Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-31.epizóda(SK-57.,58.)-Paškvil menom Survivor

Survivor-31.epizóda(SK-57.,58.)-Paškvil menom Survivor

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg

Bál som sa toho ako bude vyze­rať záver Survivora a ako som posled­né epi­zó­dy hod­no­til pozi­tív­ne, tak dnes to pozi­tív­ne bude len z veľ­mi malej čas­ti.

SK-57.epizóda

Epizódu začí­na­me spo­mí­na­ním na Chilli a jej sta­rost­li­vosť hlav­ne čo sa týka jed­la a aj v tom­to bola urči­te veľ­kým prí­no­som pre Survivor. Na kon­ci minu­lej epi­zó­dy nám Novotný vysvet­lil ako to bude vyze­rať v dneš­nej epi­zó­de, no nevi­em ako vy, ale ja som to chá­pal tak, že bude jeden súboj a víťaz ide pri­a­mo do finá­le. Následne oba­ja pora­ze­ní idú pred poro­tu, kto­rá roz­hod­ne o dru­hom fina­lis­to­vi. Súboj vyhra­la zase suve­rén­ne Johy. Ja som si už hovo­ril, že konečne, lebo Johy bola okla­ma­ná už minu­lú epi­zó­du, kedy si mys­le­la, že po výhre je vo finá­le, kto­ré bude v tro­ji­ci. Zrazu na kme­ňo­vej rade zis­ti­la, že to tak nie je a teraz bum po ďal­šej výhre zase bola okla­ma­ná. Lebo nasle­do­val ďal­ší súboj kde zis­ti­la, že ju bude čakať ešte ďal­ší súboj o finá­le.

Už to ma naštva­lo a samozrej­me sa to vystup­ňo­va­lo. Druhý súboj bol na sta­bi­li­tu, kde majú samozrej­me výho­du ženy ako celý Survivor a ten­to súboj vyhra­la Veve a tým pádom ide Vladimír pred poro­tu. To vlast­ne zna­me­ná sko­ro isté vyra­de­nie v prí­pa­de pre­hry v tom posled­nom súbo­ji, lebo Vladimír je pro­s­te naj­lep­ší hráč a obe nemajú pred poro­tou pro­ti nemu šan­cu.

SK-58.epizóda

Na zači­at­ku dru­hej čas­ti sme zno­va spo­mí­na­li na kaž­dé­ho vyra­de­né­ho, len sa nejak zabudlo na Xéniu. Toto je aj v ori­gi­ná­le, ale nie je to také suché ako u nás. Práve tu kde majú mož­nosť to nati­ahnuť, tak to skrá­tia. Ja fakt nechá­pem zmý­šľa­nie pro­duk­cie, pre­to­že v ori­gi­ná­le finá­lo­vá dvojica/trojica má takú ces­tu, kde zbie­ra buď pochod­ne ale­bo neja­ke fotky/vlajky s mena­mi vyra­de­ných hrá­čov a pri tom sú neja­ké pár sekun­do­vé medai­ló­ny tých hrá­čov a fina­lis­ti na nich spo­mí­najú. Tam kde sa môžu inšpi­ro­vať, tak to neu­ro­bia, ale svo­je paškvi­ly tam str­kať budú....

Súboj o fina­lis­tu sa skon­čil víťaz­stvom Veve, tak­že tá post­úpi­la do finá­le a pred poro­tu ide Johy a Vladimír. Podľa mňa malo tak­to vyze­rať finá­le, no zno­va spo­mí­nam vďaka paškvi­lu pro­duk­cie to máme inak.

Kmeňová rada: Tu som sa bál ako to bude vyze­rať, ale vzhľa­dom na neskor­šie vysvet­le­nie finá­le sa to vyrie­ši­lo dob­re. Novotný dával otáz­ky pre Johy a Vladimíra a k tomu sa moh­la vyja­d­riť aj Veve a podľa odpo­ve­dí sa roz­ho­do­va­la poro­ta koho vyra­dí. Otázky sa toči­li vlast­ne oko­lo hes­la Survivora pre­hrať, prel­stiť a pre­žiť. Bolo by blbé, keby sa niek­to musel dva­krát rov­na­ko obha­jo­vať pred poro­tou. Johy to veľ­mi nezvlád­la, ale cel­kom ma prekva­pi­la Veve, lebo ona odpo­ve­da­la fakt dob­re na tie otáz­ky a som zve­da­vý na jej finá­lo­vú reč.

Následne sa poro­ta sa jed­no­hlas­ne zhod­la na vyra­de­ní Johy a tak sa sta­la posled­nou člen­kou poro­ty. A potom tom prišlo- Novotný vysve­lil ako bude vyze­rať finá­le a bohuži­aľ s tým due­lom, kto­rý som spo­me­nul v minu­lom hod­no­te­ní som nebol až tak ďale­ko od prav­dy. Pred finá­lo­vou kme­ňo­vou radou bude roz­l­úče­nie sa s otro­vom a päť subo­jov a za kaž­dý vyhra­tý súboj má fina­lis­ta bod, kto­rý sa rov­ná hla­su poro­ty. Takže čis­to teo­re­tic­ky sa môže stať, že pred poro­tu jeden z fina­lis­tou prí­de s násko­kom 5:0. Na záver ako som už pre­zra­dil budú fina­lis­ti kla­sic­ky obha­jo­vať svo­ju hru pred poro­tou, kto­rá ten­to­krát z čas­ti roz­hod­ne o víťa­zo­vi Survivoru.

Záver: Keby nepí­šem tie­to člán­ky, tak Survivor už dáv­no nepo­ze­rám, to som si hovo­ril celé 2 mesi­a­ce, no po zlúče­ní ako tak ma to zača­lo zau­jí­mať viac a veril som, že sa to postup­ne sta­ne ako tak dob­ré. Dokonca som jed­nej epi­zó­de dal naj­vyššie hod­no­te­nie a to tej kde vypadla Nicol. Záver však totál­ne poka­šľa­li a z celej tej­to skve­lej show (v ori­gi­ná­le) uro­bi­li jeden veľ­ký paškvil-výsmech. Túto epi­zó­du hod­no­tím na 3/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81365 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71901 KB. | 24.07.2024 - 08:37:29