Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Star Trek - hra

Star Trek - hra

vlcsnap 2013 06 13 14h57m56s8 300x168 1
vlcsnap 2013 06 13 14h57m56s8 300x168 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V této hře se ode­hrá­vá pří­běh z prv­ní­ho a dru­hé­ho dílu nové fil­mo­vé série J. J. Abramse. Jedná se o licen­co­va­nou hru, tak­že ve hře čekej­te ori­gi­nál­ní dabing všech herec­kých hrdi­nů ze seri­á­lu Star Trek.

vlcsnap-2013-06-13-14h57m56s8vlcsnap-2013-06-13-14h58m16s205

V začát­ku hry si může­te vybrat, zda bude­te hrát za com­man­de­ra Spocka nebo kapi­tá­na James T. Kirka. Ono je vlast­ně jed­no, kte­ré­ho z nich si vybe­re­te, bez­tak máte k dis­po­zi­ci jed­no­ho nebo dru­hé­ho jako par­ťá­ka a to pří­pad, že by si s Vámi chtěl někdo zahrát v reži­mu co-op, čili při­po­jit se kdy­ko­liv do hry a hrát s Vámi. K reži­mu co-op si trouf­nu vlo­žit poznám­ku, že když hra­je­te sami nud­né čeká­ní ve výta­hu či u dve­ří na dru­hé­ho par­ťá­ka, než si ráčí pán dora­zit je otrav­né a zdr­žu­je, nehle­dě na to, že v tom­to pří­pa­dě se jako­by lehce zasek­ne. V začát­ku asi po hodi­no­vém úvo­du je hra dosti nud­ná, je sice pěk­né, že je ve hře mno­ho videí, ale k čemu když chce­me hrát, kdy­bychom se chtě­li kou­kat, tak se kou­ká­me.  Se svým vybra­ným her­ním hrdi­nou řeší­te ve hře růz­né úko­ly, nachá­zí­te před­mě­ty, sbí­rá­te body, sebe­re­te občas něja­kou lep­ší zbraň, boju­je­te se vším co je pro­ti Vám, ale moc toho není maxi­mál­ně 2-3 zmu­to­va­ní lidé či galak­tic­ké pří­še­ry nebo jed­na vel­ká pří­še­ra a vět­ši­nu hry strá­ví­te cho­ze­ním po Enterprise. K dis­po­zi­ci sice máte mož­nost si roz­ši­řo­vat svůj arse­nál, ale k čemu když po čtyřech hodi­nách nasbí­rá­te body sotva na dvě lep­ší zbra­ně, kte­ré si může­te sami vybrat a kou­pit, k tomu si trou­fám říct, že se auto­ři dost pře­po­čí­ta­li a to hra jen tak pře­běh­nu­tá neby­la. Bohužel postup­ným hra­ním a někte­rý­mi chy­ba­mi ve hře se sta­la hra ste­re­o­typ­ní, jeli­kož i ani­ma­ce se opa­ko­va­li a není se dál na moc těšit.

vlcsnap-2013-06-13-14h55m28s47vlcsnap-2013-06-13-14h59m06s214

Grafika hry je bohu­žel prů­měr­ná, moh­la být díky slav­né­mu pod­kla­du aspoň o něco lep­ší. Nečekejte ve hře žád­né spe­ci­ál­ní efek­ty, gra­fi­ka je totiž děla­ná dle ori­gi­ná­lu z deva­de­sá­tých let a u posta­vu se moc vel­ké­ho detai­lu nedo­čká­te. Ovládání hry je jed­no­du­ché nau­čí­te se pou­ží­vat hned v začát­ku hry. V pří­pa­dě plně­ní úko­lů je Vám k dis­po­zi­ci nápo­vě­da, ale ta někdy nesta­čí, tak­že musí­te zapo­jit i mozkov­ny nebo Vám občas pomů­že Váš par­ťák, pokud je zrov­na na blíz­ku. Vzhledem k tomu, že se jed­ná o zná­mí titul, moh­li být ve hře obsa­že­ny ale­spoň čes­ké titul­ky.

vlcsnap-2013-06-13-14h53m06s198vlcsnap-2013-06-13-14h56m50s107

Závěrem, v začát­ku je sice hra pěk­ná a láka­vá pro fanouš­ky fil­mu Star Trek, ale postu­pem času se z ní stá­vá ste­re­o­typ a čím dál tím více začne­te sle­do­vat chy­by hry, kte­rá Vás po čase omr­zí. Autoři vsá­ze­li na zná­mý titul, ale na kva­li­tu hry se tro­chu vydláb­li.

vlcsnap-2013-06-13-14h58m40s207vlcsnap-2013-06-13-14h55m55s73


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 50%
Datum vydá­ní: 26.04.2013
Výrobce: Namco Bandai
Žánr: akč­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-2 (co-op)
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 12+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75721 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71539 KB. | 25.06.2024 - 21:23:37