Kritiky.cz > Recenze knih > Kiera Cassová: Dcera

Kiera Cassová: Dcera

DceraJPG
DceraJPG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Opět America, Maxon a Aspen na scé­ně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce napros­to sta­či­la – copak uchvá­tit nespo­čet čte­ná­řek, kte­ré se do této napí­na­vé tri­lo­gie zami­lo­va­ly, je málo? Ale asi ano, jeli­kož autor­ka píše a píše, a tak vzni­kl dal­ší díl, Dcera. Tentokrát se nám ale v hlav­ní roli před­sta­ví prin­cez­na Eadlyn, dce­ra krá­le Maxona a krá­lov­ny Americy – účast­ni­ce a výher­ky­ně původ­ní Selekce. Eadlyn pochá­zí z nové gene­ra­ce, kte­rá zná svo­bod­ný život bez kast, o jejichž postup­né zru­še­ní se posta­ra­li prá­vě její rodi­če. Ale nyní v Illei začí­na­jí při­bý­vat nepo­ko­je, a tak se jako jedi­né správ­né řeše­ní zdá nová Selekce, kte­rá odtrh­ne pozor­nost od rebel­ských čin­nos­tí. Eadlyn má už čas na vdá­vá­ní a nezbý­vá jí nic jiné­ho, než si vybrat man­že­la v nové Selekci – jed­no­ho z 35 nápad­ní­ků, kte­ří se jí budou dvo­řit v palá­ci.

Píšu to pořád doko­la: Selekce je úžas­ná, celá série se pod­le mě poved­la na výbor­nou – spi­so­va­tel­ka Kiera Cass při­šla s nevšed­ním nápa­dem, kte­rý u čte­ná­řů skli­dil obdiv a tak Selekci, Elitu i První řadím mezi mé srdeč­ní zále­ži­tos­ti. Jedná se o pří­běhy plné roman­ti­ky, kte­ré se jed­no­du­še a rych­le čtou a jsou bal­zá­mem pro duši. Ale když jsem vza­la do ruky Dceru, byla jsem roz­pa­či­tá a už zpo­čát­ku mi bylo jas­né, že toto dílo nebu­de dosa­ho­vat tako­vých kva­lit jako před­cho­zí kni­hy.

Bohužel je tomu oprav­du tak. Nevím, jest­li jsem neby­la už moc „pře­se­lek­co­va­ná“, ale Dcera u mě tedy moc neza­zá­ři­la. Největší chy­bou je samot­ná Eadlyn, hlav­ní hrdin­ka, kte­rá nám vyprá­ví svůj pří­běh. Upřímně, pro­tiv­něj­ší a ufňu­ka­něj­ší kniž­ní posta­vu neznám. Nechápu, proč Kiera Cass měla potře­bu vytvo­řit nesym­pa­tic­kou pova­hu s krás­ným obli­če­jíč­kem. Eadlyn byla sobec­ká, otrav­ná, nespra­ved­li­vá, cho­va­la se jako nevy­cho­va­né dítě, kte­ré má vše, na co si uká­že. Její cho­vá­ní a myš­len­ky byly nesne­si­tel­né. Nijak to nepři­krášlu­ji, oprav­du jsem měla nutká­ní zaklap­nout kni­hu!

Na dru­hou stra­nu, jako u všech ostat­ních knih autor­ky se Dcera čte jako nic. Stále se tomu nesta­čím divit, ale sotva začnu číst kte­rou­ko­liv Kieřinu kni­hu, za chví­li zjiš­ťu­ji, že jsem v závě­ru. Velké pozi­ti­vum vidím v těch 35 hoších, kte­ří kni­hu oži­vi­li a dali jí spád a jiný roz­měr. Bylo neu­vě­ři­tel­né, jaké růz­no­ro­dé vlast­nos­ti, zvy­ky a záli­by měl kaž­dý kan­di­dát. Jak byl kaž­dý do jed­no­ho jiný, měl jiné zámě­ry a v Selekci byl z růz­ných důvo­dů. Bylo zají­ma­vé pozo­ro­vat, jak se vzta­hy v palá­ci mezi mla­dí­ky vyví­jí. Jak si jis­tě kaž­dý dove­de před­sta­vit – když se v jed­nom palá­ci sejde 35 chla­pů na jed­nu sleč­nu, tak nechy­bí kro­mě spous­ty legra­ce, kva­lit­ní­ho jíd­la, poví­dá­ní a pro­jíž­děk na koních také riva­li­ta, zákeř­nos­ti, pod­fu­ky, ale i kon­flik­ty a rvač­ky. To dáva­lo Dceři šťá­vu a posu­nu­lo ji to zas o tro­chu výš.

