Kritiky.cz > Recenze knih > Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny

Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny

KouzelneVanSny
KouzelneVanSny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Někdy se lidem při­ho­dí něco, o čem se jim ani nezdá­lo“ a „Ten, kdo radost roz­dá­vá, ten ji také dostá­vá“ jsou mot­ta Zuzany Pospíšilové, ost­rav­ské autor­ky více jak osm­de­sát­ky dět­ských knih. A jsou to také mot­ta její nové kníž­ky s názvem Kouzelné vánoč­ní sny, kte­rou nyní vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada.

Jednoduchý pří­běh o spo­ko­je­né rodi­ně, s prv­ky tajem­na a s vánoč­ní­mi moti­vy vychá­zí jak jinak než před Vánoci.  To kni­ze s líbi­vou gra­fic­kou úpra­vou dává skvě­lou mož­nost obje­vit se pod vánoč­ním stro­meč­kem tře­ba u vás – pokud máte doma před­ško­lá­ka nebo mlad­ší­ho ško­lá­ka.

Zuzana Pospíšilová zača­la psát před jede­nác­ti lety, na mateř­ské. Svůj vypra­věč­ský talent si odzkou­še­la na dvou dce­rách, dět­ský svět vní­má i pro­fes­ně – pra­cu­je jako psy­cho­lož­ka ve Speciálně peda­go­gic­kém cen­t­ru pro děti s men­tál­ním posti­že­ním.  Zná dět­ský svět, dět­ská přá­ní i dět­ské sta­ros­ti. Její spo­lu­prá­ce se slo­ven­ským ilu­strá­to­rem Drahomírem Trsťanem je léty pro­vě­ře­ná, osvěd­če­ná a úspěš­ná. Mezi nej­pro­dá­va­něj­ší titu­ly, vze­šlé z jejich spo­lu­prá­ce pat­ří „best­seller pro prv­ňáč­ky“ Kouzelná tří­da a jeho dru­hý díl Kouzelná tří­da – pří­běh pokra­ču­je, Hravá ško­la vaře­ní nebo Lesní pohád­ky. Ilustrace věro­hod­ně dokres­lu­jí pří­běh, přes­to dáva­jí pro­stor dět­ské fan­ta­zii.

Šestnáct kapi­tol Kouzelných vánoč­ních snů uvo­zu­je před­mlu­va: „Snad nic se nezdá del­ší než posled­ní dva dny, kte­ré zbý­va­jí do Štědrého dne. Znáte to, děti? Čekání na Ježíška je neko­neč­né, ale záro­veň krás­né, vzru­šu­jí­cí a voňa­vé – voní cuk­ro­vím, čer­s­tvě upe­če­nou vánoč­kou, sně­hem a pur­pu­rou. Váša, Nora a Cecilka o před­vá­noč­ním čase vědí své. Budou vám vyprá­vět nejen o tom, čím voní pur­pu­ra, jak vzni­ka­jí sně­ho­vé vloč­ky a jak Ježíšek chys­tá dár­ky, ale hlav­ně vám pro­zra­dí svo­je vel­ké vánoč­ní tajem­ství.“  Tím tajem­stvím jsou kou­zel­né vánoč­ní sny. Jak zná­mo, vánoč­ní sny mají kou­zel­nou moc. Trojici sou­ro­zen­ců z pohád­ko­vé kníž­ky se zda­jí sou­čas­ně, pomá­ha­jí jim navo­dit svá­teč­ní atmo­sfé­ru a při­jít na kloub někte­rým záha­dám, jež se dějí jen jeden­krát v roce – prá­vě na Vánoce.  V prv­ním snu se děti oci­ta­jí ve vloč­kár­ně, aby se podí­va­ly, jak se vyrá­bě­jí sně­ho­vé vloč­ky. V dal­ším v balír­ně, kde se balí vánoč­ní dár­ky.  Ve tře­tím se pře­svěd­čí, že i Ježíšek dostá­vá dár­ky. To už je ale po Štědrém dni, Váša, Nora a Cecilka našli pod stro­meč­kem, co si přá­li, a je na čase roz­luš­tit záha­du kou­zel­ných snů. Zdají se sou­ro­zen­cům naráz z toho důvo­du, že sla­bi­ky jejich křest­ních jmen dáva­jí dohro­ma­dy slo­vo Vánoce? Nebo sny při­chá­ze­jí spo­lu s vůní pur­pu­ry? Zdá se, že tajem­ství kou­zel­ných vánoč­ních snů budou moci děti pood­ha­lit až zase za rok. Je totiž po Vánocích a pur­pu­ra už došla…

Úsměvný pří­běh pro děti potě­ší vel­ký­mi pís­me­ny jak prv­ňáč­ky, kte­ří kníž­ku mohou vyu­žít jako prv­ní čte­ní, tak krát­ko­zra­ké pra­ro­di­če. Knížka také dává nená­sil­ný návod, jak v kli­du a poho­dě a s při­hléd­nu­tím k čes­kým tra­di­cím strá­vit Vánoce s dět­mi.  Kouzelné vánoč­ní sny nabí­ze­jí pohled na ide­a­li­zo­va­ný model rodi­ny – pra­cu­jí­cí tatí­nek, pečí­cí mamin­ka, hod­né a poko­jí­ček si uklí­ze­jí­cí děti, večer, kdy se při spo­le­čen­ských hrách daří stří­da­vě všem čle­nům rodi­ny, tro­ji­ce sou­ro­zen­ců, obý­va­jí­cí bez hádek jeden poko­jí­ček a pospo­lu sta­vě­jí­cí sně­hu­lá­ka. Z kníž­ky sálá poho­da, klid a bez­pe­čí. Je to mož­ná naiv­ní, ale zřej­mě to, co děti v dneš­ní neklid­né době, kdy Vánoce pro stá­le více dospě­lých zna­me­na­jí hlav­ně stres, půjč­ky na dár­ky a samo­tu, potře­bu­jí.


Autor: Zuzana Pospíšilová
Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
Nakladatelství: Grada Publishing a.s.  - bam­book
Rok vydá­ní: 2015
Počet stran: 72
Hodnocení: 90 %
Kniha ke kou­pi: Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16444 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71759 KB. | 28.02.2024 - 15:12:23