Kritiky.cz > Recenze knih > Kiera Cassová: Šťastně až navěky

Kiera Cassová: Šťastně až navěky

Stastbe
Stastbe
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přečetli jste celou sérii Selekci už něko­li­krát a také vám stá­le tolik schá­zí America, Maxon, Aspen, Marlee a dal­ší hrdi­no­vé? Nyní může­te jásat, pro­to­že nedáv­no nakla­da­tel­ství CooBoo vyda­lo „Šťastně až navě­ky“ - novou povíd­ko­vou kni­hu od Kiery Cass.

Nebudu si vymýš­let, já jsem po dočte­ní pro­za­tím­ních všech dílů ze svě­ta Selekce už těch nablýska­ných šatů, neu­stá­lé­ho před­vá­dě­ní se, prin­cez­nov­ské­ho (a u Dcery vlast­ně prin­cov­ské­ho) sou­tě­že­ní a před­há­ně­ní měla dost. Selekce mě nadchla, o tom žád­ná. Hltala jsem stra­nu za stra­nou, stej­ně jako u Elity i První. Jinak to u Kiery Cass pros­tě nejde – její vyprá­vě­ní vás napl­no pohl­tí, vtáh­ne do děje a pří­běh se čte sko­ro sám. A k tomu jedi­neč­ný, nikde neo­ko­pí­ro­va­ný nápad – sou­tě­že­ní o prin­cez­nov­ský titul. Ale při čet­bě Dcery toto nad­še­ní ze mě tro­chu opadlo, nevím, zda to bylo tím, že ten­to­krát o prin­cov­skou pozi­ci bojo­va­li klu­ci, nebo to bylo již cel­ko­vě slab­ší. A tak jsem váha­la, zda má cenu číst „Šťastně až navě­ky“ – aby to mělo vůbec něja­ký smy­sl, že.

A ejhle! Soubor poví­dek mě pře­kva­pil tak moc, že jsem to váž­ně vůbec neče­ka­la. Pro mě zatím nej­lep­ší kni­ha od Kiery Cass! Povídky jsou oprav­du hod­ně pove­de­né, plné roman­ti­ky a jis­tě se budou líbit kaž­dé­mu. Ale je tedy nut­nos­tí mít všech­ny tři díly Selekce pře­čte­né.

A na co se může­te v kni­ze těšit? Na vel­ký návrat do svě­ta Selekce a do krá­lov­ské­ho palá­ce. Chcete se dozvě­dět, jak se pozna­li Maxonovi rodi­če? Jak se moh­la inte­li­gent­ní a las­ka­vá krá­lov­na Amberly zami­lo­vat do Clarksona, člo­vě­ka od ní napros­to odliš­né­ho? Co se skrý­vá za pří­pra­va­mi k sou­tě­ži a jak to viděl samot­ný Maxon? A Aspen? Co jeho minu­lost a stá­lá odda­nost k Americe? Zákeřná Celesta – jak se ona cíti­la v prů­bě­hu poby­tu v palá­ci a čeho chtě­la dosáh­nout? A nako­nec asi nej­lá­ka­věj­ší povíd­ky jsou ze sou­čas­né doby – co děla­jí hrdi­no­vé teď?

Kniha nabí­zí nejen odpo­vě­di na tyto otáz­ky. Je také úžas­ným skvos­tem po este­tic­ké strán­ce – ať už se jed­ná o maxi­mál­ně pove­de­nou blyš­ti­vou obál­ku, nebo krás­né ilu­stra­ce, kte­ré povíd­ky skvě­le dopl­ňu­jí.

Kniha mi při­po­mně­la si uvě­do­mit, jak moc je Selekce jedi­neč­ná a hlav­ně nena­hra­di­tel­ná. Dokazuje, že to, co půso­bí doko­na­le a bez posk­vrn­ky, ve sku­teč­nos­ti může být napros­to jinak. A toho si povšim­ne málo­kdo. Chtělo by to totiž nahlí­žet do minu­los­ti a pocho­pit uva­žo­vá­ní ostat­ních lidí – doká­zat se na situ­a­ci dívat jejich oči­ma. A to je prá­vě čte­ná­řům ve „Šťastně až navě­ky“ dovo­le­no! Měla jsem tak mož­nost nahlíd­nout do his­to­rie oblí­be­ných postav, dozvě­dět se podrob­nos­ti o živo­tě v palá­ci i mimo něj. Poznala jsem faleš, lži a pře­tvář­ku i tam, kde bych je vůbec neče­ka­la a v před­cho­zích dílech jsem si jich tře­ba ani nevšimla.

