Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Trek: Do neznáma - možná poslední film s novou posádkou

Star Trek: Do neznáma - možná poslední film s novou posádkou

Sta02
Sta02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak se nám zase vrá­til Star Trek. Jedná se o 13. díl fil­mo­vé série, kte­rá zača­la před dlou­hý­mi 38 lety. Mnoho fil­mů bylo úspěš­ných, někte­ré méně.  Ale restart v 11. dílu fil­mo­vé série slav­né his­to­rii pomoh­la.

Tak zno­vu po osmi letech vrá­ti­la rebo­o­to­va­ná posád­ka slav­né Enteprise, kte­rou ovlád­la posád­ka z alter­na­tiv­ní linie, kde jsou slav­né posta­vy ve mla­dém podá­ní. První dva fil­my zre­ží­ro­val J.J. Abrams, kte­rý si odbě­hl ke Star Wars, a tak jeho otě­že pře­vzal Justin Lin, kte­rý se pro­sla­vil režií 4 dílů série Rychle a zbě­si­le.

ST01

Díky tomu, že auto­rem scé­ná­ře je Simon Pegg, tak se do fil­mu dosta­lo mno­ho odka­zů na seri­á­ly v rám­ci celé 50. leté his­to­rie celé­ho seri­á­lu. Nejedná se totiž o suchý film bez humo­ru, fanouš­ci, kte­ří nazpa­měť veš­ke­ré sou­vis­los­ti postav, slav­né bitvy ve vesmí­ru, tak si budou pomlaská­vat bla­hem.

Oproti před­cho­zím dvě­ma fil­mům se nejed­ná sní­mek, kte­rý se věnu­je jenom akci.  Justin Lin akč­ní scé­ny doká­zal nato­čit dob­ře, v někte­rých ohle­dech snad i lépe než Abrams. Enterprise si pro­hlíd­ne­me z mno­ha nových úhlů. Jedná se film dob­rých dia­lo­gů, kte­ré v rám­ci Star Treku poba­ví, vrá­tí nás do zpět do neko­neč­ných misí hlav­ních postav, do obje­vo­vá­ní nezná­mé­ho a hlav­ně boji pro­ti pro­tiv­ní­kům, kte­ří mají své před­sta­vy o dob­ro Spojené fede­ra­ce pla­net.

Sta03

Posádka her­ců se už ve tře­tím fil­mu tolik spřá­te­li­la, že kaž­dá chvil­ka, mezi sta­rý­mi zná­mý­mi posta­va­mi, je vel­mi zábav­ná a přes­ně odpo­ví­dá posád­ce, kte­rá během tří let zís­ka­la mno­ho zku­še­nos­tí a zážit­ků.

Michael Giacchino zno­vu slo­žil správ­nou hud­bu k celé­mu fil­mu, i když je prav­da, že Jerry Goldsmith byl stá­le lep­ší, ale nebu­du to  srov­ná­vat, je moder­ní doba, ale při­znej­me to, v někte­rých chví­lích fil­mu jsem potě­šil, že nikdy neslo­ží nic, co by děla­lo ostu­du celé­mu fil­mu. Když odsu­nu hud­bu z kon­co­vých titul­ků (Alexandera Courage) a Rihannu, tak scé­nář fil­mu je v jed­né čás­ti opsán z prv­ní­ho Star Trek fil­mu. Loď Enteprise pro­vá­dí vel­mi podob­ný prů­let u nové sta­ni­ce, jako trans­port­ní letoun v roce 1987. Zazní i podob­ná hud­ba, kte­rá odká­že na to, co je na fil­mo­vých Star Trek fil­mech to nej­lep­ší.

