Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947.

3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947.

3sezony
3sezony
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Devatenáctiletý Ivan chce  zapad­nout mezi  sku­pi­nu mla­dých lidí, kde se kaž­dý sna­ží zaujmou oso­bi­tos­tí a bohém­ským sty­lem živo­ta. Ivan si vybral dráhu bás­ní­ka a píše, co mu sli­na na jazyk při­ne­se. Básnické úle­ty jsou drzé, vul­gár­ní i poe­tic­ké a  dokres­lu­jí čas­to jed­not­li­vé fil­mo­vé scé­ny. Ivan si při své váš­ni pro psa­ní poezie  také nachá­zí  způ­sob, jak se sezná­mit s při­taž­li­vou a oso­bi­tou dív­kou Janou. Spolužití s Janou je pro Ivana obdo­bím pozná­vá­ní nové váš­ně, žár­li­vos­ti i bás­nic­ké tvor­by. Se spo­le­čen­ský­mi změ­na­mi se Jana i Ivan stře­tá­va­jí naho­di­le a půso­bí jen jako nepří­jem­né momen­ty týka­jí­cí  něko­ho jiné­ho. Postupně však zkom­pli­ku­jí i jejich život. Proto plá­nu­jí Ivan s Janou odjezd do bohém­ské­ho ráje – do Paříže. Stačí jen sehnat pení­ze a všech­no bude zase tak  krás­ně dob­ro­druž­né a tvůr­čí. Tentokrát se Ivan setká s tvr­dou rea­li­tou. Sehnat pení­ze není snad­né. Cesta vede Ivana až do pová­leč­né Vídně a potom zase zpět přes hra­ni­ce, do svě­ta budo­vá­ní komu­nis­tic­ké spo­leč­nos­ti, pode­zí­rá­ní a hle­dá­ní způ­so­bu jak pře­žít. Konec pří­bě­hu nebu­du vyprá­vět. Film 3 sezo­ny v pekle je potře­ba vidět a tro­chu si užít bohém­ské­ho živo­ta i rea­li­ty živo­ta v prv­ních letech komu­nis­tic­ké­ho stá­tu.

Tvůrci fil­mu si dali zále­žet na zachy­ce­ní dobo­vé atmo­sfé­ry a vyzně­ní jed­not­li­vých scén. Především pro­stor bytu, kde Ivan s Janou zaží­vá milost­né hrát­ky i hád­ky, se  postup­ně mění z bohém­sky vyba­ve­né­ho bytu mla­dé ženy v prázd­né poko­je. Stejně tak pro­chá­zí změ­nou byt, kde Ivan byd­lel se svým tatín­kem a kde ho navští­ví před plá­no­va­nou ces­tou do Paříže. Změny  spo­le­čen­ské se v pod­sta­tě sym­bo­lic­ky odrá­ží v ome­ze­ní pro­sto­ru, v pohle­du do prázd­ných poko­jů  a neu­stá­lé­ho stě­ho­vá­ní něko­ho někam.

I když se film natá­čel ve 48 loka­cích a hrá­lo v něm 1200 kom­par­sis­tů půso­bí film spíš komor­ně. Práce s kame­rou je výbor­ná a sní­má­ní jed­not­li­vých scén i vol­ba tem­pa dodá­vá fil­mu přes­ně vyvá­že­né kom­bi­na­ce napě­tí a kli­du. Divák je do jed­not­li­vých scén vlast­ně vta­žen. Tempo se zpo­ma­lí až v samém závě­ru pří­bě­hu. Zdlouhavé mi  při­pa­da­ly scé­ny z vyšet­řo­va­cí vaz­by a čeká­ní Jany v prázd­ném bytě. Tady jsem oče­ká­va­la něja­kou změ­nu a nedo­čka­la jsem se.  Možná to byl umě­lec­ký záměr, ale ten mi neza­pa­dal do sviž­né­ho tem­pa v prv­ní tře­ti­ně fil­mu ani k samot­né hrdin­ce. Jako by se spo­lu s kom­pli­ka­ce­mi v pří­bě­hu zpo­ma­lo­va­lo i tem­po fil­mu. Naštěstí při­ta­hu­je  divá­ka samot­ný pří­běh hlav­ní­ho hrdi­ny. Ten na sebe sou­stře­dí v kaž­dé situ­a­ci pozor­nost a všech­no kolem něj je sou­část svě­ta, kte­rý mla­dé­ho bás­ní­ka láká, pro­vo­ku­je, inspi­ru­je a v pod­sta­tě i ničí. Nemusíme s myš­len­ka­mi hrdi­ny sou­hla­sit, nemu­sí­me ho milo­vat, obdi­vo­vat  ani ho nemu­sí­me chá­pat. Získává si  však postup­ně  naše sym­pa­tie a nako­nec mu drží­me pal­ce.

Režisér Tomáš Mašín obsa­dil do hlav­ní role  Kryštofa Hádka, kte­rý se pro­sla­vil rolí mla­dé­ho let­ce ve fil­mu Tmavomodrý svět. A reži­sér vsa­dil na dobrou kar­tu. Kryštof Hádek si roli oprav­du užil, hra­je s chu­tí a se zau­je­tím , kte­ré přes­ně role potře­bu­je. Kombinace rebe­la a cit­li­vé bás­nic­ké duše pros­tě Hádkovi sed­la a opět se uká­za­lo, že by si zaslou­žil kva­lit­ní role ve fil­mu i tele­viz­ních insce­na­cích. Škoda jeho talen­tu pro fil­my typu  jed­no­du­chých Bobulí.

