Kritiky.cz > Horory > Horns (2013)

Horns (2013)

rp Horns cover.jpg
rp Horns cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Alexandre Aja nám nabíd­ne pěk­ně uje­tý žán­ro­vý gulá­šek, kte­rý zce­la vybo­ču­je z jeho dosa­vad­ní tvor­by.

Ig Perrish prá­vě pro­ží­vá nej­těž­ší chví­le své­ho živo­ta. Jeho život­ní lás­ku Merrin někdo bru­tál­ně zavraž­dil a poli­cii se dopo­sud nepo­da­ři­lo najít pacha­te­le. Ten totiž zmi­zel a neza­ne­chal na mís­tě činu žád­né sto­py. Stále více lidí je tak pře­svěd­če­no, že vra­hem musí být sám Igy a to dokon­ce i jeho nej­bliž­ší a kama­rá­di z dět­ství. Nešťastný mla­dík se začne uza­ví­rat do sebe a svou situ­a­ci řeší alko­ho­lem. Během jed­né noci se však sta­ne něco zvlášt­ní­ho. Na čele mu začnou růst rohy a oby­va­te­lé měs­teč­ka se mu začnou svě­řo­vat se svý­mi intim­nost­mi a tou­ha­mi. Igy se roz­hod­ne ten­to DAR vyu­žít k vypá­t­rá­ní vra­ha své milo­va­né, ale na ces­tě za prav­dou na něj čeká nejed­no nemi­lé pře­kva­pe­ní…


Režie: Alexandre Aja
Rok výro­by: 2013
Délka: 120 min
Země: USA / Kanada
Hrají:
Daniel Radcliffe…(Ig Perrish)
Juno Temple…(Merrin Williams)
Max Minghella…(Lee Tourneau)
Joe Anderson…(Terry Perrish)
David Morse…(Dale Williams)
…a dal­ší


Aju a jeho fil­my mám veli­ce rád, pro­to jsem se na jeho nej­no­věj­ší kou­sek váž­ně těšil. Osobně jsem H. Pottera nevi­děl, tudíž nemám k před­sta­vi­te­lo­vi hlav­ní­ho hrdi­ny žád­né před­sud­ky a tak jsem se poho­dl­ně usa­dil ke kom­pu a s chu­tí se na „Rohy“ vrhl. Na kon­ci jsem z toho měl však dost roz­po­ru­pl­né poci­ty (jako u něko­li­ka jiných fil­mů). Přece jenom jsem oče­ká­val něco jiné­ho a tím nemám zrov­na na mys­li krva­vá jat­ka, kte­rý­mi je Aja pro­slu­lý. Bez těch jsem se klid­ně obe­šel. Asi nej­víc mě tu sra­la ona „slad­kost“ někte­rých pasá­ží a pře­de­vším pak ona sála­jí­cí roman­ti­ka a hra­ní na city. OK chá­pu, že se nám reži­sér sna­žil dostat pod kůži, abychom se lépe vcí­ti­li do hlav­ní­ho hrdi­ny, ale pokud se mu zrov­na nesvě­řo­va­li lidi se svý­mi tuž­ba­mi, tak to byla mís­ty tro­chu nuda. 

Flashbacky z minu­los­ti pěk­ně dopl­ňo­va­li děj a někte­ré scé­ny se mi váž­ně líbi­ly – jak pří­bě­ho­vě tak i po fil­mař­ské strán­ce. Kameraman se sku­teč­ně řád­ně vyřá­dil stej­ně jako Robin Coudert se svým smy­sl­ným hudeb­ním dopro­vo­dem. Můj nej­vět­ší pro­blém s tím­to fil­mem však byl pře­de­vším ten, že se tu vzá­jem­ně pro­lí­na­lo něko­lik fil­mo­vých žánrů a na ten kte­rý jsem se těšil nej­ví­ce (horo­ro­vý), byl zasek­nu­tý někde vza­du a jen občas na mě vykou­kl z té tla­če­ni­ce před ním. Tím samo­zřej­mě nechci říct, že by mě drama/fantasy neba­vi­lo, zvláš­tě když je v tom pořád­ná dáv­ka uje­té podí­va­né, oko­ře­ně­né sran­dov­ní­mi situ­a­ce­mi a hláš­ka­mi, jen­že když má film sko­ro dvou­ho­di­no­vou sto­páž je potře­ba záplet­ku postup­ně pro­kr­vo­vat a tady se to zda­ři­lo tak napůl.

Perrishovo pát­rá­ní po vra­ho­vi své lás­ky mi při­šlo zpr­vu sran­dov­ní, ale postu­pem času mé nad­še­ní zača­lo opa­dá­vat. A to pře­de­vším s nástu­pem digi­tál­ních prv­ků, kte­ré jsem u Ajy oče­ká­val mno­hem lépe pro­pra­co­va­né. Tímhle mě váž­ně zkla­mal a ke kon­ci fil­mu jsem si začal čím dál více přát, ať už je koneč­ně konec. Závěr se totiž v mých očích změ­nil na totál­ní fiasko. Je mi napros­to jas­né, že se mnou nebu­de­te sou­hla­sit, ale já tuhle fraš­ku pros­tě nese­žral. Jedna věc se však reži­sé­ro­vi musí nechat, doce­la sluš­ně si pohrál s jed­not­li­vý­mi cha­rak­te­ris­ti­ka­mi postav a jen vel­ká ško­da, že se nechal ke kon­ci až moc unést. V nepo­sled­ní řadě bych chtěl pochvá­lit, pro mne dosud nepří­liš zná­mou hereč­ku Juno Temple, kte­rá byla ozdo­bou toho­to fil­mu a urči­tě se poroz­hléd­nu po dal­ších fil­mech, ve kte­rých si zahrá­la.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93802 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72046 KB. | 21.04.2024 - 22:36:39