Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ryba jménem Wanda - Čtyři prohnaní lupiči - Wanda , Otto , Ken a George provedou dokonalou loupež vzácných klenotů.

Ryba jménem Wanda - Čtyři prohnaní lupiči - Wanda , Otto , Ken a George provedou dokonalou loupež vzácných klenotů.

Wanda
Wanda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 George ale svým spo­leč­ní­kům tak doce­la nevě­ří a kle­no­ty ukry­je na jiném mís­tě, než bylo domlu­ve­no. Když je dopa­den, zby­tek týmu se pídí po tom, kde kle­no­ty jsou, což George odmí­tá pro­zra­dit. Wandu napad­ne, že exis­tu­je ješ­tě jeden člo­věk, kte­rý to pře­ce musí vědět - Georgův obháj­ce Archie Leach (John Cleese). Všemožně se tedy sna­ží Archieho okouz­lit svý­mi půva­by a dostat z něj kýže­nou infor­ma­ci. To se nelí­bí žár­li­vé­mu Ottovi a Archieho pode­zí­ra­vé man­žel­ce (Maria Aitken)...

Rozebírat to co pat­ří mezi nej­lep­ší fil­mo­vé kome­die je straš­ně obtíž­né už jen kvů­li tomu, že má kaž­dý svůj smy­sl pro humor, což zna­me­ná, že pro něko­ho může být vrcho­lem kome­di­ál­ní­ho žán­ru coko­liv z tvor­by Monty Pythonů, coko­liv z tvor­by Adama Sandlera nebo coko­liv z tvor­by Zdeňka Trošky. U Pythonů zůsta­ne­me, pro­to­že prá­vě s kome­dii Ryba jmé­nem Wanda jsou spo­je­ni dva čle­no­vé této legen­dár­ní skupiny- Kromě Michaela Chapmana je též sou­čás­tí toho­to sním­ku John Cleese, kte­rý se ovšem krom ztvár­ně­ní jed­né z hlav­ních rolí též ujmul scé­ná­ře a spo­leč­ně s reži­sé­rem Charlesem Crichtonem též spo­lu­re­žie. Krom Chapmana a Cleese si navíc ve fil­mu zahrá­li také Kevin Kline a Jamie Lee Curtis, při­čemž pla­tí, že si Kline za svůj výkon v tom­to fil­mu došel pro Oscara a oba páno­vé Monty Pythonovští zase za své výko­ny pro Baftu. K tomu si při­počtě­te fakt, že je Ryba jmé­nem Wanda na mno­ho sezna­mech řaze­na sku­teč­ně mezi nej­lep­ší kome­die všech dob, čímž zís­ka­la vel­mi význam­nou pověst a člo­věk by tak snad­no čekal, že až se k fil­mu sku­teč­ně dosta­ne tak sku­teč­ně dosta­ne jas­ný kome­di­ál­ní kle­not. A zrov­na já v Rybě jmé­nem Wanda ten kome­di­ál­ní kle­not nevi­dím.

Ano, hlav­ní herec­ká čtve­ři­ce je oprav­du napros­to úžas­ná a tako­vý Kevin Kline, kte­rý je znám spí­še used­lej­ší­mi a pokor­něj­ší­mi role­mi měl čest se tu sku­teč­ně napros­to herec­ky vyřá­dit. Přesný opak by se dal říct o Johnu Cleeseovi, kte­ré­ho mám osob­ně vsu­ge­ro­va­né­ho jako napros­té­ho bouř­li­vá­ka, kte­rý zde dostá­vá více­mé­ně nej­ví­ce klid­nou posta­vu a přes­to ve své roli dostá­vá šan­ci zazá­řit. Michael Chapman zase napros­to parád­ně ztvár­ňu­je v pod­sta­tě kok­ta­jí­cí­ho otlou­kán­ka a Jamie Lee Curtis též po své prů­lo­mo­vé roli Laurie Strodové v Halloweenu dosta­la mož­nost před­vést cha­rak­ter­ní herec­tví. Z na prv­ní pohled oby­čej­né záplet­ky je poté poté vysta­vě­ný mno­ho­ná­sob­ný počet zají­ma­vých neče­ka­ných nápa­dů, kte­ří z Ryby jmé­nem Wandy ale­spoň nedě­la­jí typic­kou podí­va­nou. Jenže z mého osob­ní­ho pohle­du má ale tahle na až na kost brit­ská kome­die k doko­na­los­ti jed­no­du­še pří­liš málo.

I přes to, že sto­jí za psa­cím sto­lem jeden ze čle­nů nej­lep­ší kome­di­ál­ní sku­pi­ny všech dob, kte­rá spo­leč­ně dala svě­tu tako­vé kome­di­ál­ní kle­no­ty jako Monthy Python a Svatý grál nebo Život Briana bych vti­py v Rybě jmé­nem Wanda roz­dě­lil na dvě roz­díl­né sku­pi­ny: Ty sku­teč­ně funkč­ní, kte­ré divá­ka dosta­nou do kolen a ty méně funkč­ní a více­mé­ně nevtip­né. Zde se opět dostá­vá­me do rovi­ny kdy kaž­dé­mu při­jde vtip­né něco jiné­ho, Cleese ale svůj sólo­vý sce­náris­tic­ký debut roz­hod­ně neu­dě­lal tako­vou kome­di­ál­ní pec­kou jak by se na člo­vě­ka od Monty Python dalo čekat. A je to roz­hod­ně ško­da.

Alespoň záplet­ka fil­mu fun­gu­je a ze sku­teč­ně oby­čej­né­ho námě­tu se začne poma­lu vysta­vo­vat něco vel­mi neob­vyk­lé­ho a dějo­vou kon­struk­cí zají­ma­vé­ho. Nominace Akademie na Nejlepší scé­nář je tak za mně v pořád­ku 50:50, přes­to je ale vlast­ně vět­ši­na scé­ná­ře v pořád­ku, jenom pros­tě ani někte­rá vyvr­cho­le­ní pří­bě­hu nejsou za mně zce­la ide­ál­ní. Přesto všech­no v nezá­vis­lých pod­mín­kách roz­hod­ně vznik­la vlast­ně dob­rá kome­die, kte­rá má jen smůlu v tom, že je na ní mož­ná díky její­mu čas­té­mu umís­tě­ní na sezna­mech nej­lep­ších fil­mo­vých kome­di­ích všech dob kla­den pří­liš vel­ký počet náro­ků. Kamenem úra­zu je na mně pro víc fakt, že jsem vět­ši­nu času začal reál­ně uva­žo­vat nad tím, že šel výraz­ný počet vti­pů za hra­nu mého osob­ní­ho dob­ré­ho vku­su, což je jen navíc dal­ší úkaz toho jak mně John Cleese tak tro­chu zkla­mal. Minimálně díky těm parád­ním herec­kým výko­nům, pár sku­teč­ně dob­rým nápa­dům a pře­de­vším sku­teč­ně občas­ným pove­de­ným vti­pům se tuhle v jis­tých kru­zích kome­di­ál­ní kla­si­ku vidět vypla­tí. Jen rad­ši ve vlast­ním zájmu auto­ma­tic­ky neče­kej­te nej­lep­ší kome­dií všech dob......

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)


Podívejte se na hodnocení Ryba jménem Wanda na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21085 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71926 KB. | 22.07.2024 - 15:40:44