Hlavní žen­skou roli Jany hra­je pol­ská hereč­ka Karolina Gruszka, kte­rá doká­za­la, že je pěk­ná žen­ská a také výbor­ná hereč­ka.  Škoda, že se ve scé­ná­ři nepo­da­ři­lo pro posta­vu Jany najít více akč­ních scén a v závě­ru fil­mu se její postav muse­la spo­ko­jit se zapa­lo­vá­ním sví­ček a s pasiv­ním čeká­ním. Možná by pak lépe vyzně­la i scé­na s Ivanovým tatín­kem, kte­ré­ho hra­je Martin Huba.  Postava otce má sice ve fil­mu jen něko­lik scén, ale všech­ny jsou vel­mi dob­ře napsa­né a výbor­ně zahra­né. Martin Huba doká­zal dát své posta­vě věro­hod­nost a lid­ský roz­měr. Je to člo­věk, kte­rý už hod­ně pro­žil a sna­ží se s lid­skou důstoj­nos­tí pře­žít  nastu­pu­jí­cí režim. V dal­ších rolích uvi­dí divá­ci pol­ské­ho her­ce Tomase Tyndyka jako Ivanova pří­te­le Hanese, slo­ven­ské­ho her­ce Luboše Koseného v roli Karla a her­ce Jana Krause v roli Ivanova bás­nic­ké­ho uči­te­le. Ve fil­mu si zahrál i zpě­vák Matěj Ruppert, kte­rý si svou malou roli pře­kup­ní­ka střih­nul s nad­hle­dem.

Scénář Tomáše Mašína vychá­zí z námě­tu Lubomíra Drozda a vol­ně adap­tu­je kni­hu Egona Bondyho Prvních deset let. Knihu jsem nečet­la a asi ani číst nebu­du. Dokážu si před­sta­vit bohém­ské a revol­tu­jí­cí sešlos­ti, kde se míchá rea­li­ta s fan­ta­zií a blá­ho­vý­mi před­sta­va­mi o ide­ál­ní spo­leč­nos­ti.  Byly a budou v kaž­dé době. Proto není pod­stat­né, jak dale­ce film vychá­zel a před­lo­hy a jak dale­ce doká­zal vystih­nout urči­té spo­le­čen­ské obdo­bí.

Každý dob­rý film by měl mít vlast­ní poe­ti­ku a to  3 sezo­ny v pekle mají. Nepodařilo se sice udr­žet sviž­né tem­po po celou dobu trvá­ní fil­mu, ale dá se to dá vydr­žet. Kdo má rád her­ce Kryštofa Hádka, ten si ho uži­je. Škoda jen, že reži­sér Tomáš Mašín  nedo­ká­zal odo­lat své pro­fe­si a upřed­nost­nil vizu­ál­ní strán­ku fil­mu. Film zaujme, mož­ná vzbu­dí růz­no­ro­dé reak­ce. Někomu mož­ná bude chy­bět něja­ká vel­ká myš­len­ka. Mě tedy nechy­bě­la.

Scházelo mi  však víc humo­ru. Citovat bás­nič­ky nesta­čí a revol­ta není jen pití a kou­ře­ní. Ivan Heinz nemu­sel být jen poeta a sní­lek, ale s tro­chou nad­sáz­ky mu mohl scé­nář nabíd­nout víc humor­ných scén a hlá­šek.  Tak tře­ba někdy jin­dy. Film 3 sezó­ny v pekle  jako fil­mo­vý debut Tomáše Mašína není špat­ný.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu18. ledna 2024 Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […] Posted in TV Recenze
  • Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 %21. dubna 2022 Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 % Česká komedie Po čem muži touží, v níž se postava šovinistického šéfredaktora ocitla působením magického zaklínadla v ženském těle, byla zahájena myšlenkou, že ženy to mají v životě […] Posted in Filmové recenze
  • Mimořádná událost6. února 2022 Mimořádná událost Událost z února 2019 na trati Studenec-Křižanov, kdy motorová jednotka jela 14 minut bez řidiče, byla jednou z inspirací režiséra Jiří Havelky k tvorbě komedie s prvky společenské kritiky. […] Posted in Filmové recenze
  • Mimořádná událost – Recenze – 50 %2. února 2022 Mimořádná událost – Recenze – 50 % Nová česká komedie režiséra a scenáristy Jiřího Havelky (Vlastníci) je volně inspirovaná skutečnou událostí, k níž došlo v únoru roku 2019 mezi Velkým Meziříčím a Martinicemi. Osobní vlak, […] Posted in Filmové recenze
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...24. března 2021 Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela... Hrdinkou filmu je pomalu, ale jistě stárnoucí Julie, která rozhodně netrpí finančními problémy či nějakou jinou formou materiálního strádání. Je vám ale asi hned jasné, že všechno nebude […] Posted in Retro filmové recenze
  • Účastníci zájezdu11. května 2020 Účastníci zájezdu o filmu Komedie podle románu nejpopulárnějšího současného českého spisovatele Michala Viewegha navazuje na úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěšnějším filmem loňského […] Posted in Speciály
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31916 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72033 KB. | 20.07.2024 - 04:53:33