Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Stopařův průvodce po galaxii - odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec = 42

Stopařův průvodce po galaxii - odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec = 42

200506071706 stopar3
200506071706 stopar3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, kdo jsou nej­in­te­li­gent­něj­ší­mi bytost­mi na pla­ne­tě Zemi? Kdepak, lidé to nejsou. A ani del­fí­ni, ti jsou dru­zí nej­chytřej­ší, a pro­to doká­za­li utéct ze Země těs­ně před jejím zni­če­ním. Anebo to aspoň tvr­dí Douglas Adams, autor stej­no­jmen­né kul­tov­ní kniž­ní před­lo­hy pro Stopařova prů­vod­ce po gala­xii.

Arthur Dent je nená­pad­ný, neza­jí­ma­vý člo­věk, kte­rý si žije spo­ko­je­ně v jed­nom malém dom­ku na ven­ko­vě až do jed­no­ho dne, kdy při­je­de sta­veb­ní četa s úmys­lem dům mu zbo­řit, jeli­kož zde pove­de dál­ni­ce. Co naplat, neu­tě­ší ho ani jeho kama­rád Ford Prefect (půvo­dem ne z Guilfordu z pla­net­ky poblíž Betelgeuze), kte­rý mu sdě­lí, že his­to­rie Země za 12 minut skon­čí. Přiletí totiž vogon­ské sta­veb­ní lodě a Zemi kvů­li inter­ga­lak­tic­ké dál­ni­ci odstra­ní. Arthur s Fordem se ale naštěs­tí zachrá­ní, a to kvů­li věcič­ce, kte­rá umož­ňu­je sto­po­vat kos­mic­ké lodě pro­lé­tá­va­jí­cí náho­dou kolem.

S mezi­za­stáv­kou na vogon­ské lodi s chvil­kou poezie se dostá­va­jí na loď krá­le vesmí­ru Zafoda Bíblbroxe, kde je kro­mě něj ješ­tě Arthurova zná­má Tricia a snad nej­le­grač­něj­ší figur­ka fil­mu, mani­o­de­pre­siv­ní robot Marvin. Vydávají se spo­lu na něko­lik dal­ších pla­net.

Film je oprav­du hod­ně bláz­ni­vý, ale vzhle­dem k před­lo­ze to pro auto­ry asi byla jedi­ná mož­nost, jak z fil­mo­vá­ní vyváz­nout se ctí. Troufnu si tvr­dit, že to se auto­rům poda­ři­lo. A když se člo­věk na výsle­dek dívá, říká si, že to děla­li se zau­je­tím a bavi­lo je to... a taky se u toho pěk­ně vyblb­li.

Kromě „nor­mál­ní­ho“ děje film obsa­hu­je inter­mez­za, něco na způ­sob Monty Pythoonovských pauz. Animovanými, legrač­ní­mi vsuv­ka­mi se auto­ři vypo­řá­da­li s urči­tý­mi vtip­ný­mi pasá­že­mi z kni­hy, kte­ré pros­tě do fil­mu zařa­dit muse­li a záro­veň je tam nešlo vsu­nout jiným způ­so­bem. Vypravěč mlu­ví napří­klad o nej­hor­ších poezi­ích ve vesmí­ru (úry­vek si může­te vyslech­nout), živo­či­ších a pro­klá­dá film úryv­ky z kni­hy Stopařův prů­vod­ce po gala­xii, což je vlast­ně zábav­ný prů­vod­ce vesmí­rem.

Skvělý iro­nic­ký humor Douglase Adamse si nezís­ká kaž­dé­ho. Stopařův prů­vod­ce je pře­ce­jen něco jako sci-fi nebo fan­ta­sy. Dost těž­ko si pak v této bláz­ni­vé zfil­mo­va­né podo­bě zís­ká něko­ho, kdo neče­tl kniž­ní před­lo­hu (i když mu to pře­ju). Pro čte­ná­ře kni­hy je ale shléd­nu­tí fil­mu napros­tou nut­nos­tí, trouf­nu si tvr­dit asi tako­vou jako vidět Pána prs­te­nů pro fanouš­ky Tolkiena.

Více na Kritiky.cz
Přestupy mezi DC a Marvelem Musíme si uvědomit, že žijeme ve zlatém věku komiksu. Obrázkové příběhy okupují nejen pu...
Lásko moje, kde jsi? Na kole, na kole, křičí děti ve škole. Napadá mě text jedné reklamy. Manželství Marie Domi...
Smrtonosná past 2 Smrtonosná past 2 je americký akční thriller z roku 1990 a druhý díl filmové série Smrtonosn...
Filmeček k post-apokalyptickému Paradise Lost Filmeček k post-apokalyptickému Paradise Lost...
Žižkovské kino Aero slaví dvacetiny Od 1. do 7. února slaví žižkovské kino Aero dvacet let své novodobé existence. Na diváky bě...

Vy, co jste kni­hu nečet­li, se jmé­no nej­chytřej­ších oby­va­te­lů Země dozví­te ve fil­mu. Tak na co čeká­te? Naleštěte si své fret­né frkodr­ťá­ky, popad­ně­te ruč­ní­ky a hurá do kina!


Podívejte se na hodnocení Stopařův průvodce po Galaxii na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84318 s | počet dotazů: 278 | paměť: 69736 KB. | 30.11.2023 - 16:06:54