Sta04

Asi jsem na Star Trek tro­cha zamě­ře­ný, je to stá­le vel­ko­film, kte­rý veš­ke­ré před­cho­zí (fil­mo­vé, tele­viz­ní) tvor­bě vzdá­vá hold. Je jako část nikdy nekon­čí­cí­ho seri­á­lu. Epizoda, na kte­rou jsou vel­ké pení­ze, aby byl bez chy­bič­ky a pří­běh se neob­je­vo­val jenom v chudých kuli­sách. Splňuje kri­té­ria vel­ko­fil­mu, na kte­rý sice nebu­dou cho­dit davy, ale svým umě­lec­kým pří­no­sem odka­zu­je na ty nej­lep­ší Star Trek fil­my a epi­zo­dy seri­á­lu.

Simon Pegg jako scé­na­ris­ta pře­kva­pil, a to, že je film tak dob­rý, je hlav­ně jeho záslu­hou. Tam kde nejsou akč­ní scé­ny, tak jsou hlav­ně dia­lo­gy, kte­ré pros­tě dob­ře poba­ví. Tentokrát je to hlav­ně film pro fanouš­ky, ne pro vel­kou veřej­nost, kte­rá si odka­zy na 50. letou his­to­rii seri­á­lu pěk­ně vyba­ví. Odkazů v celém fil­mu je tolik, že se jim už věnu­je celý inter­net. Pro mě to nej­lep­ší film roku. V sebe­vra­žed­ném oddí­lu mi někte­ré věci pros­tě vadi­li, pozna­li se na něm veš­ke­ré pře­táč­ky a chy­by, na kte­ré tvůr­ci zapo­mně­li. Star Trek 13 je bez­chyb­ný, je mu věno­vá­no tolik lás­ky a peč­li­vos­ti, jak je potře­ba.


Foto: Paramount Pictures / Kimberley French


Recenze napsá­na ke dni pre­mi­é­ry 10. srp­na 2016


Podívejte se na hodnocení Star Trek: Do neznáma na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
8 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
komentář

Já nemůžu s auto­rem tak doce­la sou­hla­sit. Je to dob­rý film, ale nejsem si tak doce­la jis­tý jest­li je to dob­rý Star Trek.
Domnívám se že novo­do­bé Star Trek fil­my trpí stej­ný­mi nedu­hy jako novo­do­bé Star Wars, ty fil­my už se pros­tě nedr­ží ori­gi­ná­lu v těch pod­stat­ných věcech a sna­ží se nás chy­tit na laci­né nos­tal­gic­ké kecy a slav­né star­tre­ko­vé posta­vy.
Jako kdy­by si řek­li: „dáme jim Kirka a jeho posád­ku, navle­če­me je do původ­ních uni­fo­rem, nechá­me je říct pár původ­ních keců a zby­tek už si udě­lá­me po svym.„
Tady pros­tě někdo nepo­cho­pil, že Star Trek neni sou­bor jed­not­li­vých dílů seri­á­lů, do kte­ré­ho můžu při­dá­vat co se mi zlí­bí, ale je to celist­vý svět kte­rý byl tvo­řen 50 let.
Star Trek se stal slav­ným ne pro­to, že by měl kdo­ví jak úžas­né zpra­co­vá­ní a herec­ké výko­ny, ale pro­to, že to byl fan­tas­tic­ký svět, pro­pra­co­va­ný, kon­ti­nu­ál­ní a plný ide­á­lů.
Pro mili­o­ny fanouš­ků to byl dru­hý život a fan­ta­zie, kte­ré v kout­ku duše tak nějak věři­li a sni­li o tom, že to tak jed­nou bude.
Každá nová gene­ra­ce seri­á­lu sta­vě­la na před­cho­zích gene­ra­cích a fun­go­va­lo to, a dokon­ce se pove­dl i pře­rod do moder­ní­ho hávu a to v seri­a­lu Star Trek: Enterprise, kte­rý šikov­ně vyu­žil a v duchu star­tre­ku zpra­co­val obdo­bí před vzni­kem fede­ra­ce, kte­ré se v před­cho­zích seri­á­lech moc nepro­bí­ra­lo.
Vše co při­šlo po seri­á­lu Star Trek: Enterprise se kon­ti­nu­i­tou vůbec neza­bý­vá a dokon­ce si drze mění základ­ní aspek­ty svě­ta star tre­ku.
Jeden pří­klad za všech­ny: 50 let stří­lí enter­pri­se pha­se­rem, občas byl čer­ve­nej jin­dy mod­rej, někdy pro­ra­co­va­něj­ší jin­dy byly ani­ma­ce jed­no­duš­ší, ale za celou his­to­rii seri­á­lu by si fanou­šek nesple­tl výstřel z pha­se­ru tře­ba s las­se­ro­vým uka­zo­vát­kem.
Tím nechci říct že by byly ani­ma­ce nekva­lit­ní ale takhle pře­ce pha­ser nestří­lí, nestří­lel tak sko­ro 50let, jak si někdo může dovo­lit to změ­nit? To si nedo­vo­li­li ani ti pitom­ci od Star Wars, změ­nit zvuk a ani­ma­ci svě­tel­ný­ho meče.
Prostě aro­gan­ce novo­do­bých tvůr­cu ničí duši Star Treku a sna­ží se z něj udě­lat kon­zum­ní zába­vu kte­rá v kinech vydě­lá mili­o­ny ale to se star tre­kem udě­lat nejde a ako­rát ho to pohřbí.
Časem tenhle brak pře­vál­cu­jou ori­gi­ná­ly od net­fli­xu a jiné pro­jek­ty pro­to­že vykrá­dá­ním sta­rých pří­bě­hů bez poro­zu­mě­ní jejich pod­sta­ty se úspě­chu nedo­be­re­te.
Tohle není pocta Star Treku, je to uráž­ka, nech­te ho už rad­ši umřít než bys­te z něj děla­li Hollywoodskou sr***u.
Nechte nám naše sny a naši minu­lost a vymys­le­te si něco nové­ho, co se sta­ne legen­dou toho­to sto­le­tí.

