Kritiky.cz >

Vynálezce: Poutavá cesta Leonarda da Vinciho v stop-motion animaci s hlubokými myšlenkami

Umělec Leonardo da Vinci při­chá­zí na začát­ku 16. sto­le­tí na fran­couz­ský krá­lov­ský dvůr expe­ri­men­to­vat s lid­ským tělem, sta­vět léta­jí­cí stro­je, obr­ně­ná vozi­dla a dal­ší fan­tas­tic­ké vyná­le­zy. Čeká ho nejen napí­na­vé dob­ro­druž­ství, ale... Read more »

Sandman

Existuje svět, kam se lidé dosta­nou, jenom když zavřou oči a usnou – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman (Tom Sturridge) tam umí zhmot­nit nej­hor­ší noč­ní můry a před­sta­vy. Když... Read more »

Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči

24. dub­na Netflix vypus­til do svě­ta seri­ál Srdcerváči pod­le stej­no­jmen­né­ho webo­vé­ho komik­su Alice Oseman. Vypráví pří­běh dvou dospí­va­jí­cích chlap­ců, kte­ří se do sebe zami­lu­jí. Rozhodně se ale nejed­ná o seri­ál, kte­rý... Read more »

Hobit: Šmakova dračí poušť

Když jste vidě­li Neočekávanou ces­tu, mož­ná jste si říka­li, kam dal Peter Jackson rozum, že se roz­ho­dl natáh­nout, pře­trh­nout a roz­str­kat děj jed­né dět­ské kníž­ky do tří celo­ve­čer­ních fil­mů. Já... Read more »

Ryba jménem Wanda - Čtyři prohnaní lupiči - Wanda , Otto , Ken a George provedou dokonalou loupež vzácných klenotů.

 George ale svým spo­leč­ní­kům tak doce­la nevě­ří a kle­no­ty ukry­je na jiném mís­tě, než bylo domlu­ve­no. Když je dopa­den, zby­tek týmu se pídí po tom, kde kle­no­ty jsou, což George odmí­tá... Read more »

Maska zrcadla (MirrorMask) (2005)

- To tady kaž­dý nosí mas­ku? - Samozřejmě. Jak potom poznáš jest­li jsi šťast­ná nebo smut­ná? - Mám pře­ce tvář. - Abych řekl prav­du, bez masek mi vy lidé... Read more »

Sherlock Holmes: Hra stínů - Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty

Další pří­běh akč­ní­ho a důvtip­né­ho Sherlocka Holmese láká do kin obdi­vo­va­te­le netra­dič­ní­ho zpra­co­vá­ní reži­sé­rem Guy Ritchie. Bojovný inte­lek­tu­ál Sherlock Holmes( Robert Downey Jr.) se nebo­jí žád­né­ho nebez­pe­čí a není záha­da, kte­rou... Read more »

Stopařův průvodce po galaxii - odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec = 42

Víte, kdo jsou nej­in­te­li­gent­něj­ší­mi bytost­mi na pla­ne­tě Zemi? Kdepak, lidé to nejsou. A ani del­fí­ni, ti jsou dru­zí nej­chytřej­ší, a pro­to doká­za­li utéct ze Země těs­ně před jejím zni­če­ním. Anebo to... Read more »
Stránka načtena za 2,56357 s | počet dotazů: 204 | paměť: 48020 KB. | 24.07.2024 - 07:47:35