Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller

Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller

Sedm
Sedm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V dneš­ní recen­zi odhléd­nu od horo­rů a podí­vám se na film z žán­ru, kte­rý je s horo­rem mnoh­dy spo­jo­ván a někdy se s ním čas­to ple­te. Ono se stá­vá, že je těž­ké určit, zda daný film pat­ří do žán­ru horo­ro­vé­ho ane­bo ke thrille­rům. Mnou recen­zo­va­ný film je thriller a nut­no říct, že jeden z nej­lep­ších.

David Fincher, reži­sér fil­mu, se do pod­vě­do­mí nej­pr­ve dostal jako reži­sér, kte­rý se točí oko­lo hudeb­ní­ho prů­mys­lu. Točil s Madonnou, Aerosmith, poz­dě­ji ješ­tě s Georgem Michaelem, Paulou Abdul a Stingem. Ale již svým prv­ním fil­mem se hod­lal uká­zat, a tak se stal reži­sé­rem tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní vetřel­cov­ské série, tedy reži­sé­rem fil­mu Vetřelec3. Jako debut roz­hod­ně nic dru­ho­řa­dé­ho a nako­nec se uká­za­lo, že i jeho Vetřelec může fun­go­vat, i když lidé milu­jí hlav­ně prv­ní Scottům film, ori­gi­nál.

Sedm se sta­lo dru­hým Fincherovým fil­mem a bylo jas­né, že tenhle chla­pík má zadě­lá­no na zají­ma­vou kari­é­ru. A zatím to plní do pun­tí­ku. Stačí jme­no­vat jeho dal­ší fil­my a mys­lím, že vět­ši­na z nich vám něco řek­ne. Hra s Michaelem Douglasem, Klub rvá­čů podru­hé s Bradem Pittem a popr­vé s Edwardem Nortonem (herec, kte­rý snad nedo­ká­že zahrát špat­ně), Úkryt s Jodie Foster ane­bo nej­no­věj­ší Zodiac s Jakem Gyllenhaalem. Tenhle reži­sér doká­že zaujmout kaž­dým fil­mem, ale mys­lím, že prá­vě thriller Sedm, je zatím jeho nej­lep­ším dílem.


Podívejte se na hodnocení Sedm na Kinoboxu.

Proč? To je dob­rá otáz­ka. Odpovědí může být něko­lik. Tou prv­ní je atmo­sfé­ra fil­mu. Osobně mám rád fil­my, u kte­rých člo­věk od začát­ku neví, kdo mohl vraž­dit. Navíc se jed­ná o maso­vé­ho vra­ha. Ti vždy vraž­dí pod­le něja­ké­ho klí­če. A klíč toho­to mani­aka je sku­teč­ně zají­ma­vý. Už z názvu vyplý­vá, že se jed­ná o něja­kých sedm. Přesně sedm je smr­tel­ných hříchů a prá­vě o ty tu jde. Hněv, lako­ta, lenost, obžer­ství, pýcha, chtíč a závist. Právě těch­to hříchů se mají dopus­tit lidé, kte­ré zabí­jí nezná­mý šíle­nec. Atmosféra fil­mu je sku­teč­ně skvě­lá, nemá­te ani poně­tí, kdo může být vra­hem, stej­ně jako detek­ti­vo­vé, kte­ří když se k němu dosta­nou dost blíz­ko, tak jim stej­ně uni­ká, až se nako­nec sám při­hlá­sí a při­zná k vraž­dám. Depresivnost a neú­těš­nost New Yorku k cel­ko­vé vze­zře­ní fil­mu při­spí­vá doko­na­le. Jako by celý svět byl špat­ný a přes­to, že se to dva hlav­ní detek­ti­vo­vé sna­ží změ­nit, mno­ho nezmů­žou.
Ale film nesta­ví jen na zají­ma­vém a skvě­le pro­pra­co­va­né atmo­sfé­ře. Jeho plu­sem jsou herec­ké výko­ny a to jak dvo­ji­ce detek­ti­vů v podá­ní Morgana Freemana a Brada Pitta, tak v posta­vě, kte­rou ztvár­nil Kevin Spacey ali­as Lex Luthor ane­bo otec z Americké krá­sy. Trojice sku­teč­ně výteč­ných her­ců, na jejichž výko­nech film sto­jí.
Mluvím o tom, jak je film skvě­lý, ale když se podí­vá­me na základ­ní pří­běh, ono vlast­ně o nic napros­to nové­ho, pře­vrat­né­ho vůbec nejde. Starý detek­tiv, kte­rý se chys­tá do týd­ne na důchod a k němu při­řa­dí hor­ko­krev­né­ho mla­dí­ka. Ti dva si od sebe udr­žu­jí odstup, jsou napros­to roz­díl­ní a hned si nepad­nou do oka. Ale oba svou prá­ci děla­jí dob­ře, jen star­ší má více zku­še­nos­tí, mla­dý se mu však sna­ží vyrov­nat. A do toho jim při­chá­zí vraž­dy, kte­ré mají jed­no spo­leč­né. U kaž­dé­ho těla se najde nápis jed­no­ho ze sed­mi smr­tel­ných hříchů. A detek­ti­vo­vé mají za úkol najít toho, kdo všech­ny vraž­dy páchá.
Že má tenhle film dvě hodi­ny? Přiznám se, že mně to ani nepři­šlo. Pořád se něco děje. Už od začát­ku fil­mu jste v pod­sta­tě vta­že­ni do pří­pa­du, kte­rý kon­čí až s posled­ním zábě­rem. A závěr? No pros­tě něco krás­né­ho, ale­spoň pro mě z fil­mař­ské­ho hle­dis­ka. Žádný hap­py end, ale sku­teč­ně depre­siv­ní konec, kte­rý Finchera řadí mimo main­stre­am holly­wo­od­ských fil­ma­řů. Ale žád­ný Lynch to ješ­tě není.
Jestli máte rádi depre­siv­ní fil­my, kde není mís­to pro mno­ho vti­pů, ale film doká­že sklou­bit bru­ta­li­tu a vyši­nu­tost s umě­ním, je Sedm sku­teč­ně pra­vým fil­mem. Jedná se o skvě­lou kom­bi­na­ci thrille­ru a dra­ma­tu, kte­rá ze Sedm dělá jeden z nej­lep­ších thrille­rů. Škoda, že něco podob­né­ho nemů­že vznik­nout i mezi horo­rem. Film, kte­rý by doká­zal sta­vět na dob­rém pří­bě­hu, atmo­sfé­ře a herec­kých výko­nech.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,18309 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72423 KB. | 22.05.2024 - 16:18:50