Kritiky.cz > Názory a komentáře > Komentář ke článku ST - 1. kontakt

Komentář ke článku ST - 1. kontakt

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte nesko­na­lou prav­du
Star trek je a vždyc­ky bude jen jed­no z dal­ších ame­ric­kých klišé. Pokud by se člo­věk sebe­víc sna­žil igno­ro­vat vše­mož­né logic­ké chyb­ky, nemů­že se zara­zit na typic­kým ame­ric­kým patri­o­tis­mem. Celá fede­ra­ce spo­dob­ně­ná v seri­á­lu je vlast­ně tako­vým ame­ric­kým snem o budou­cím uspo­řá­dá­ním svě­ta.....Star trek je a vždyc­ky bude jen jed­no z dal­ších ame­ric­kých klišé. Pokud by se člo­věk sebe­víc sna­žil igno­ro­vat vše­mož­né logic­ké chyb­ky, nemů­že se zara­zit na typic­kým ame­ric­kým patri­o­tis­mem. Celá fede­ra­ce spo­dob­ně­ná v seri­á­lu je vlast­ně tako­vým ame­ric­kým snem o budou­cím uspo­řá­dá­ním svě­ta, dá se říct ‚že ame­ri­ka, její řeč, kte­rou však kupo­di­vu ovlá­da­jí i ostat­ní sebe­vzdá­le­něj­ší mimo­zem­ské rasy, vlád­ne celé­mu svě­tu v sys­té­mu veli­ce podob­ném reál­né­mu fun­gu­jí­cí­mu soci­a­lis­mu, ale mís­to srpů a kla­div jí sym­bo­li­zu­jí pha­se­ry. Nakonec se musí uznat, že star trek je vlast­ně snem všech, jak kapi­tal­stů zápa­du, tak chudá­ků výcho­du. Jak by to bylo hez­ké kdy­by nikdo nestrá­dal, kaž­dý by pra­co­val pro radost, nebo pro zlep­še­ní pod­mí­nek ostat­ních, jak se čas­to líčí v seri­á­lu. Je jis­té, že to ješ­tě něja­kou dobu nepů­jde a může za to nikdo jiný než západ­ní svět, zejmé­na ame­ri­ka, kte­rá má na zby­tek svě­ta dost vel­ký vliv. Ale spí­še k seri­á­lu, je to a vždyc­ky bude jen poně­kud pove­de­něj­ší seri­ál, na kte­rý se dá kou­kat, nejen, že bývá v ame­ric­kém sty­lu výprav­něj­ší, ale občas i zdán­li­vě navo­zu­je efekt herec­kých výko­nů a to je na ame­ric­ký seri­ál dosti nestan­dart­ní. Přesto, že svět v budouc­nos­ti má v hrs­ti jas­ně ame­ri­ka a lidé pořád mys­lí jako ame­ri­ča­né sou­čas­nos­ti zakon­čím svůj komen­tář spí­še kon­kret­ní­mi nedo­stat­ky, kte­ré jsem já, jakož­to dlou­ho­do­bý divák star tre­kov­ské­ho svě­ta, nasbí­ral a v hla­vě si uspo­řá­dal. Nedostatky sou­do­bé: V seri­á­lu původ­ním, počá­teč­ním, ze kte­ré­ho se poz­dě­ji vyvi­nu­la uzná­va­ná pra­vo­věr­ná Next Generation mi vždy vadi­lo mno­ho věcí, nejen, že loď vypa­dá jako gale­rie odlo­že­ných nepo­ve­de­ných designer­ských výrob­ků 60. let, ale má i mno­ho růz­ných zby­teč­ných kra­bic s mno­ha a mno­ha sví­ti­vý­mi tla­čít­ky a čud­lí­ky a páka­mi bez jaké­ho­ko­liv popis­ku, kterak se v tom asi ta posád­ka vyzná a stej­ně pokud celou loď řídí počí­ta­če k čemu tam jsou lidé, prav­da, jako pasa­žé­ři i něja­ká posád­ka tam musí být, uči­tě ale­spoň na udá­vá­ní smě­ru a na komu­ni­ka­ci a udrž­bu, ale proč musí kaž­dý panel ošmátá­vat desít­ky chla­pí­ků v pes­t­ro­ba­rev­ných semi­šo­vých uni­for­mách, a hlav­ně v době natá­če­ní a psa­ní scé­ná­řů, si jis­tě nikdo nepřed­sta­vo­val roz­mach počí­ta­čů a vůbec jejich pro­po­je­ní, jako tře­ba inter­net, kte­rý prá­vě vyu­ží­vám. Občas, když se na seri­ál divám v pátek v odpo­led­ních hodi­nách s dědou, kaž­dých pět minut se nemů­že ubrá­nit záchva­tu zuři­vos­ti při někte­rých seri­á­lo­vých eska­pá­dách typu, kapi­tán lodi byl roz­pol­cen při pře­no­su trans­por­té­rem na své dvě pova­ho­vé čás­ti, na dob­ré­ho kapi­tá­na a zlou­na. A hned po dal­ší chví­li se v seri­á­lu musí obje­vit lepá dív­ka vnad­ných tva­rů sou­do­bé­ho vku­su v nepře­hléd­nu­tel­ných šatech sty­lu té dobu a zce­la mod­ním úče­su zas té doby, doby natá­če­ní seri­á­lu. Jelikož píši komen­tář ne kri­ti­ku, či román, vyjá­d­řím se ješ­tě k mimo­zemš­ťa­nům. To, že z nás lidí jsou lidé, mělo vliv mno­ho růz­ných okol­nos­tí, celá evo­lu­ce je vlast­ně tako­vá náho­da, geny se mícha­ly, dědi­lo se růz­ně, orga­nis­mus se