Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči

Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

24. dub­na Netflix vypus­til do svě­ta seri­ál Srdcerváči pod­le stej­no­jmen­né­ho webo­vé­ho komik­su Alice Oseman. Vypráví pří­běh dvou dospí­va­jí­cích chlap­ců, kte­ří se do sebe zami­lu­jí. Rozhodně se ale nejed­ná o seri­ál, kte­rý má jenom jed­no téma. Vypráví o celé LGBT komu­ni­tě, kdy v seri­á­lu má kaž­dý své­ho před­sta­vi­te­le. Srdcerváči se nevy­hý­ba­jí ani téma­tům jako je přá­tel­ství, hle­dá­ní sebe sama, šika­na a out­si­der­ství.

Alice Oseman je mla­dá autor­ka belet­rie z Anglie píší­cí pro mlá­dež a mla­dé dospě­lé. Její gra­fic­ký román Srdcerváči byl v Česku vydán už v roce 2019. Má čty­ři díly a dal­ší s náz­ven Nick a Charlie by měl být v pro­de­ji už 31. květ­na toho­to roku. A prá­vě na zákla­dě těch­to gra­fic­kých romá­nů se Netflix roz­ho­dl pře­nést pří­běh lás­ky Nicka a Charlieho také na obra­zov­ky, a jak uka­zu­jí čís­la sle­do­va­nos­ti a volá­ní divá­ků po dal­ší sérii, jed­na­lo se o skvě­lý tah.

První řada Srdcerváčů má osm zhru­ba tři­ce­ti­mi­nu­to­vých dílů a je mož­né ji tak shléd­nout během jed­no­ho veče­ra. Hlavním hrdi­nou pří­bě­hu je pat­nác­ti­le­tý Charlie Spring, pře­mýš­li­vý, talen­to­va­ný a veli­ce cit­li­vý mla­dík s vel­kým srd­cem, kte­rý je však ter­čem oku míst­ní „sme­tán­ce“ svých vrs­tev­ní­ků. Nejenomže neza­pa­dá svou odliš­nou pova­hou mezi ostat­ní, Charlie je totiž ke vše­mu také gay a to se na elit­ní chla­pec­ké ško­le pří­liš neno­sí. Navíc si o sobě mys­lí, že je nepři­taž­li­vý a nud­ný kluk, což mu také moc nepo­má­há. Mezi jeho přá­te­le pat­ří tro­ji­ce dal­ších zají­ma­vých out­si­de­rů – trans dív­ka Elle, Číňan Tao a sko­ro nemlu­ví­cí Isaak.

Naproti tomu je zde nesná­šen­li­vý Harry a jeho par­ta přá­tel, mezi kte­rý­mi jsou dal­ší, kte­ří se podob­ně jako Harry rádi posmí­va­jí odliš­ným spo­lu­žá­kům. Mezi Harryho kama­rá­dy se řadí i Nick Nelson, cha­risma­tic­ký a nanej­výš při­taž­li­vý hráč rug­by. Na začát­ku škol­ní­ho roku se Charlie dosta­ví na prv­ní hodi­nu dra­ma­tic­ké­ho krouž­ku a je uči­te­lem posa­zen do stej­né lavi­ce, ve kte­ré už sedí Nick. Nick hra­je za svo­ji ško­lu rug­by a je mezi svý­mi vrs­tev­ní­ky vel­mi oblí­be­ný. Nejprve si ho Charlie zařa­dí mezi špat­né lidi, ale při bliž­ším pozo­ro­vá­ní se do něj oka­mži­tě zami­lu­je. Vše začí­ná veli­ce nevin­ně, kdy jedi­né, co spo­lu klu­ci pro­mlu­ví je pou­hé „ahoj“. Charlie se svě­ří svým kama­rá­dům, že se do Nicka zami­lo­val a začal kvů­li němu dokon­ce hrát rug­by, kte­ré mu vůbec nejde, ale kama­rá­di jej odra­zu­jí, pro­to­že pod­le nich je Nick jas­ný hete­ro­se­xu­ál a také se šušká, že ran­dí s něja­kou hol­kou. Zamilovaný Charlie svým kama­rá­dům ale pří­liš nena­slou­chá a o Nickovi dál fan­ta­zí­ru­je. Mezitím se roze­jde s Benem, se kte­rým se ve ško­le taj­ně schá­zel. Charlie si uvě­do­mí, že ho Ben jenom vyu­ží­val, aby si ujas­nil svo­ji ori­en­ta­ci a nikdy se nebu­de chtít stát jeho pří­te­lem. A prá­vě tady nastá­vá zvrat.

Ben se nedo­ká­že pře­nést přes Charlieho odmít­nu­tí, a přes­to­že má svou pří­tel­ky­ni, Charlieho vyhle­dá a nasí­lím ho polí­bí. Charlie se mu brá­ní a Nick to všech­no uvi­dí. Charlieho ubrá­ní a od té doby se sta­nou přá­te­lé, začnou spo­lu trá­vit víc času a Nick o sobě začne pochy­bo­vat.

Jedná se o seri­ál, kte­rý je svým způ­so­bem jedi­neč­ný. Teenageři tady totiž nebe­rou žád­né dro­gy a nepro­vo­zu­jí sex. Příběh je mís­to toho dob­ro­sr­deč­ný, srd­ce­ryv­ný a plný lás­ky. Snaží se upo­zor­nit na špat­ný postoj spo­leč­nos­ti vůči LGBT komu­ni­tě, nicmé­ně v někte­rých mís­tech to pro­vá­dí tro­chu moc bojov­ně, což pak nepů­so­bí pří­liš auten­tic­ky ale spí­še vyuměl­ko­va­ně. Jinak se ale jed­ná o roman­tic­ké dra­ma, kte­ré pou­ka­zu­je na to, jak by asi měla vypa­dat správ­ná komu­ni­ka­ce mezi lid­mi a jak je důle­ži­té zůstat věr­ný sám sobě a nene­chat se strh­nout davem a stát se někým jiným. Co jis­tě sto­jí za zmín­ku je sno­vý indie-popový soun­d­track, na kte­rém se podí­le­li tře­ba tako­vá bea­ba­do­o­bee, Wolf Alice, Baby Queen nebo girl in red. Jejich pís­nič­ky doko­na­le dopl­ňu­jí celou atmo­sfé­ru seri­á­lu.

Heartstopper nebo Srdcerváči je roz­hod­ně dal­ším vyda­ře­ným poči­nem Netflixu, kte­rý roz­hod­ně sto­jí za shléd­nu­tí. Získal si mno­ho fanouš­ků po celém svě­tě, kte­ří netr­pě­li­vě oče­ká­va­jí ohla­še­ní dal­ší série, kte­rá je bohu­žel zatím v nedo­hled­nu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29646 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71860 KB. | 28.02.2024 - 15:57:53