd­nou Star doká­zal návrat ke kla­sic­kým koře­nům Sci-Fi. Fenomén Star Trek ve fil­mo­vé podo­bě je už sta­rý 34 let. V roce 1979 při­šel prv­ní Star Trek – Movie, jako odpo­věď na Hvězdné Války. Hvězdné Války svo­ji úspěš­nos­ti udr­že­ly na roz­díl od Star Treku, kte­rý v roce 1994 pře­šel na novou posád­ku, v 7. díle (Star Trek VII: Generace), a posled­ním fil­mem z nové posád­ky byl neú­spěš­ný 10. Díl Star Trek X: Nemesis. Až J.J. Abrams v roce 2009 doká­zal zase hvězdy vesmír­né ces­ty vrá­tit zpět.

Jeho návrat s původ­ní posád­kou James T. Kirka, Spockem, „Kostrou“ a dal­ší čle­ny posád­ky se poda­řil. Tím, že nové díly umís­til do alter­na­tiv­ní linie a původ­ní linii pří­bě­hu Star Treku zacho­vá­val pou­ze Leonard Nimoy, zno­vu vrá­til Sci-fi budouc­nos­ti ces­to­vá­ní po pla­ne­tách lesk.

Změna je vidět hlav­ně na moder­ním akč­ním poje­tím veš­ke­rých akcích a dia­lo­zích, kte­ré doká­žou v let­mém kulo­met­ném sle­du říct mno­ho slov. Autoři fil­mo­vých titul­ků mají troš­ku více prá­ce, aby doká­za­li rych­lou ame­ric­kou mlu­vu umís­tit do limi­to­va­ných titul­ků.

1
Akce je také opro­ti prv­ním dílům veli­ce rych­lá a nenu­dí. To vše doká­zal změ­nit J. J. Abrams, aby se Star Trek vrá­til do úspěš­ných vod.

V prv­ním díle jsme se ocit­li v his­to­rii kapi­tá­na Jamese T. Kirka, kte­rý tepr­ve pozná­vá své­ho vel­ké­ho pří­te­le Spoka. V dru­hém díle se jejich vzta­hy pro­hlu­bu­jí a jejich vzá­jem­ná důvě­ra též. Na roz­díl od prv­ní­ho dílu, kte­rý byl pou­ze o sezná­me­ní, tak dru­hý díl je už o nové spo­leč­né akci.

4

Příběh začí­ná na rutin­né misi, kte­rá nepro­bí­há, tak si Kirk i Spok před­sta­vu­je a díky chy­bám a poru­še­ní základ­ní směr­ni­ce. Pro nezna­lé: „Neodhalovat totož­nost ani pova­hu mise. Nevměšovat se do spo­le­čen­ské­ho vývo­je dané pla­ne­ty. Nešířit infor­ma­ce o vesmí­ru, jiných svě­tech nebo pokro­či­lých civi­li­za­cích“. Kirk je suspen­do­ván a ztra­tí svo­ji loď. Naštěstí pro pří­běh si scé­náris­té vymys­le­li útok na muze­um a násled­ný aten­tát na nej­lep­ší kapi­tá­ny a admi­rá­ly, a tak je o kom­pli­ko­va­ný pří­běh posta­rá­no.

Veškeré změ­ny opro­ti původ­ním Star Trek fil­mům jdou k duhu. Tím, že veš­ke­ré pří­běh pro­bí­há v nové alter­na­tiv­ní linii, si tvůr­ci moh­li dovo­lit nové mimo­zemš­ťa­ny, nové pla­ne­ty, nové lodě,  ale hlav­ně naráž­ky na původ­ní akce a posta­vy.

2

Je ale ško­da, že scé­na­ris­té nevy­mys­le­li pří­běh, kte­rý už Star Trek neznal. Nejznámější zápo­rák Khan Noonien Singh se zno­vu obje­vu­je. Po veli­ce cha­rak­te­ris­tic­kém Ricardo Montalbánovi si tvůr­ci zvo­li­li nové­ho her­ce Benedicta Cumberbatcha, kte­rý doká­zal pokra­čo­vat ve veli­ce dob­rém odka­zu. Bohužel, spí­še bohu­dík, na něm, na zápo­rá­ko­vi Khanovi, celý film sto­jí. Ale je to dob­ře.  Film bez pořád­né­ho zápo­rá­ka by nebyl správ­ný. Kde by bylo Mlčení Jehňátek bez Hannibala a Avengers bez Lokiho.

Trikově je film veli­ce pove­de­ný, sto­pro­cent­ně bez chyb. Veškeré tri­ko­vé sek­ven­ce nej­ví­ce vyzní v IMAXu. Bohužel nebyl na for­mát IMAX nato­čen celý film, pou­ze 30 minut, a tak ty ostat­ní sek­ven­ce jsou opro­ti akč­ním scé­nám degra­do­va­né. Pro mé oči dokon­ce i neza­os­tře­né. Je to pou­ze z toho­to důvo­du, že se nedal celý film na 70mm IMAX for­mát nato­čit celý a dochá­zí k ústup­kům kvů­li těž­kos­ti samot­ných kamer a limi­tům natá­če­ní. Části, kte­ré jsou pro IMAX roz­mě­ry jsou roz­ší­ře­ny na for­mát 1,9:1, opro­ti stan­dart­ním 2,4:1.

3

Mám vel­kou výtku pro skla­da­te­le Michaela Giacchina, kte­rý pro­za­tím nedo­ká­zal hudeb­ní slož­ku fil­mu sklou­bit s his­to­rií. Jediné, co je z jeho tvor­by zapa­ma­to­va­tel­né, je úvod­ní hudeb­ní motiv, kte­rý je při úvod­ních titul­cích dis­tri­bu­to­ra a pro­du­cen­ta. Sice tato část je i někte­rých chví­lích zno­vu zahrá­na, ale v hla­vě mi nezní. Stále si vzpo­mí­nám na motiv Star Treku, kte­rý zazněl v prv­ním fil­mu s původ­ní posád­kou od skla­da­te­le Jerry Goldsmitha. A též mi zní v hla­vě původ­ní seri­á­lo­vý motiv, kte­rý je zvo­len ke koneč­ným titul­kům od Alexandra Courage.

A jak se mi ve srov­ná­ní s letoš­ní­mi fil­my, kte­ré jsem viděl a o kte­rých vím, film líbí? Je to, zřej­mě aktu­ál­ně nej­lep­ší film toho­to roku, ale recyk­la­cí záplet­ky z II dílu (Star Trek II: Khanův hněv) si film pohor­šil. Recyklace sebe­obě­to­vá­ní hlav­ní posta­vy, zasvě­ce­ní už vědí, není pro film též dob­rá vizit­ka. Je to ško­da, pro­to­že ori­gi­nál­ním zápo­rá­kem a neo­pa­ko­vá­ním záplet­ky by byl film doko­na­lý. Proto dávám fil­mu 90%.


Podívejte se na hodnocení Star Trek: Do temnoty na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53883 s | počet dotazů: 245 | paměť: 72649 KB. | 18.06.2024 - 02:22:57