Kritiky.cz >

Koruna

Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanouš­ci Selekce mohou výs­kat rados­tí – nakla­da­tel­ství CooBoo ten­to rok vyda­lo dlou­ho oče­ká­va­né pokra­čo­vá­ní oblí­be­né dív­čí young adult série, kte­ré záro­veň před­sta­vu­je... Read more »

Princezna má pouze jedno srdce

Princezna Eadlyn od své Selekce nic neče­ka­la.  S tím, že ji pod­stou­pí, sou­hla­si­la jenom kvů­li tomu, aby uklid­ni­la situ­a­ci v Illey, v zemi, kte­ré vlád­nou její rodičé. Třicetpět klu­ků při­šlo do palá­ce... Read more »

Kiera Cassová: Siréna

Než se Kahlen sta­la siré­nou, byla nor­mál­ní nác­ti­le­tou dív­kou a žila oby­čej­ný život. Když se ale s rodi­nou pla­ví na lodi, kte­rá se náh­le začne potá­pět, setká se s Oceánem, kte­rý ji... Read more »

Kiera Cassová: Šťastně až navěky

Přečetli jste celou sérii Selekci už něko­li­krát a také vám stá­le tolik schá­zí America, Maxon, Aspen, Marlee a dal­ší hrdi­no­vé? Nyní může­te jásat, pro­to­že nedáv­no nakla­da­tel­ství CooBoo vyda­lo „Šťastně až navě­ky“... Read more »

Kiera Cassová: Dcera

Opět America, Maxon a Aspen na scé­ně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce napros­to sta­či­la – copak uchvá­tit nespo­čet čte­ná­řek, kte­ré se do této napí­na­vé tri­lo­gie zami­lo­va­ly,... Read more »

Kiera Cassová: První

Princeznovská série pokra­ču­je! Tentokrát se jed­ná o tře­tí díl, kte­rý se pyš­ní vzne­še­ným názvem První. Původně Selekce měla být tri­lo­gie, tudíž toto měl být posled­ní díl. A vlast­ně to stá­le je... Read more »

Kiera Cassová: Elita

Elita je pokra­čo­vá­ní úspěš­né Selekce. Z 35 sou­tě­ží­cích dívek zby­lo jen šest. Na kte­rou ze zbý­va­jí­cích sle­čen se usmě­je štěs­tí? Která se pro­vdá za okouz­lu­jí­cí­ho prin­ce Maxona a sta­ne se prin­cez­nou... Read more »

Kiera Cassová: Selekce

Selekce je prv­ním dílem slav­né stej­no­jmen­né prin­cez­nov­ské ságy. Třpytivé šaty, roz­leh­lý krá­lov­ský palác, 35 dívek, „boj“ o prin­ce a krá­lov­skou koru­nu a slav­nost­ní spo­le­čen­ské udá­los­ti – to jsou hlav­ní před­nos­ti Selekce. Původně... Read more »
Stránka načtena za 4,55991 s | počet dotazů: 193 | paměť: 47108 KB. | 25.06.2024 - 18:39:10