Konec pro mě vůbec nebyl pře­kva­pi­vý a kaž­dý v něm může nalézt podob­nost se Selekcí – ote­vře­ný a neroz­hod­ný konec, postup­ná pro­mě­na hlav­ní hrdin­ky a koneč­né zami­lo­vá­ní se. To už je ohra­né a mys­lím si, že by vůbec neuško­di­lo, kdy­by Kiera vymys­le­la něco nové­ho.

Až na chlad­nou a sebestřed­nou Eadlyn, kte­rá mě oprav­du štva­la, je Dcera skvě­lým odpo­čin­ko­vým čte­ním, kte­ré jis­tě potě­ší všech­ny fanouš­ky Selekce. Je úžas­né pozo­ro­vat star­ší Americu s Maxonem a ostat­ní oby­va­te­le palá­ce včet­ně slu­žeb­nic­tva. Bylo vtip­né sle­do­vat, jak se na Selekci ohlí­ží krá­lov­ský pár a jak teď spo­lu Maxon a America žijí. Dcera může ale být tak­též skvě­lá vol­ba pro ty, kdo Selekci nečet­li, jeli­kož k čet­bě Dcery nepo­tře­bu­je­te znát udá­los­ti v původ­ní Selekci. Dceru dopo­ru­ču­ji, ale musí­te počí­tat s roz­maz­le­nou Eadlyn a také s tím, že pokud jste čet­li Selekci, tak v této kni­ze s ní bude­te nachá­zet jis­tou podob­nost a také to, že Selekci se pros­tě už nic nevy­rov­ná! Ale stá­le Dcera zůstá­vá pří­jem­ným čte­ním na dlou­hé chví­le.


 • Autor:Kiera Cassová
 • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:13.06.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Koruna10. září 2017 Koruna Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanoušci Selekce mohou výskat radostí – nakladatelství CooBoo tento rok vydalo dlouho očekávané pokračování oblíbené dívčí young adult série, […] Posted in Recenze knih
 • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Siréna3. dubna 2017 Kiera Cassová: Siréna Než se Kahlen stala sirénou, byla normální náctiletou dívkou a žila obyčejný život. Když se ale s rodinou plaví na lodi, která se náhle začne potápět, setká se s Oceánem, který ji zachrání […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Šťastně až navěky24. října 2016 Kiera Cassová: Šťastně až navěky Přečetli jste celou sérii Selekci už několikrát a také vám stále tolik schází America, Maxon, Aspen, Marlee a další hrdinové? Nyní můžete jásat, protože nedávno nakladatelství CooBoo […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: První12. července 2016 Kiera Cassová: První Princeznovská série pokračuje! Tentokrát se jedná o třetí díl, který se pyšní vznešeným názvem První. Původně Selekce měla být trilogie, tudíž toto měl být poslední díl. A vlastně to stále […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Elita8. července 2016 Kiera Cassová: Elita Elita je pokračování úspěšné Selekce. Z 35 soutěžících dívek zbylo jen šest. Na kterou ze zbývajících slečen se usměje štěstí? Která se provdá za okouzlujícího prince Maxona a stane se […] Posted in Recenze knih
 • Kiera Cassová: Selekce8. července 2016 Kiera Cassová: Selekce Selekce je prvním dílem slavné stejnojmenné princeznovské ságy. Třpytivé šaty, rozlehlý královský palác, 35 dívek, „boj“ o prince a královskou korunu a slavnostní společenské události – to […] Posted in Recenze knih
 • Monster Island (2004)29. května 2012 Monster Island (2004) Carmen Electra je unesena obřími mravenci. Její věrní fanoušci se jí vydávají zachránit. Po cestě je ovšem čeká nejedno nemilé překvapení a některé i smrt. Tato ,,hororová komedie'' […] Posted in Horory
 • PETR OUKROPEC, režisér a producent14. února 2012 PETR OUKROPEC, režisér a producent Narozen 1972. Spoluzakladatel společnosti Negativ, člen Evropské filmové akademie a Asociace producentů v audiovizi, pedagog FAMU. Jako producent stál na počátku kariér Sašy Gedeona (u […] Posted in Rozhovory
 • Games with Gold - Beyond Good & Evil HD17. srpna 2016 Games with Gold - Beyond Good & Evil HD Nová hra zdarma v Games with Gold pro Xbox 360. https://youtu.be/-KYGkBNnWdw Posted in Novinky ze světa her

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81271 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72265 KB. | 21.05.2024 - 23:24:43