Kritiky.cz > Speciály > STAR TREK: DO TEMNOTY

STAR TREK: DO TEMNOTY

StarTrek1
StarTrek1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro letoš­ní léto při­pra­vil reži­sér J. J. Abrams film „Star Trek: Do tem­no­ty” – epic­ký pří­běh mla­dých důstoj­ní­ků z vesmír­né lodi Enterprise. Abrams dal opět dohro­ma­dy tým, kte­rý pokra­ču­je v duchu fil­mo­vé­ho hitu Star Trek z roku 2009. Na své dru­hé ces­tě pro­jdou těž­ší­mi akce­mi, vět­ší emoč­ní zátě­ží a Enterprise čeká šacho­vá par­tie na život a na smrt s neza­sta­vi­tel­nou destruk­cí. Otřese se vše, v co ženy a muži na Enterprise věří: lás­ka již není bez otaz­ní­ků, v přá­tel­ství se obje­ví trh­li­ny a jedi­né rodi­ně, kte­rá kapi­tá­nu Kirkovi zby­la – posád­ce, jíž velí - je potře­ba při­nést obě­ti.

Vše začí­ná návra­tem domů. I když se Enterprise vra­cí na Zemi v důsled­ku kon­tro­verz­ní galak­tic­ké udá­los­ti, její­ho sebe­vě­do­mé­ho kapi­tá­na to stá­le táh­ne zpát­ky ke hvězdám na dal­ší dlou­hou prů­zkum­nou a míro­vou misi. Ale na mod­ré pla­ne­tě není všech­no v pořád­ku. Ničivý tero­ris­tic­ký útok odha­lil straš­nou rea­li­tu: Hvězdná flo­ti­la byla napa­de­na z vlast­ních řad a toto odpad­lic­tví zane­chá celý svět v kri­zi. Kapitán Kirk vede Enterprise na misi, kte­rá se nepo­do­bá niče­mu od Klingonu po san­fran­ciský záliv. Nepřítel na palubě Enterprise dis­po­nu­je šoku­jí­cí­mi niči­vý­mi schop­nost­mi. A tak Kirk vede svou posád­ku do tem­né říše pochyb­nos­tí, ve kte­ré nikdy před­tím neby­li, pohy­bu­jí se na tenouč­ké hra­ni­ci mezi přá­tel­stvím a nepřá­tel­stvím, pomstou a spra­ve­dl­nos­tí, totál­ní vál­ky a neko­neč­ných mož­nos­tí jed­not­né budouc­nos­ti.

V Enterprise se vra­cí posád­ka, kte­rou už divá­ci zna­jí z fil­mu J. J. Abrama „Star Trek”: Chris Pine jako kapi­tán James T. Kirk, Zachary Quinto v roli prv­ní­ho důstoj­ní­ka Spocka, Karl Urban jako dok­tor Leonard „Kostra” McCoy, Simon Pegg jako vrch­ní inže­nýr „Scotty” Scott, Zoe Saldana jako komu­ni­kač­ní důstoj­ni­ce Uhura, John Cho jako kor­mi­del­ník Hikaru Sulu, Anton Yelchin jako Pavel Čechov a Bruce Greenwood v roli admi­rá­la Christophera Pikea. Štáb dopl­nil Benedict Cumberbatch v roli záhad­né­ho vesmír­né­ho tero­ris­ty Johna Harrisona, Alice Eve jako nová­ček posád­ky Carol Marcusová a Peter Weller jako admi­rál Hvězdné flo­ti­ly, kte­rý se s Enterprise dosta­ne do kon­flik­tu.

Film byl nato­čen v extrém­ně vyso­kém roz­li­še­ní IMAX a bude uvá­děn ve 3D, což pub­li­ku umož­ní nahléd­nout do svě­ta Star Treku zce­la novým způ­so­bem.

Paramount Pictures a Skydance uvá­dě­jí film spo­leč­nos­ti Bad Robot Production „Star Trek: Do tem­no­ty”. Režie J .J. Abrams. Scénář Robert Orci & Alex Kurtzman & Damon Lindelof, na moti­vy Star Trek Genea Roddenberryho. Produkce J. J. Abrams, Bryan Burk, D. Lindelof, R. Orci a A. Kurtzman, výkon­ný­mi pro­du­cen­ty jsou Jeffrey Chernov, David Ellison, Dana Goldberg a Paul Schwake. Do fil­mo­vé­ho štá­bu pat­ří také kame­ra­man Dan Mindel, výtvar­ník Scott Chambliss, kos­tým­ní výtvar­ník Michael Kaplan, stři­hač­ky Maryann Brandon a Mary Jo Markey a skla­da­tel Michael Giacchino. Filmové vesmír­né vizu­ál­ní efek­ty a ani­ma­ce opět vytvo­ři­li kou­zel­ní­ci z Industrial Light & Magic, pod tak­tov­kou Rogera Guyetta, kte­rý byl za svou prá­ci na „Star Treku” nomi­no­ván na Oscara.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77060 s | počet dotazů: 245 | paměť: 73043 KB. | 20.05.2024 - 00:56:15