Kritiky.cz >

Zynga koupila studio Echtra Games, autory Torchlight 3. Akvizice...

Zynga kou­pi­la stu­dio Echtra Games, auto­ry Torchlight 3. Akvizice bude mít zásad­ní význam pro roz­ši­řo­vá­ní iko­nic­kých licen­cí a zna­ček z mobil­ních zaří­ze­ních na počí­ta­če a kon­zo­le, píše se v tis­ko­vé zprá­vě. Read more »

Crimson Desert je novým počinem od autorů Black Desert...

Crimson Desert je novým poči­nem od auto­rů Black Desert Online, kte­rý doka­zu­je, že i MMO může vypa­dat skvě­le. Původně mělo jít prequel, ale nako­nec je z něj plno­hod­not­ný titul. Crimson Desert... Read more »

FIFA 21 míří na next-gen konzole. Vylepšení kromě lepší...

FIFA 21 míří na next-gen kon­zo­le. Vylepšení kro­mě lep­ší gra­fi­ky sli­bu­je rych­lé loa­din­gy, lep­ší pohyb hrá­čů i ani­ma­ce, více detai­lů, při­ro­ze­něj­ší nasví­ce­ní, rea­lis­tič­těj­ší tvá­ře, vla­sy i dre­sy. Bezplatná aktu­a­li­za­ce vyjde pro... Read more »

Remedy odložilo Control Ultimate Edition pro nové konzole z...

Remedy odlo­ži­lo Control Ultimate Edition pro nové kon­zo­le z kon­ce letoš­ní­ho roku na pro­za­tím nesta­no­ve­né datum příští­ho roku Read more »

Burger King láká na další prezentací PlayStation 5. V...

Burger King láká na dal­ší pre­zen­ta­cí PlayStation 5. V ukáz­ce jsme moh­li sly­šet poten­ci­o­nál­ní zvuk při star­tu kon­zo­le a krát­ká ukáz­ka kon­čí datem 15. 10. Read more »

Xbox Game Pass v říjnu obdrží hry Doom Eternal (od 1. 10....

Xbox Game Pass v říj­nu obdr­ží hry Doom Eternal (od 1. 10. pro kon­zo­le a Android), Forza Motorsport 7 (od 8. 10. pro kon­zo­le, Microsoft Windows a Android), Drake Hollow (od 1. 10. pro Microsoft Windows), Brutal Legend... Read more »

Hry od Warner Bros. budou dražší. Napovídá tomu italská...

Hry od Warner Bros. budou draž­ší. Napovídá tomu ital­ská pobočka obcho­du GameStop, kte­rá zača­la v předob­jed­náv­ce nabí­zet hry Gotham Knights a Suicide Squad: Kill The Justice League pro next-gen kon­zo­le za... Read more »

Sony se omlouvá za zmatek u předobjednávek PlayStation 5 a...

Sony se omlou­vá za zma­tek u předob­jed­ná­vek PlayStation 5 a dokon­ce roku sli­bu­je nasklad­ně­ní dal­ších kusů. U nás by měla být kon­zo­le dostup­ná v úno­ru příští­ho roku. Read more »

Češi vzali PlayStation 5 útokem. Konzole je u nás...

Češi vza­li PlayStation 5 úto­kem. Konzole je u nás bez­na­děj­ně vypro­da­ná a obcho­dy hlá­sí dal­ší vár­ku až v úno­ru 2021. Read more »

Microsoft se vyjádřil, že není závislý na exkluzivitách a...

Microsoft se vyjá­d­řil, že není závis­lý na exklu­zi­vi­tách a že nepo­tře­bu­je Halo, mís­to toho hrá­če láká na hry ze čtyř gene­ra­cí kon­zo­le Xbox. Read more »

Do Xbox Game Pass brzy zamíří nové tituly jako Company of...

Do Xbox Game Pass brzy zamí­ří nové titu­ly jako Company of Heroes 2 (od 17. 9. pro PC), Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (od 22. 9. pro kon­zo­le a Android), Halo 3: ODST (od... Read more »

Halo 3: ODST už 22. 9. z konzole dorazí i na Microsoft Windows...

Halo 3: ODST už 22. 9. z kon­zo­le dora­zí i na Microsoft Windows (Steam) Read more »

Nintendo žádá vývojáře třetích stran, aby své hry...

Nintendo žádá vývo­já­ře tře­tích stran, aby své hry vytvo­ři­li potaž­mo opti­ma­li­zo­va­li pro roz­li­še­ní 4K na TV, vše nasvěd­ču­je pří­cho­du kon­zo­le Nintendo Switch Pro, uvá­dí Bloomberg. Read more »

Vlajková konzole Xbox Series X spustí svůj prodej 10. 11., ve...

Vlajková kon­zo­le Xbox Series X spus­tí svůj pro­dej 10. 11., ve stej­ný den jako slab­ší Xbox Series S a bude stát $499 (11 170 Kč) Read more »

Do Xbox Game Pass zamířily další tituly: Crusader Kings III...

Do Xbox Game Pass zamí­ři­ly dal­ší titu­ly: Crusader Kings III (PC) ID@Xbox - již dostup­né The Jackbox Party Pack 4 (kon­zo­le) ID@Xbox – od 3. 9. Resident Evil 7 Biohazard... Read more »

Microsoft připravil speciální edice konzole Xbox One X ve...

Microsoft při­pra­vil spe­ci­ál­ní edi­ce kon­zo­le Xbox One X ve sty­lu fil­mu Wonder Woman 1984 Read more »

Sega vydává retro konzoli k oslavě 30. výročí Segy Mega Drive

V posled­ní době byli hrá­či zapla­ve­ni vlnou retro kon­zo­lí, ať už se jed­na­lo o původ­ní PlayStation nebo Nintendo Classic Mini. V tom­to tren­du nyní pokra­ču­je i Sega, kte­rá oži­ví 16-bit her­ní kon­zo­li Sega... Read more »
Stránka načtena za 2,45247 s | počet dotazů: 218 | paměť: 47315 KB. | 14.07.2024 - 07:16:49