Kritiky.cz >

Maria Montessori: životopisné drama jako pocta a uznání italské průkopnici nového vzdělávání

Francouzsko-italské živo­to­pis­né dra­ma fil­mař­ky Léa Todorov s talen­to­va­nou ital­skou hereč­kou Jasmine Trinca v hlav­ní roli pojed­ná­vá o živo­tě a prá­ci výji­meč­né ženy, lékař­ky, uči­tel­ky a prů­kop­ni­ce femi­nis­mu a jiné­ho pří­stu­pu k dětem Marie Montessori, kte­rá vyvi­nu­la... Read more »

„Papežův zákon“ KVIFF 2023 recenze: Bellocchiův mistrovský příběh o katolickém únosu

Katolická cír­kev une­se šes­ti­le­té­ho židov­ské­ho chlap­ce ve fil­mu Papežův zákon(Rapito), v němž reži­sér Marco Belloccio zkou­má nechval­ně zná­mý pří­pad Mortara, kte­rý kon­cem 50. let 19. sto­le­tí otřá­sl Itálií a nako­nec vedl k pádu papež­ské­ho... Read more »
Stránka načtena za 2,47975 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47695 KB. | 25.05.2024 - 11:02:18