Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat, že člověk bere drogy

Jak poznat, že člověk bere drogy

drugs
drugs
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bezpečně poznat, že někdo z vaše­ho oko­lí bere dro­gy, může prv­ním kro­kem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukva­pí­te a obvi­ní­te něko­ho z toho, že bere dro­gy, je tře­ba vší­mat si urči­tých zná­mek. Těmi mohou být pro­je­vy jeho cho­vá­ní nebo fyzic­ké změ­ny. Dejte se do pozo­ro­vá­ní.

Běžné fyzické znaky, že někdo bere drogy:

· Problémy se spán­kem (hor­ší usí­ná­ní, nebo když je oso­ba vzhů­ru v neob­vyklou hodi­nu).

· Obecná letar­gie nebo nao­pak pře­by­teč­ná ener­gie (zále­ží na typu dro­gy).

· Změny ve stra­vo­va­cích návy­cích (ztrá­ta chu­ti k jídlu nebo zvý­še­ná chuť k jídlu).

· Vodnaté nebo pod­kr­ve­né oči.

· Zvláštní zápach.

· Nezřetelná řeč.

· Chvění nebo naru­še­ní koor­di­na­ce.

· Náhlá změ­na hmot­nos­ti (úby­tek nebo nao­pak pří­růs­tek).

· Změna způ­so­bu péče o sebe sama (zane­dba­ný vzhled).

· Blednutí v obli­če­ji.

Běžné psychologické znaky a změny chování

To, že někdo bere dro­gy, může­te zjis­tit tak­též pod­le jeho psy­cho­lo­gic­kých změn a změn v cho­vá­ní, mezi kte­ré pat­ří napří­klad tyto:

· Obecné a náh­le změ­ny osob­nos­ti a cho­vá­ní, kte­ré nelze při­psat jiné­mu důvo­du.

· Změna docház­ky do ško­ly nebo výko­nu v prá­ci.

· Tajnůstkářství.

· Pokud oso­ba, kte­rou sle­du­je­te, najed­nou změ­ni­la účast na svých koníč­cích, může to být dal­ším zna­me­ním.

· Změny nálad – podráž­dě­ní nebo pří­liš dob­rá nála­da.

· Neschopnost, nedo­sta­tek moti­va­ce, para­no­ia, úzkost nebo ner­vo­zi­ta.

· Nedostatečný zájem o soci­ál­ní inter­ak­ce.

Drogy

Znaky zneužití podle drog

Mezi znám­ky, že vám blíz­ká oso­ba zne­u­ží­vá dro­gy, pat­ří:

· Marihuana: vod­na­té, čer­ve­né oči, nedo­sta­tek moti­va­ce a obdo­bí smí­chu násle­do­va­né úna­vou.

· Stimulanty (např. koka­in, crack): extrém­ní eufo­rie a obdo­bí hyperak­ti­vi­ty s pře­hna­nou upo­ví­da­nos­tí. Tato obdo­bí jsou násle­do­vá­na hlu­bo­ký­mi depre­se­mi a pří­liš­ným spán­kem.

· Heroin: znám­ky po vpi­chu jehlou, poce­ní, zvra­ce­ní, šku­bá­ní, ztrá­ta chu­ti k jídlu.

· Barbituráty a uklid­ňu­jí­cí pro­střed­ky: podob­né jako u alko­ho­lis­mu, napří­klad pro­blémy s koor­di­na­cí, nezře­tel­ná řeč, nedo­sta­teč­ný úsud­ky a obec­ná úna­va.

· Halucinogeny (např. LSD): para­no­ia, agre­se nebo zma­te­nost.Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23658 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71629 KB. | 14.07.2024 - 18:49:56