Kritiky.cz >

V Praze začíná dlouhé natáčení seriálu Blade Runner 2099 s Hunterem Schaferem a Michelle Yeohovou

V Praze ofi­ci­ál­ně začí­ná natá­če­ní seri­á­lu Blade Runner 2099 a od nedě­le se roz­jíž­dě­jí kame­ry toho­to oče­ká­va­né­ho pro­jek­tu. Půjde o jeden z nej­vět­ších pro­jek­tů, kte­rý se kdy v čes­ké met­ro­po­li natá­čel, a Barrandov Studio... Read more »

Oscarová Michelle Yeoh natáčí film Blade Runner 2099 v Praze

Michelle Yeoh, kte­rá zís­ka­la Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu Všechno najed­nou 2022, byla obsa­ze­na do hlav­ní role fil­mu Blade Runner 2099 spo­leč­nos­ti Amazon Studios, infor­mu­je Variety.... Read more »

Už před několika měsíci umřel slavný Horst Fuchs. Internet si toho bohužel už nevšiml

Horst Fuchs (* 24. dub­na 1946 ve Frankfurtu nad Mohanem; † 11. čer­ven­ce 2023 ve Vídni) se pro­sla­vil jako pro­dej­ce a mode­rá­tor rakous­kých tele­shop­pin­go­vých pořa­dů. Díky své­mu extro­vert­ní­mu vystu­po­vá­ní se v Německu a východ­ní... Read more »

Orlando Bloom o Praze: „Je to úžasné město pro práci“

Druhá a závě­reč­ná série seri­á­lu Carnival Row má dnes pre­mi­é­ru na Prime Video a hvězda Orlando Bloom v pro­pa­gač­ních roz­ho­vo­rech hovo­řil o natá­če­ní dru­hé série v České repub­li­ce v době bouř­li­vé pan­de­mie Covid-19. Bloom se... Read more »

Ambiciózní MMO New World se už potřetí odkládá. Herní...

Ambiciózní MMO New World se už potře­tí odklá­dá. Herní divi­ze Amazon Game Studios nové datum vydá­ní sta­no­vi­la na 31. 8. letoš­ní­ho roku. Read more »

Dnes odstartovaly předobjednávky konzolí Xbox Series X a Xbox...

Dnes odstar­to­va­ly předob­jed­náv­ky kon­zo­lí Xbox Series X a Xbox Series S a Microsoft na mno­ha mís­tech hlá­sí bez­na­děj­ně vypro­dá­no. Například v Austrálii a Velké Británii se po nové gene­ra­ci Xbox zapráši­lo za 15 minut, podob­ně... Read more »

Na dnešní prezentaci Ubisoft Forward opravdu dost možná...

Na dneš­ní pre­zen­ta­ci Ubisoft Forward oprav­du dost mož­ná uvi­dí­me rema­ke Prince z Persie. Potvrzují to obcho­dy jako Amazon nebo Max, kte­rý nové­ho Prince zařa­di­ly do nabíd­ky. Read more »
Stránka načtena za 2,82014 s | počet dotazů: 198 | paměť: 47360 KB. | 21.07.2024 - 18:37:26