vyví­jel, roz­ví­jel, zani­kal, při­spů­so­bo­val se pro­stře­dí, pře­sou­val se z mís­ta na mís­to, vznik inte­li­gen­ce na Zemi je sko­ro náho­da, tak proč ufouni star­tre­kov­ští vypa­da­jí tak huma­no­id­ně, není to spí­še tím, že si je tak nějak před­sta­vo­va­li fan­tas­té 19. sto­le­tí, ilu­strá­to­ři a ostat­ní a nám se pros­tě vži­la před­sta­va, že tak nějak můse­jí vypa­dat. Nedá se popřít, že se občas tvůr­ci sna­ží, něja­ký ten mimo­zem­ský zástup­ce inte­li­gen­ce se vyvi­nul tře­bas z ptá­ka či z hmy­zu, ale proč by se mělo bez­pod­mí­něč­ně vyvi­nout ptactvo, či hmyz. Možná lid­ská fan­ta­zie není ve sku­teč­nos­ti tako­vým zázra­kem a člo­věk fan­ta­zí­ru­je čím více zná a sám vyzkou­má, kdy­by se nevě­dě­lo, nebo spi­še popí­ra­lo zákla­dů záko­nů pří­ro­dy, tedy vesmí­ru a sáze­lo se jed­no­duš­ší vyklá­dá­ní církve, tak bychom dnes pořád cho­di­li do kos­te­la byli kajíc­ní a na žád­ný seri­ál by se neču­če­lo!!!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka...30. července 2018 Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka... ...to všechno nás čeká čeká tento týden v televizi. Formanovo Hoří, má panenko, Vyvolený od M. Night Shyamalana, ten nejslavnější propadák  Elizabeth Taylor - Kleopatra a mnoho dalších […] Posted in TV Tipy
  • Poslední lovec čarodějnic | The Last Witch Hunter [50%]22. října 2015 Poslední lovec čarodějnic | The Last Witch Hunter [50%] Vin Diesel má letos úspěšný rok. Nový díl Rychle a zběsile patří nejen mezi nejvýdělečnější filmy letošního roku ale také mezi komerčně nejúspěšnější filmy historie. Letošek však pro […] Posted in Filmové recenze
  • Teroristka - Na každou svini jednou dojde4. dubna 2019 Teroristka - Na každou svini jednou dojde Tak nějak by se dal stručně shrnout příběh o jednom zlém Machovi a hodné učitelce Marii ve filmu Teroristka. Marie je slušná osoba, která by ráda dožila svůj život tam, kde žijí její […] Posted in Filmové recenze
  • Hush (2009)17. prosince 2012 Hush (2009) Raději si na dálnici nic nezačínejte s pochybnými kamióňáky. Nikdy nevíte, co se z nich vyklube za magora!   Mladá dvojice objíždí za deštivého večera benzínky […] Posted in Horory
  • Červený koberec 30. 5.21. dubna 2018 Červený koberec 30. 5. Posted in Videa
  • A co když je to jinak2. března 2018 A co když je to jinak Kniha, která asi splní čtenářova očekávání jen zčásti. Nějak tak bych začala, jelikož je to ten hlavní dojem, který si z četby odnáším. Na jednu stranu je text plný zajímavých pohledů na […] Posted in Recenze knih
  • Šmoulové 3D - Modrá bomba, která vybuchne16. července 2018 Šmoulové 3D - Modrá bomba, která vybuchne Kdo by neznal taťku šmoulu, Šmoulinku, nebo zlého čaroděje Gargamela ze seriálu Šmoulové. Jak to tak bývá, tak se seriál dočkal filmového zpracování, které bude mít premiéru 11.8.2011. Já […] Posted in Filmové recenze
  • Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie7. července 2018 Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie Po ohromném a nečekaném úspěchu Pokladu na Stříbrném jezeře propukly v Rialtu bouřlivé oslavy. První mayovka se stala absolutním kasovním trhákem. Producent Horst Wendlandt se již několik […] Posted in Speciály
  • Metro 203331. srpna 2019 Metro 2033 Něco se pokazilo a v roce 2013 nastala apokalypsa. Svět se zahalil do mrazu a lidstvo z velké části vymřelo. Těm několika šťastlivcům, kteří přežili, se podařilo usídlit v opuštěných […] Posted in Retro games
  • Sixth Sense, The (1999)14. prosince 2016 Sixth Sense, The (1999)  Bruce Willis v téměř bezchybném mrazivém thrilleru, který nám kromě zajímavého příběhu nabídne i velice slušnou atmosféru a vynikající herecké výkony. Psycholog Malcolm […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97067 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71995 KB. | 18.04.2024 - 19:35:55