Nahlédla jsem do detai­lů a záku­li­sí pří­prav Selekce a dočka­la jsem se i mno­hých vysvět­le­ní. Dostala jsem se pod Maxonovu kůži, tak­že jsem koneč­ně pocho­pi­la, proč se někdy cho­val podiv­ně a co to ve sku­teč­nos­ti zna­me­na­lo. Ostatně to nepla­tí jen pro prin­ce Maxona. Na celou Selekci po pře­čte­ní těch­to krat­ších pří­bě­hu nahlí­žím jinak, v mno­hem lep­ším svět­le než dopo­sud.

„Šťastně až navě­ky“ dopo­ru­ču­ji všem čte­ná­řům Selekce, pro­to­že je kni­ha nemů­že nic jiné­ho, než nadchnout a potě­šit. Ještě jed­nou se vrá­tit zpět do svě­ta Selekce, k Americe a ostat­ním sou­tě­ží­cím bylo úžas­né a já jsem moc ráda, že jsem si kni­hu nako­nec pře­čet­la. Jsem pře­svěd­če­ná, že nikdo čet­by těch­to poví­dek nebu­de lito­vat. A varo­vá­ní na závěr: jakmi­le kni­hu ote­vře­te, nepře­sta­ne­te číst, dokud nebu­de­te u kon­ce. Nádherné kres­by, detail­ně popsa­né cha­rak­te­ry, jed­ná­ní a minu­lost postav spo­leč­ně s nená­roč­ným a oso­bi­tým vyprá­vě­ním Kiery Cassové nemá chy­bu a tvo­ří krás­ný dopl­něk k před­cho­zím dílům.


 • Autor:Kiera Cassová
 • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:29.08.2016

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Koruna10. září 2017 Koruna Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanoušci Selekce mohou výskat radostí – nakladatelství CooBoo tento rok vydalo dlouho očekávané pokračování oblíbené dívčí young adult série, […] Posted in Recenze knih
 • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Siréna3. dubna 2017 Kiera Cassová: Siréna Než se Kahlen stala sirénou, byla normální náctiletou dívkou a žila obyčejný život. Když se ale s rodinou plaví na lodi, která se náhle začne potápět, setká se s Oceánem, který ji zachrání […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Dcera5. srpna 2016 Kiera Cassová: Dcera Opět America, Maxon a Aspen na scéně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce naprosto stačila – copak uchvátit nespočet čtenářek, které se do této napínavé trilogie zamilovaly, je málo? […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: První12. července 2016 Kiera Cassová: První Princeznovská série pokračuje! Tentokrát se jedná o třetí díl, který se pyšní vznešeným názvem První. Původně Selekce měla být trilogie, tudíž toto měl být poslední díl. A vlastně to stále […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Elita8. července 2016 Kiera Cassová: Elita Elita je pokračování úspěšné Selekce. Z 35 soutěžících dívek zbylo jen šest. Na kterou ze zbývajících slečen se usměje štěstí? Která se provdá za okouzlujícího prince Maxona a stane se […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Selekce8. července 2016 Kiera Cassová: Selekce Selekce je prvním dílem slavné stejnojmenné princeznovské ságy. Třpytivé šaty, rozlehlý královský palác, 35 dívek, „boj“ o prince a královskou korunu a slavnostní společenské události – to […] Posted in Recenze knih
 • Vetřelec - "Ve vesmíru váš křik nikdo neuslyší"23. srpna 2020 Vetřelec - "Ve vesmíru váš křik nikdo neuslyší" , leč vám to tak nemusí připadat, je tomu téměř třicet let co tento mrazivý slogan lákal masy diváků do přítmí kinosálů. Pojďme si připomenout, jak roku 1979 tento malý, slizký xenomorf […] Posted in Retro filmové recenze
 • Česká zima2. března 2018 Česká zima Zvlášť po nedávném úspěchu Ester Ledecké na Zimních olympijských hrách v Pchjongčangu nelze knihu Česká zima. Sport v obrazech jinak než doporučit. Aby ne, kniha vznikla v olympijském roce […] Posted in Recenze knih
 • Švindlíři13. prosince 2004 Švindlíři Nicholas Cage coby neurotický švindlíř Roy okrádá různými (skutečně) zajímavými způsoby (pravděpodobně) slušné a poctivé lidi. Jeho život se ale změní od chvíle, kdy se dozvídá, že má […] Posted in Filmové recenze

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04178 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72077 KB. | 22.04.2024 - 06:36:57