Keny

Reakce na nesmy­sl­né změ­ny ve svě­tě Star Treku. Viděl jsem teď na coo­lu pár epi­zod Discovery a nějak jsem nepo­cho­pil, proč něko­ho napadlo pře­dě­lat vzhled klin­go­nů. Jednak pokud by autor chtěl, tak si mohl vymys­let rasu novou, kte­rá bude vypa­dat jak chce. A hlav­ně, kdy­by je aspoň změ­ni­li k lep­ší­mu, aby klin­gon vypa­dal jako váleč­ník, ale udě­lat z nich odpor­né potvo­ry, to si oprav­du neza­slou­ži­li. Svět se holt posu­nul dál a tak jsou na lodi koneč­ně také prv­ní homose­xu­á­lo­vé.

komentář

To mě teda vadí víc ti pře­dě­la­ní Klingoni než homose­xu­á­lo­vé, kte­ří v zása­dě do star tre­ku pat­ří a v uto­pic­ké spo­leč­nos­ti jakou fede­ra­ce je, se dá pře­po­klá­dat, že zde budou gay­o­vé ote­vře­ně při­jí­má­ni nebo ale­spoň tole­ro­vá­ni.
Spíš mě vadí to, jak jsou tam prvo­plá­no­vě umě­le nastr­če­ní jen kvů­li lobin­gu a tla­ku dneš­ních „gen­de­ro­vě práv­ních„ občan­ských sdru­že­ní a nezisko­vek.
Jejich homose­xu­a­li­ta nemá v seri­á­lu žád­ný význam a je tam jen pro­to aby tam byla, aby se neřeklo že jsou tvůr­ci homo­fob­ní.
Nicméně naroz­díl od pleša­tých klin­go­nů po che­mo­te­ra­pii neni­čí samou pod­sta­tu Star Treku a nedě­la­jí zněj při­hlouplé béč­ko­vé sci-fi, jsou tam pros­tě jenom nad­by­teč­ní.

