Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Stopařův průvodce po galaxii - odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec = 42

Stopařův průvodce po galaxii - odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec = 42

200506071706 stopar3
200506071706 stopar3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, kdo jsou nej­in­te­li­gent­něj­ší­mi bytost­mi na pla­ne­tě Zemi? Kdepak, lidé to nejsou. A ani del­fí­ni, ti jsou dru­zí nej­chytřej­ší, a pro­to doká­za­li utéct ze Země těs­ně před jejím zni­če­ním. Anebo to aspoň tvr­dí Douglas Adams, autor stej­no­jmen­né kul­tov­ní kniž­ní před­lo­hy pro Stopařova prů­vod­ce po gala­xii.

Arthur Dent je nená­pad­ný, neza­jí­ma­vý člo­věk, kte­rý si žije spo­ko­je­ně v jed­nom malém dom­ku na ven­ko­vě až do jed­no­ho dne, kdy při­je­de sta­veb­ní četa s úmys­lem dům mu zbo­řit, jeli­kož zde pove­de dál­ni­ce. Co naplat, neu­tě­ší ho ani jeho kama­rád Ford Prefect (půvo­dem ne z Guilfordu z pla­net­ky poblíž Betelgeuze), kte­rý mu sdě­lí, že his­to­rie Země za 12 minut skon­čí. Přiletí totiž vogon­ské sta­veb­ní lodě a Zemi kvů­li inter­ga­lak­tic­ké dál­ni­ci odstra­ní. Arthur s Fordem se ale naštěs­tí zachrá­ní, a to kvů­li věcič­ce, kte­rá umož­ňu­je sto­po­vat kos­mic­ké lodě pro­lé­tá­va­jí­cí náho­dou kolem.

S mezi­za­stáv­kou na vogon­ské lodi s chvil­kou poezie se dostá­va­jí na loď krá­le vesmí­ru Zafoda Bíblbroxe, kde je kro­mě něj ješ­tě Arthurova zná­má Tricia a snad nej­le­grač­něj­ší figur­ka fil­mu, mani­o­de­pre­siv­ní robot Marvin. Vydávají se spo­lu na něko­lik dal­ších pla­net.

Film je oprav­du hod­ně bláz­ni­vý, ale vzhle­dem k před­lo­ze to pro auto­ry asi byla jedi­ná mož­nost, jak z fil­mo­vá­ní vyváz­nout se ctí. Troufnu si tvr­dit, že to se auto­rům poda­ři­lo. A když se člo­věk na výsle­dek dívá, říká si, že to děla­li se zau­je­tím a bavi­lo je to... a taky se u toho pěk­ně vyblb­li.

Kromě „nor­mál­ní­ho“ děje film obsa­hu­je inter­mez­za, něco na způ­sob Monty Pythoonovských pauz. Animovanými, legrač­ní­mi vsuv­ka­mi se auto­ři vypo­řá­da­li s urči­tý­mi vtip­ný­mi pasá­že­mi z kni­hy, kte­ré pros­tě do fil­mu zařa­dit muse­li a záro­veň je tam nešlo vsu­nout jiným způ­so­bem. Vypravěč mlu­ví napří­klad o nej­hor­ších poezi­ích ve vesmí­ru (úry­vek si může­te vyslech­nout), živo­či­ších a pro­klá­dá film úryv­ky z kni­hy Stopařův prů­vod­ce po gala­xii, což je vlast­ně zábav­ný prů­vod­ce vesmí­rem.

Skvělý iro­nic­ký humor Douglase Adamse si nezís­ká kaž­dé­ho. Stopařův prů­vod­ce je pře­ce­jen něco jako sci-fi nebo fan­ta­sy. Dost těž­ko si pak v této bláz­ni­vé zfil­mo­va­né podo­bě zís­ká něko­ho, kdo neče­tl kniž­ní před­lo­hu (i když mu to pře­ju). Pro čte­ná­ře kni­hy je ale shléd­nu­tí fil­mu napros­tou nut­nos­tí, trouf­nu si tvr­dit asi tako­vou jako vidět Pána prs­te­nů pro fanouš­ky Tolkiena.

Vy, co jste kni­hu nečet­li, se jmé­no nej­chytřej­ších oby­va­te­lů Země dozví­te ve fil­mu. Tak na co čeká­te? Naleštěte si své fret­né frkodr­ťá­ky, popad­ně­te ruč­ní­ky a hurá do kina!


Podívejte se na hodnocení Stopařův průvodce po Galaxii na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33252 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72268 KB. | 22.05.2024 - 10:28:45