Pavel

Souhlasím. 🙂 A to může­me být rádi že to nere­ži­ro­val Tarantino ten by z toho udě­lal bru­tál­ní paseku s mili­ar­da­mi mrtvých a posád­ku zni­če­nou deko­pre­sí a těli zasek­lých v Jefreesových prů­le­zech. Tipuji že by se tam mihl i vetře­lec. 😀

komentář

Neboj Pavle, však se toho ješ­tě dočká­me 🙂
DiCaprio v uni­for­mě kapi­tá­na fede­ra­ce bude pla­me­no­me­tem upa­lo­vat Romulany v bazé­nu a Uma Thurman jako dok­tor­ka Crusherová bude stí­nat Borgy kata­nou.
Možná se jed­nou dočká­me i star tre­ku od Trošky!
Kapitán Janewayová bude v okně zpí­vat pá pa pá pá pááá­pá papa­pa­pa­pa­ááá a com­man­dér Venca Konopník se bude na seně cic­mat s porad­ky­ní Blaženou Škopkovou :))
A poru­čí­ka Data si poří­dí v němec­ku za gotval­da, pro­to­že jsou pocti­ví jeze­dá­ci z fede­ra­ce a né žád­ní unterwas­ser­ma­ni !!
Další film bych nazval: Slunce, seno, ero­ti­ka a sed­má z deví­tí :DD

Kyselawisky

Díky do nezná­ma jsem vzal na milost novou posádku.Dobrá satisfakce.Hlavně po té hrůze z „Khanem“.

Keny

Nové Star Treky nejsou úpl­ně špat­né fil­my, jen se nemu­se­li jme­no­vat Star Trek, roz­hod­ně s ním už nema­jí moc spo­leč­né­ho. Možná kvů­li mlad­ší­mu pub­li­ku je důle­ži­té nacpat do fil­mu jeden efekt za dru­hým a pro­to­že jsou svě­tel­né meče cool, tak proč jejich alter­na­ti­vu neu­ká­zat i ve Star Treku? Aspoň tako­vý jsem měl pocit z nesmy­sl­né bit­ky sklá­da­cí meč vs sklá­da­cí seke­ra na vrta­cím zaří­ze­ní romu­lan­ské lodi. A co se při­da­lo na efek­tech, to se ubra­lo na smys­lu­pl­nos­ti scé­ná­ře. Kde se v prv­ním dílu restar­tu dosta­ne hlav­ní padouch do minu­los­ti, kde jeho pla­ne­ta ješ­tě neby­la zni­če­na a to ho tak naštva­lo, že se roz­ho­dl zni­čit Zemi i Vulkán. I když byla ta pla­ne­ta zni­če­na, tak se vul­kán­ci sna­ži­li pomoct, jen to nestih­li včas a pro­to si zaslou­ží vyhla­dit. Vulkánci posla­li nej­rych­lej­ší loď, kte­rou však důl­ní loď padou­cha kdy­ko­liv dostih­ne. Prostě v tom scé­ná­ři nedá­vá smy­sl prak­tic­ky nic už od prv­ních minut. Oproti sta­řič­ké­mu The Motion Picture, pro mě jeden z nej­lep­ších fil­mů, kte­rý stej­ně jako řada seri­á­lo­vých epi­zod uká­zal něco k zamyš­le­ní. Nové díly jsou už jen akce na jeden večer, na kte­ré se lehce zapo­me­ne, pokud nepo­čí­tám zamyš­le­ní nad tak hloupým scé­ná­řem.

komentář

Naprosto sou­hla­sím, pro­blém není ani tak ve fil­mu samot­ném, ale v tom, že si hra­je na Star trek, ať už se baví­me o „ST: Do nezná­ma„ nebo o  „prv­ním novém ST fil­mu„ kte­rý popi­su­je­te vy.
Na pop­cor­no­vé zába­vě na jeden večer není nic špat­né­ho a ani něja­ký ten nesmy­sl ve scé­ná­ři nemu­sí tak vadit když se jed­ná o ori­gi­nál­ní tvor­bu, ale když se pus­tím do fil­mo­vé kla­si­ky, tak se musim sak­ra sna­žit abych to nezmr­vil.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

8
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56044 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72986 KB. | 23.07.2024 - 16:52:11